Dr Ljiljana S. Stričević

Vanredni profesor
Departman za geografiju

Рођена је у Крушевцу, 23.04.1977. године. Основну школу  завршила је у Коњуху, а Гимназију у Крушевцу, са одличним успехом. Школске 1996/97. године уписала је редовне студије на Географском факултету Универзитета у Београду. Студије је завршила 2003. године са просечном оценом 9,26 и стекла звање дипломирани географ.

Своје даље усавршавање наставила je школске 2003/04. године на последипломским студијама Географског факултета Универзитета у Београду, на смеру Физичка географија, а на другој години определила се за научну област Хидрологија и све испите предвиђене наставним планом и програмом положила са просечном оценом 9,50. Магистарски рад под насловом „Хидрогеографска студија реке Расине“, под менторством проф. др Љиљане Гавриловић, одбранила је 25.06.2010. године на Географском факултету Универзитета у Београду, и стекла академски назив Магистар географије. Докторску тезу под називом „Водни ресурси Расинског округа и њихов утицај на регионални развој“, под менторством проф. др Љиљане Гавриловић, редовног професора Географског факултета Универзитета у Београду, одбранила је на Природно математичком факултету Универзитета у Нишу, 03.10.2015. године и стекла академски назив Доктор наука – Гео-науке.

18. фебруара 2004. године примљена је у радни однос  на Департману за географију Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, избором у звање асистент-приправник на предметима из области Физичке географије. Као асистент приправник изводила је вежбе из предмета: Национална географија, Туризам и заштита животне средине, Национална туристичка географија, Регионална географија Европе са Русијом, Туристичке регије света.

У току школске 2006/2007. године била је ангажована као секретар Департмана за географију

 У звање асистента за ужу научну област Физичка географија на Департману за географију Природно – математичког факултета у Нишу  изабрана је 2011. године. Као асистент изводила је вежбе из предмета: Хидрологија у туризму, Национална хидрологија, Географија Србије, Регионална географија Србије 1, Регионална географија Србије 2, Регионална географија Балканског полуострва, Бањски туризам.

 У звање доцента изабрана је 08.02.2016. године на предметима из области Физичке географије. На Департману за географију изводи наставу на Основним академским студијама из предмета Хидрологија, Географија Србије 1 и Национална хидрологија, као и вежбе на предметима Хидрологија, Национална хидрологија, Географија Србије 1 и Географија Србије 2. На Мастер академским студијама, изводи наставу из предмета Хидрологија у туризму и вежбе из предмета Хидрологија у туризму, Бањски туризам, Регионална географија Србије 1, Регионална географија Србије 2 и Регионална географија Балканског полуострва.

Од 2006. до 2011. године била је ангажована на пројекту ²Природни, демографски и привредни потенцијали ревитализације села у Србији², (број пројекта 146015), под руководством др Миле Павловић, редовног професора Географског факултета Универзитета у Београду.

Од 1. јануара 2011. године ангажована је на пројекту ²Развојни програми ревитализације села Србије², (број пројекта 176008), под руководством др Миле Павловић, редовног професора Географског факултета Универзитета у Београду.

У септембру 2017, 2018. и 2019. године учествовала је у „Ноћи истраживача“ у Нишу, у организацији Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Природно – математичког факултета Универзитета у Нишу, Центра за промоцију науке и Завода за заштиту споменика културе Крагујевац.

Од избора у звање доцента, учествовала је, као ментор, у изради осам Мастер и дванаест Дипломских радова, а као члан у осам комисија за одбрану Мастер радова и осам комисија за одбрану Дипломских радова.

Члан је Наставно – научног и Изборног већа Природно – математичког факултета Универзитета у Нишу.

У више наврата учествовала је у организацији и реализацији теренске наставе у оквиру наставног процеса на Департману за географију.

Говори и служи се енглеским и руским језиком.

Detalji o nastavniku