Dr Ljiljana S. Stričević

Docent

Departman za geografiju

Dr Ljiljana S. Stričević

Dr Ljiljana S. Stričević

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 409

018/533 015,lok.124

Biografija

Rodjena je u Kruševcu, 23.04.1977. godine. Osnovnu školu je završila u Konjuhu, a Gimnaziju u Kruševcu, sa odličnim uspehom. Školske 1996/97. godine upisala je redovne studije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Studije je završila 2003. godine sa prosečnom ocenom 9,26, odbranivši diplomski rad pod nazivom "Rasina - hidrološki prikaz". Svoje dalje usavršavanje nastavila je školske 2003/04. godine na poslediplomskim studijama Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na smeru Fizička geografija. Na drugoj godini opredelila se za naučnu oblast Hidrologija i sve ispite predvidjene nastavnim planom i programom položila sa prosečnom ocenom 9,50. Magistarski rad pod nazivom "Hidrogeografska studija reke Rasine" odbranila je 25.06.2010. godine na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, čime je stekla akademsko zvanje Magistar geografskih nauka. Na Prirodno - matematič
BiografijaAngažovanjaPublikacije