Dr Biljana M. Samardžić

Redovni profesor

Departman za fiziku

Slika nije dostupna

Dr Biljana M. Samardžić

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 304

018/533 015, lok.148

Biografija

BIOGRAFIJA  Rođena sam u Jagodini 5.4.1973. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju (prirodno-matematički smer, saradnik u prirodnim naukama) završila sam u Jagodini. Dobitnik sam Vukove diplome i diplome "Mihailo Petrović Alas" za izuzetan uspeh u savlađivanju nastavnog gradiva iz oblasti prirodno-matematičkih nauka - predmeta fizike i matematike.  Elektronski fakultet u Nišu upisala sam školske 1991/92. godine, diplomirala 22.8.1996. god. sa prosečnom ocenom u toku studija 9,02 i ocenom 10 na diplomskom ispitu, čime sam stekla zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike na profilu za automatiku i elektroniku. Naslov diplomskog rada je "Ispitivanje egzistencije graničnih skupova kod nelinearnih procesa primenom simulacije".  Upisala sam magistarske studije školske 1996/1997. godine, naučnu oblast "Automatika" i položila sve predviđene ispite sa prosečnom ocenom 10. Magistarsku tezu pod nas
BiografijaAngažovanjaPublikacije