Dr Aleksandra S. Đorđević

Redovni profesor

Departman za hemiju

Dr Aleksandra S. Đorđević

Dr Aleksandra S. Đorđević

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

računarska učionica 5

Biografija

Dr Aleksandra Đorđević rođena je u Leskovcu 13.05.1981. godine. Osnovnu školu  „Josif Kostić“ i srednju školu, gimnaziju „Stanimir Veljković Zele“, završila je u Leskovcu sa odličnim uspehom kao nosilac Vukove diplome. Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Odsek za hemiju - smer diplomirani hemičar, upisala je školske 2000/2001. godine, a završila 2004/2005. godine sa prosečnom ocenom 9,48 i ocenom 10 na diplomskom radu, kao prvi diplomirani student iz svoje generacije. Za postignuti uspeh tokom studija nagrađena je od strane Fonda za stipendiranje studenata hemije „Ana Bjeletić i Ivan Marković“, 2003. godine. Od strane Srpskog hemijskog društva, nagrađena je specijalnim priznanjem za izvanredan uspeh u studiranju, za 2005. godinu. Od 2006. godine do danas, član je ovog društva. Školske 2005/2006. godine upisala je poslediplomske studije na Organsko-biohemijskom
BiografijaAngažovanjaPublikacije