Broj ESPB bodova: 120
Dužina trajanja: 2 godine
Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program drugog nivoa studija:

Šifra predmeta Naziv predmeta S Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V SIR DON
Prva godina
1. F-218 Numeričke metode u fizici I O 2 2 7
2. F-231 Uvod u nelinearnu dinamiku I O 2 2 5
3. F-232 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema I O 2 2 5
4. F-233 Programski paketi u fizici I O 2 2 6
5. Ifi1 Predmet izbornog bloka 1 I IB 2 2 7
6. F-234 Uvod u objektno-orijentisano programiranje II O 3 3 8
7. F-235 Vizuelna kvantna teorija II O 2 2 5
8. F-236 Uvod u operativne sisteme II O 2 2 7
9. Ifi2 Predmet izbornog bloka 2 II IB 2 0.5 1.5 5
10. Ifi3 Predmet izbornog bloka 3 II IB 2 0 5
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40
Druga godina
1. F-211 Teorija čestica i polja III O 3 2 6
2. F-237 Računarske mreže III O 2 2 7
3. Ifi4 Predmet izbornog bloka 4 III IB 2 2 6
4. Ifi5 Predmet izbornog bloka 5 III IB 2.5 2 6
5. Ifi6 Predmet izbornog bloka 6 III IB 2.5 0.5 5
6. F-238 Računarska grafika IV O 3 3 8
7. Ifi7 Predmet izbornog bloka 7 IV IB 2 0.5 2.5 7
8. Ifi8 Predmet izbornog bloka 8 IV IB 2 1 1 6
9 Ifi9 Predmet izbornog bloka 9 IV IB 2.5 0 5
10. Sirfi Studijski istraživački rad IV O 8
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 46
Ukupno= 42.5 Ukupno= 30.5 Ukupno= 8 Ukupno= 5
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  =  86
Završni rad IV O 4

Ukupno ESPB:

120

Izborna nastava na studijskom programu:

Šifra predmeta Naziv predmeta Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON SIR
Predmeti izbornog bloka 1.
1. Fi-02 Kvantna mehanika TM I 2 2 7
3. F-239 Diskretne strukture SA I 2 2 7
Predmeti izbornog bloka 2.
1. F-228 Automatsko upravljanje SA I 2 0 2 5
2. F-225 Fizika senzora i pretvarača SA I 2 1 1 5
Predmeti izbornog bloka 3.
1. Fi-12 Osnovi astrofizike NS I 2 0 5
2. Fi-14 Istorija i filozofija fizike AO I 2 0 5
Predmeti izbornog bloka 4.
1. F-229 Simetrije u fizici TM I 2 2 6
2. F-240 Metodika nastave informatike SA I 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 5.
1. F-241 Uvod u baze podataka SA I 3 2 6
2. F-204 Matematička fizika NS I 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 6.
1. Fi-2 Psihologija AO I 3 0 5
2. F-226 Osnovi energetike SA I 2 1 5
Predmeti izbornog bloka 7.
1. F-205 Metodika nastave fizike SA I 2 1 3 7
2. Fi-20 Osnovi fizike jonizovanih gasova NS I 2 0 2 7
Predmeti izbornog bloka 8.
1. F-227 Sistemi za akviziciju podataka SA I 2 0 2 6
2. F-242 Kvantna informatika NS I 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 9.
1. Fi-1 Pedagogija AO I 3 0 5
2. F-243 Multimedija u fizici SA I 2 0 5