Dr Milan D. Milošević

Docent

Departman za fiziku

Slika nije dostupna

Dr Milan D. Milošević

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija 600

CV

Biografija

Rođen u Nišu 20. februara 1981. godine. Završio je Gimnaziju „Svetozar Marković“, a zatim i studije fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Diplomski rad odbranio pod nazivom “Inflatorni kosmološki modeli” i stekao zvanje diplomirani fizičar za opštu fiziku, sa prosečnom ocenom 9,13 tokom studija i ocenom 10 na diplomskom. Doktorske studije fizike upisao školske 2010. god. na PMF-u. Doktorske studije završio sa prosečnom ocenom 9,5 i doktorsku disertaciju “Inflatorni kosmološki modeli sa tahionskim i radionskim poljima” odbranio juna 2017. godine. Nakon izbora u zvanje istraživač-pripravnik, od januara 2011. godine angažovan na projektu Ministarstva prosvete i nauke (“Vidljiva i nevidljiva materija u bliskim galaksijama” br. OI 176021). Od 2011. god. angažovan za izvođenje vežbi na Departmanu za fiziku
BiografijaAngažovanjaPublikacije