PLANOVI SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Specijalističke studije na Studijskoj grupi matematika, za sticanje stručnog naziva specijaliste, ostvaruju se na osnovu nastavnog plana i programa. Specijalističke studije na Studijskoj grupi matematika traju dva semestra. Na svim smerovima, osim na smerovima za Nastavu matematike i Nastavu računarstva i informatike, su dva opšte stručna obavezna predmeta za odgovarajući smer i treći predmet koji se bira iz liste preostalih predmeta za magistarske studije za odgovarajući smer. Ispiti se polažu usmeno. Specijalističke studije ostvaruju se po smerovima i nastavnim planovima kako sledi:
1. SMER: ALGEBRA I KOMBINATORNA MATEMATIKA Opšte-stručni predmeti: Izabrana poglavlja iz algebre, Teorija brojeva.
2. SMER: MATEMATIČKA LOGIKA Opšte-stručni predmeti: Matematička logika, Teorija skupova.
3. SMER: MATEMATIČKO MODELOVANjE Opšte-stručni predmeti: Numerička matematika, Računarski sistemi i programiranje.
4. SMER: RAČUNARSTVO I INFORMATIKA Opšte-stručni predmeti: Diskretna matematika, Strukture i baze podataka.
5. SMER: MATEMATIČKA ANALIZA Opšte-stručni predmeti: Realna analiza, Kompleksna analiza.
6. SMER: FUNKCIONALNA ANALIZA Opšte-stručni predmeti: Realna i kompleksna analiza, Funkcionalna analiza.
7. SMER: MATEMATIČKA STATISTIKA I PRIMENE Opšte-stručni predmeti: Matematička statistika (Nastavni plan).
8. SMER: STOHASTIKA SA PRIMENAMA Opšte-stručni predmeti: Teorija verovatnoća (Nastavni plan).
9. SMER: NUMERIČKA MATEMATIČKA I OPTIMIZACIJA Opšte-stručni predmeti: Teorija aproksimacija, Numerička analiza.
10. SMER: TOPOLOGIJA Opšte-stručni predmeti: Topologija, Skupovi, algebra i logika.
11. SMER: GEOMETRIJA Opšte-stručni predmeti: Neeuklidske geometrije, Tenzorska analiza i Rimanovi prostori.
12. SMER: NASTAVA MATEMATIKE
1. Metodika nastave matematike i istorija matematike (I i II semestar); 2. Izabrana poglavlja iz algebre (I semestar); 3. Izabrana poglavlja iz geometrije i topologije (I semestar); 4. Izabrana poglavlja iz matematičke analize (II semestar). U okviru predmeta Metodika nastave matematike i istorija matematike rade se seminarski radovi sa konkretnom temom iz ostalih predmeta.
13. SMER: NASTAVA RAČUNARSTVA I INFORMATIKE
1. Mikroračunari (I semestar); 2. Koncepti u programskim jezicima (I semestar); 3. Izborni predmet I (I semestar); 4. Kreativni pristup algoritmima (II semestar); 5. Izborni predmet II (II semestar).
Izborni predmeti se biraju iz sledeće liste predmeta:
1. Računarske mreže i mrežni operativni sistemi; 2. Internet i Internet servisi; 3. HTML programiranje; 4. Objektno programiranje – JAVA; 5. Windows programiranje; 6. Baze podataka; 7. Informacioni sistemi; 8. Multimedijalno programiranje; 9. Računari u obrazovanju; 10. Dodatni izborni predmet (sadržaj predmeta pojedinačno određuje Veće Studijske grupe).