Nastavni plan za stručni naziv: DIPLOMIRANI  HEMIČAR

U toku studija hemije studenti oba profila imaju prve dve godine studija po istom nastavnom planu i programu. Posle druge godine studenti se opredeljuju za studiranje po nastavnom planu koji ih obrazuje za stručni naziv diplomirani hemičar ili profesor hemije. Studije za obrazovanje diplomiranog hemičara omogućavaju sticanje visokog stepena znanja iz teorijske i eksperimentalne hemije. Studije su koncipirane tako da se pored predavanja iz stručnih predmeta organizuju laboratorijske vežbe radi lakšeg savladavanja gradiva. Sve vežbe na Odseku su uglavnom eksperimentalnog karaktera uz odgovarajuća izračunavanja. S obzirom na razvoj nauke i tehnike a takođe i novih tehnologija, mogućnosti za zapošljavanje ovakvog profila stručnjaka su zaista velike. Stečena znanja omogućavaju rešavanje fundamentalnih problema u nauci u odgovarajućim institutima i naučnoistraživačkim laboratorijama, a takođe i rešavanje aktuelne problematike vezane za proizvodnju u industriji. Diplomirani hemičari su osposobljeni za rad u institutima, naučnoistraživačkim institucijama, u industriji, a uz polaganje stručnog ispita mogu da rade i u nastavi.

Naziv predmeta I II III IV V VI VII VIII ESPB
1. Opšta i neorganska hemija 4+4 4+4 pu 22
2. Matematika 4+2 3+2 pu 18
3. Fizika 4+2 2+2 u 16
4. Analitička hemija I 2+4 2+5 pu 16
5. Osnovi organske hemije 2+0 u 4
6. Primena računara u hemiji 0+2 0+2 pr 4
7. Strani jezik 0+2 0+2 u 4
8. Organska hemija 4+4 4+6 u 24
9. Analitička hemija II 2+8 2+6 pu 18
10. Fizička hemija I 2+4 2+4 pu 14
11. Fizička hemija II 2+0 2+2 pu 10
12. Strani jezik 0+2 0+2 u 4
13. Viša neorganska hemija 3+1 3+1 pu 15
14. Hemija prirodnih proizvoda 2+4 2+4 pu 14
15. Instrumentalna analitička hemija I 4+4 pu 11
16. Instrumentalna analitička hemija II 4+4 pu 11
17. Instrumentalne metode strukturne analize 2+1 2+3 u 11
18. Mehanizmi organskih reakcija 2+1  2+1 u 10
19. Industrijska hemija I 2+0 2+0 u 8
20. Organska stereohemija 2+2 u 6
21. Principi organske sinteze  2+4  2+4 p 14
22. Biohemija 2+4 2+0 u 11
23. Industrijska hemija II 2+4 2+0 u 11
24. Hemija životne sredine 2+2 2+0 u 10
25. Metodika naučno-istraživačkog rada 2+0 u 4
26. Diplomski ispit 10
300

Legenda:

u – ispit se polaže usmeno  
p
 – ispit se polaže pismeno  
pu
 – ispit se polaže pismeno i usmeno  
pr
 – ispit se polaže praktično  
pru
 – ispit se polaže praktično i usmeno
Ispiti
Student stiče pravo da polaže ispit iz svakog predmeta posle semestra u kome je odslušao nastavu, po obavljenim vežbama i izvršenim obavezama predviđenim nastavnim programom.
Pismeni deo ispita je uslov za polaganje usmenog dela ispita.
Studenti smera Diplomirani hemičar mogu da pohađaju nastavu i polažu ispite iz Psihologije i Pedagogije.
Strani jezik:
Studenti koji su slušali engleski jezik u srednjoj školi engleski jezik slušaju dva semestra (treći i četvrti).
Studenti koji prvi put slušaju engleski jezik obavezni su da ga slušaju četiri semestra (od prvog do četvrtog). Posle odslušanog drugog semestra studenti polažu kolokvijum, a posle četvrtog semestra ispit.
Diplomski ispit
Diplomski rad student radi u osmom semestru i on se sastoji iz praktičnog rada koji se brani na diplomskom ispitu. Student može da počne sa izradom diplomskog rada ako je položio sve ispite iz treće godine i ako je upisao osmi semestar.