Dr Milan D. Milošević

Docent
Departman za fiziku

Завршио је Гимназију „Светозар Марковић“, а затим и студије физике на Природно-математичком факултету у Нишу, са дипломским радом под називом “Инфлаторни космолошки модели”, и стекао звање дипломирани физичар за општу физику. Докторске студије физике уписао школске 2010. год. на ПМФ-у. Докторску дисертацију “Инфлаторни космолошки модели са тахионским и радионским пољима” одбранио јуна 2017. године.

Након избора у звање истраживач-приправник, од јануара 2011. године ангажован на пројекту Министарства просвете и науке (“Видљива и невидљива материја у блиским галаксијама” бр. ОИ 176021). Од 2011. год. ангажован за извођење вежби на Департману за физику ПМФ-а у Нишу. Септембра 2014. године изабран у звање истраживач сарадник, децембра 2017. године изабран у звање доцент за УНО теоријска физика. Од 2016. године предаје предмет Моделовање у физици у Одељењу за ученике са посебним способностима за физику при Гимназији „Светозар Марковић“ у Нишу.

Учествовао у реализацији међународних пројеката: COST Action CA18108 Quantum gravity phenomenology in the multi-messenger approach - QG-MM (2019-2023), ERASMUS+ NetChem :: ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry education (2017-2020), COST Action CA 15117 Cosmology and Astrophysics Network for Theoretical Advances and Training Actions – CANTATA (2016-2020), ICTP NT-03 Cosmology - Classical and Quantum Challenges (2016-2022), ICTP PRJ-09 Cosmology and Strings (2011-2016) и четири UNESCO пројекта. Учествује у реализацији међународних пројеката: COST Action CA21106 COSMIC WISPers in the Dark Universe: Theory, astrophysics and experiments (2022-) и COST Action CA21136 Addressing observational tensions in cosmology with systematics and fundamental physics - CosmoVerse (2022-)

Предавач по позиву на TIM20-21 Phyiscs Conference (Timisoara, Romania, новембар 2021). Предавач на CERN – SEENET-MTP – ICTP школи за студенте докторских студија Computational Methods in Theoretical Physics (University of Craiova, Romania; септембар 2020) и водио вежбе на школи Computational methods in Cosmology and General Relativity (Timisoara, Romania, децембар 2016). 

Учесник неколико школа и workshop-ова у Међународном центру за теоријску физику (ICTP) у Трсту: ICTP-ITU School and Workshop on New Perspective in Wireless Networking (2008), Summer School on Cosmology (2010, 2012), Summer School on Particle Physics (2011), First Advanced School on Cosmology (2015) и Workshop on Open Source Solutions for the Internet of Things (2017). Учествовао на конференцијама физичара у Темишвару (TIM11, TIM12 и ТИМ14) и XII Конгресу физичара у Врњачкој Бањи (2013). Учествовао ма школама у оквиру CERN – SEENET-MTP - ICTP PhD Training Program (Софија 2017, Ниш 2018, Јањина 2019).

Бави се аналитичким и нумеричким истраживањима везаним за динамику тахионских поља, инфлаторне моделе и квантну космологију и астрофизичке аспекте галактичких језгара. Презентовао је радове на више међународних и националних конференција. До сада је објавио 29 научних радова, од чега је 11 радова из категорије М20.

Члан две комисије за оцену и одбрану докторске дисертације, ментор једног мастер рада и члан комисије за одбрану три мастер и два дипломска рада.

Члан локалног организационог комитета научних скупова: BW2005, BW2007, SSCP2009, BSI2011, BW2013, BW2018, BS2018, BW2020, BPU11, BWAM22, BS2022, BW2023. Од 2005. године систем-администратор и вебмастер портала SEENET-MTP мреже на ПМФ-у.

Учествовао у припреми акредитације студијских програма Департмана за физику 2021. године.

Један од аутора и реализатора програма „Са крова до звезда“ (q105279-1) - акредитованог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2014/15 и 2015/16. годину.

Активно ради у области научне комуникације, промоције и популаризације науке и (интернет) новинарства. Одржао више од 80 научно-популарних предавања и аутор више од 250 научно-популарних текстова за различите сајтове и интернет портале. Од 2007. године оснивач. аутор и уредник сајта “Свет науке”. 

Учествовао у релаизацији пројекта “Астрономија из фотеље” (2012/13 година), у оквиру програма “Покрени се за будућност”. Реализацијом овог програма изграђена је и опремљена астрономска опсерваторија на крову факултета. Члан тима који је реализовао пројекат “Еколошка расвета” (2013/14 година), такође у оквиру програма “Покрени се за будућност”.

Координатор две поставке на фестивалу „Наук није баук“ и координатор шест пројекта Центра за промоцију науке.

Напредан ниво познавања различитих области рада на рачунару, првенствено администрација и одржавање сервера (одлично познавање Linux оперативног система). Напредно познавање канцеларијских пакета (обрада текста, рад са табелама и презентацијама) и пакета за рад са векторском и растерском графиком. Напредно познавање алата за израду и администрацију интернет сајтова, програмских језика JavaScript, PHP и рада са MySQL базама података. Добро познавање програмских језика C/C++ i Pascal, основно познавање: Fortran i Python. Напредни ниво рада у програмским пакетима и библиотека за аналитичко и нумеричко израчунавање у физици и техници (R, Maple, Octave, FreeMat, Wolfram Mathematica, GNU Scientific Library, Cactus Code, GRtensor итд).

Учествовао у оснивању и учествује у раду Лабораторије за астрономију, астрофизику и астробиологију на ПМФ-у.

Члан Европског друштва физичара, потпредседник Астрономског друштва “Алфа”, члан SEENET-MTP мреже.
Detalji o nastavniku