Dr Aleksandra S. Đorđević

Redovni profesor
Departman za hemiju

Dr Aleksandra Đorđević rođena je u Leskovcu 13.05.1981. godine. Osnovnu školu  „Josif Kostić“ i srednju školu, gimnaziju „Stanimir Veljković Zele“, završila je u Leskovcu sa odličnim uspehom kao nosilac Vukove diplome.

Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Odsek za hemiju - smer diplomirani hemičar, upisala je školske 2000/2001. godine, a završila 2004/2005. godine sa prosečnom ocenom 9,48 i ocenom 10 na diplomskom radu, kao prvi diplomirani student iz svoje generacije. Za postignuti uspeh tokom studija nagrađena je od strane Fonda za stipendiranje studenata hemije „Ana Bjeletić i Ivan Marković“, 2003. godine. Od strane Srpskog hemijskog društva, nagrađena je specijalnim priznanjem za izvanredan uspeh u studiranju, za 2005. godinu. Od 2006. godine do danas, član je ovog društva.

Školske 2005/2006. godine upisala je poslediplomske studije na Organsko-biohemijskom smeru, Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Magistarsku tezu pod naslovom „Identifikacija isparljivih konstituenata cvetova biljnih vrsta Prunus domestica L. i Prunus padus L.“ odbranila je 2009. godine. U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Organska hemija i biohemija na Odseku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, izabrana je decembra 2009. godine. Od školske 2007/2008. godine angažovana je za izvođenje vežbi iz predmeta Hemija prirodnih proizvoda na Odseku za hemiju, a od 2009/2010. godine za izvođenje vežbi i iz predmeta Hemija primarnih biomolekula na Odseku za hemiju i Organska hemija na Odseku za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Hemijski sastav i antimikrobna aktivnost etarskih ulja odabranih biljnih vrsta roda Hypericum L.“ odbranila je 2011. godine. U zvanje docenta, za užu naučnu oblast Organska hemija i biohemija, Departmana za hemiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, izabrana je 09.04.2012. godine, dok je u zvanje vanredni profesor, za istu užu naučnu oblast, izabrana 22.09.2015. godine. Od školske 2012/2013. godine drži nastavu i/ili vežbe iz sledećih predmeta na osnovnim i master akademskim studijama: Metode izolovanja i razdvajanja u organskoj hemiji, Eksperimentalna organska hemija, Organska hemija 1, Osnovi hemijske mikrobiologije, Farmaceutska hemija, Organski polutanti, Biodegradacije, a na doktorskim akademskim studijama iz predmeta: Izolovanje sekundarnih metabolita i Hemijska mikrobiologija.

Detalji o nastavniku