Dr Ninoslav M. Golubović

Docent

Departman za geografiju

Dr Ninoslav M. Golubović

Dr Ninoslav M. Golubović

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 408

018/533 015, lok.127

Biografija

Ninoslav Golubović je rođen 11.6.1973. godine u Nišu. Osnovn i srednju školu je yavršio u Nišu sa odličnim uspehom. Školske 1992/93. godine je upisao redovne studije na Odseku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Prištini. Diplomirao je decembra 1996. godine sa prosečnom ocenom 9,08. Poslediplomske studije je upisao na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Društvena geografija. Magistarski rad pod nazivom "Niš i njegova prostorno uticajna sfera" odbranio je 2005. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Savremeni demografski razvoj Nišavskog okruga" odbrani je na Departmanu za geografiju turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.  Na Prirodno-matematičkom fakultetu radi od 1.10.2002. godine kada je izabran u zvanje asistenta pripravnika.  U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Društvena geog
BiografijaAngažovanjaPublikacije