Broj ESPB bodova: 180
Dužina trajanja: 3 godine

Š Naziv predmeta

S

Tip

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. BIO101 Opšta i neorganska hemija 1 AO O 2 2 1 0 6
2. BIO102 Fizika 1 AO O 2 1 2 0 6
3. BIO103 Morfologija i anatomija biljaka 1 TM O 2 3 1 1 8
4. BIO104 Osnovi informatike 1 AO o 2 1 2 0 6
5. BIOI1 Predmet izbornog bloka 1 1 TM Ib 3 0 0 1 4
6. BIO105 Organska hemija 2 AO O 2 0 3 0 6
7. BIO106 Biologija ćelije 2 TM o 2 3 1 0 7
8. bio107 Mikrobiologija 2 sa o 2 2 2 0 7
9. BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji 2 TM o 2 2 0 0 5
10. BIOI2 Predmet izbornog bloka 2 2 AO Ib 3 0 0 0 5
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 720 60
UKUPNO 22 14 12
Š Naziv predmeta S Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
DRUGA GODINA
11. bio201 Zoologija beskičmenjaka 3 ns o 3 2 1 1 8
12. bio202 Biohemija 3 ns o 2 0 3 0 6
13. bio203 Algologija i mikologija 3 ns o 3 2 0 1 6
14. BIOI3 Predmet izbornog bloka 3 3 SA IB 2 0 1 1 5
15 BIOI3 Predmet izbornog bloka 3 3 sa ib 2 0 1 1 5
16. bio204 Razviće životinja 4 TM o 2 3 0 0 6
17. bio205 Sistematika viših biljaka 4 NS o 3 3 0 1 7
18. bio206 Zoologija hordata 4 NS o 3 2 1 1 7
19. BIOI4 Predmet izbornog bloka 4 4 sa ib 2 0 0 1 4
20 BIOI4 Predmet izbornog bloka 4 4 sa ib 2 0 0 1 4
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 675 60
UKUPNO 24 12 7
Š Naziv predmeta S Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
TREĆA GODINA
21. bio301 Opšta ekologija 5 tm o 2 2 0 0 5
22. bio302 Fiziologija biljaka 5 ns o 2 0 2 0 5
23. bio303 Genetika 5 ns o 3 2 0 0 6
24. bio304 Fiziologija životinja 5 ns o 2 0 2 0 4
25. BIOI5 Predmet izbornog bloka 5 5 sa ib 3 0 0 1 5
26. BIOI5 Predmet izbornog bloka 5 5 sa ib 3 0 0 1 5
27. bio305 Osnovi ekologije biljaka 6 ns o 2 2 0 0 4
28. bio306 Osnovi ekologije životinja 6 ns o 2 2 0 0 4
29. bio307 Organska evolucija 6 ns o 2 3 0 0 6
30. bio308 Molekularna biologija 6 NS o 2 0 2 0 5
31. BIOI6 Predmet izbornog bloka 6 6 sa ib 3 0 0 1 5
32. BIOI7 Predmet izbornog bloka 7 6 sa ib 1 2 0 1 4
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 690 60
UKUPNO 27 13 6
33. bios01 Terenska istraživanja u biologiji 1* 4 SA o 2 2
35. bios02 Terenska istraživanja u biologiji 2** 6 SA o 2 2
UKUPNO Ukupno = 73 Ukupno = 39 Ukupno = 25

Ukupno ESPB bodova

180

Š-šifra predmeta koja se zadaje na nivou ustanove
S-semestar u kome je predmet
Tip predmeta: AO – Akademsko-opšteobrazovni, TM- teorijsko metodološki, NS-naučno stručni , US- umetničko stručni, SA-stručno aplikativni
Status predmeta: O-obavezni, IB-izborni blok
Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON- Dugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
* izvodi se na kraju 4. semestra u okviru petodnevne terenske ekskurzije
** izvodi se na kraju 6. semestra u okviru petodnevne terenske ekskurzije

  1. godina: 330 P + 390 V, DON
  2. godina: 345 P + 285 V, DON
  3. godina: 405 P + 285 V, DON

UKUPNO: 1095 P + 960 V, DON

Izborni predmeti

Š Naziv predmeta Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON
Predmeti izbornog bloka 1.
1 bioi11 Istorija i filozofija biologije tm ib 3 0 0 1 4
2 BIOI12 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom tm ib 3 0 0 1 4
Predmeti izbornog bloka 2.
3 BIOI21 Engleski jezik 1 ao ib 3 0 0 0 5
4 BIOI22 Engleski jezik 2 ao ib 3 0 0 0 5
Predmeti izbornog bloka 3.
5 bioi31 Principi laboratorijskog rada u biologiji sa ib 2 0 1 1 5
6 bioi32 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji sa ib 2 0 1 1 5
7 BIOI33 Primena računara u biologiji sa ib 2 0 1 1 5
8 bioi34 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima sa ib 2 0 1 1 5
Predmeti izbornog bloka 4.
9 bioi41 Mikrobiologija hrane ns ib 2 0 0 1 4
10 bioi42 Istorijska geologija sa paleontologijom ns ib 2 0 0 1 4
11 BIOI43 Matematika u biologiji ns ib 2 0 0 1 4
12 BIOI44 Fizika okoline ns ib 2 0 0 1 4
Predmeti izbornog bloka 5.
13 BIOI51 Psihologija sa ib 3 0 0 1 5
14 bioi52 Anatomija čoveka sa ib 3 0 0 1 5
15 BIOI53 Biogeografija sa ib 3 0 0 1 5
16 bioi54 Imunobiologija sa ib 3 0 0 1 5
Predmeti izbornog bloka 6.
17 BIOI61 Pedagogija sa ib 3 0 0 1 5
18 bioi62 Parazitologija sa ib 3 0 0 1 5
Predmeti izbornog bloka 7.
19 bioi71 Metodika nastave biologije sa ib 1 2 0 1 4
20 bioi72 Osnovi konzervacione biologije sa ib 1 2 0 1 4