Dr Marjan S. Ranđelović

Redovni profesor

Departman za hemiju

Dr Marjan S. Ranđelović

Dr Marjan S. Ranđelović

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

računarska učionica 5

CV

Biografija

MARJAN RANĐELOVIĆ je rođen 25.12.1982. god. u Knjaževcu. Upisuje se kao redovni student na Departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu školske 2001/02. god. Diplomirao je u apsolventskom roku, sa prosečnom ocenom 9,36 (devet, 36/100). Diplomski rad, pod nazivom: ”Uklanjanje arsena(V) iz vode mikrolegiranim aluminijumom i mikrolegiranim i hemijsko-termički obrađenim kvarcnim peskom” je odbranio 12.07.2006. god. sa ocenom 10 (deset) na Katedri za Primenjenu i industrijsku hemiju. Izabran je za studenta generacije i za najbolje diplomiranog hemičara školske 2005/06. god. Dana 15.10.2008. zasniva radni odnos sa Prirodno-matematičkim fakultetom u Nišu na poslovima istraživača-pripravnika, radi istraživanja na projektu: “Razvoj elektrohemijski aktivnih, mikrolegiranih i strukturno modifikovanih kompozitnih materijala”, sa evidencionim brojem TR 19031. Počev od 10.12.2010. god. radi kao asistent za užu nauč
BiografijaAngažovanjaPublikacije