Dr Marijana M. Ilić Milošević

Vanredni profesor

Departman za biologiju i ekologiju

Dr Marijana M. Ilić Milošević

Dr Marijana M. Ilić Milošević

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 402

Biografija

BIOGRAFIJA   IME I PREZIME: Marijana M. Ilić Milošević EMAIL: marijanailic83@yahoo.com  
DATUM I MESTO ROĐENJA  :   01.01.1983. godine, Priština, Srbija OBRAZOVANJE: ·        2009 – 2015: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu (www.bio.bg.ac.rs), Doktorske studije, Smer: Biologija, Modul: Morfologija, sistematika i filogenija životinja. Naziv teme: „Taksonomski status rodova i vrsta Euaphidius Mackauer i Remaudierea Starý (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) na osnovu morfoloških i molekularnih analiza 28S rRNK i COI gena”. Stečeno naučno zvanje: doktor nauka-biološke nauke. Prosečna ocena studiranja 9.91 ·           2001 – 2008: Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Odsek za biologiju i ekologiju, (www.pmf.ni.ac.rs ) – stečeno zvanje Master. Ocena na diplomskom radu 10, prosečno ocena stu
BiografijaAngažovanjaPublikacije