Dr Biljana M. Samardžić

Redovni profesor
Departman za fiziku

 

Др Биљана Самарџић (девојачко Видојковић),редовни професор на Департману за физику Прирoдно-математичког факултета Универзитета у Нишу, рођена је 5.4.1973. године у Јагодини.

               Основну школу и Гимназију (природно-математички смер, сарадник у природним наукама) др Биљана Самарџић завршила је у Јагодини. Носилац  је диплома “Вук Караџић” и “Михајло Петровић Алас“.

               Електронски факултет у Нишу уписала је школске 1991/92. године, Одсек за аутоматику и електронику, где је дипломирала 22.8.1996. год. са просечном оценом у току студија 9.02 и оценом 10 на дипломском испиту. Назив дипломског рада је "Испитивање егзистенције граничних скупова код нелинеарних процеса применом симулације".

               Др Биљана Самарџић је уписала магистарске студије на Електронском факултету Универзитета у Нишу школске 1996/1997. године (научна област Аутоматика) и положила све предвиђене испите са просечном оценом 10. Магистарски рад под називом "Процедуре за формирање блок дијаграма система на основу бонд граф модела" одбранила је 28.12.1999. године.

               На Електронском факултету Универзитета у Нишу одбранила је докторску дисертацију под називом "Детерминистички хаос код каскадних нелинеарних система" 17.7.2008. године и тиме испунила услов за стицање научног степена доктора техничких наука.

               Од 1.1.1997. год. до 14.3.2001. год. др Биљана Самарџић била је ангажована на Електронском факултету у Нишу на Катедри за аутоматику као истраживач стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије на пројекту "Електронски системи мерења и управљања".

               Од 14.03.2001. до 16.10.2001. године радила је као приправник у фабрици Каблова у Јагодини огранак Телекомуникације РЈ Енергетика и централно одржавање.

               Др Биљана Самарџић је 17.10.2001. год. засновала радни однос на Природно- математичком факултету у Нишу на Департману за физику, као асистент приправник за предмете Физичко-техничка мерења и Аутоматско управљање. 2004. године уследило је звање асистент.

               У звање доцент изабрана је 02.02.2009. године и била ангажована као наставник на извођењу наставе из предмета: Физичка електроника и Аутоматско управљање, и извођењу рачунских вежби из предмета: Метрологија и обрада резултата мерења, Физичка и техничка мерења и Физика сензора и претварача.

               У звање ванредни професор за ужу научну област Електроника изабрана је 19.01.2015. године а у звање редовни професор изабрана је 24.03.2020. године. На Департману за физику је ангажована за предавања, рачунске и лабораторијске вежбе из предмета: Физичка електроника, Аутоматско управљање и Оптоелектроника, као и предавања из предмета: Физичка и техничка мерења и Физика сензора и претварача. Такође је на докторским академским студијама (студијски програм Физика) анагажована на предмету Физичка мерења и сензори. Кандидат се налази на Листи ментора за Докторске академске студије, студијски програм Физика.

               Др Биљана Самарџић је од 2002. до 2005. године учествовала у реализацији пројекта МИС.3.07.0297.Б "Савремене технике управљања са нагласком на даљинско управљање и надзор сложених система са дислоцираним објектима". Од 2011. године учествује у реализацији пројекта ОН171025 "Електрични пробој гасова, површински процеси и примене".

Detalji o nastavniku