Broj ESPB bodova: 120
Dužina trajanja: 2 godine
Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program drugog nivoa studija:

Šifra predmeta Naziv predmeta S Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V SIR DON
Prva godina
1. F-201 Teorijska mehanika I O 2 2 6
2. F-202 Kvantna mehanika I O 2 2 7
3. F-203 Elektrodinamika I O 2 2 6
4. Op-04 Matematička fizika I O 2 2 6
5. Iop1 Predmet izbornog bloka 1 I IB 3 0 5
6. Op-05 Metodika nastave fizike II O 2 2 7
7 F-206 Atomska i molekularna fizika II O 2 2 6
8. F-207 Fizika jonizovanih gasova i lasera II O 2 0 2 6
9. F-208 Statistička fizika II O 2 2 6
10. Iop2 Predmet izbornog bloka 2 II IB 2.5 0 0.5 5
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40
Druga godina
1. Op-09 Fizika čvrstog stanja III O 2 1 2 6
2. F-210 Osnovi fizike plazme III O 2 2 6
3. Op-11 Teorija čestica i polja III O 3 2 6
4. Iop3 Predmet izbornog bloka 3 III IB 2 1 2 6
5. Iop4 Predmet izbornog bloka 4 III IB 2 2 5
6. F-212 Osnovi astrofizike IV O 2 0 5
7. Op-13 Savremene metode eksperimentalne fizike IV O 2 0 2 6
8. F-214 Istorija i filozofija fizike IV O 2 0 5
9. Iop5 Predmet izbornog bloka 5 IV IB 2 1.5 0.5 5
10. Sirop Studijski istraživački rad IV O 10
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 45
Ukupno = 40.5 Ukupno = 22.5 Ukupno = 10 Ukupno= 9
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  = 85
Završni rad IV O 10

Ukupno ESPB

120

Izborna nastava na studijskom programu:

Šifra predmeta Naziv predmeta Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON SIR
Predmeti izbornog bloka 1.
1. O-02 Psihologija AO I 3 0 5
2. Op-15 Radiologija i dozimetrija SA I 3 0 5
Predmeti izbornog bloka 2.
1. O-01 Pedagogija AO I 3 0 5
2. Op-24 Eksperimentalne tehnike nuklearne fizike SA I 2 0 1 5
Predmeti izbornog bloka 3.
1. Op-21 Elektronika SA I 2 1 2 6
2. Op-17 Fizička i tehnička merenja SA I 2 1 2 6
3. Nastavna sredstva fizike SA I 2 1 2 6
4. Školska praksa SA I 2 1 6
Predmeti izbornog bloka 4.
1. Op-31 Uvod u nelinearnu dinamiku TM I 2 2 5
2. Op-32 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema SA I 2 2 5
3. Fizika u školi SA I 2 2 5
Predmeti izbornog bloka 5.
1. Op-34 Vizuelna kvantna teorija SA I 2 2 5
2. Op-16 Optoelektronika NS I 2 1 1 5
3. Metodika izrade računskih zadataka u fizici SA I 2 2 5