Dr Svetozar R. Rančić

Vanredni profesor

Departman za računarske nauke

Dr Svetozar R. Rančić

Dr Svetozar R. Rančić

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 208

018/533 015, lok.135

Biografija

BIOGRAFIJA Rodjen sam 30. 11. 1965. u Gnjilanu. U Babušnici sam završio osnovnu školu 19980 i srednju školu "Bora Stanković" u Nišu 1984. sa odličnim uspehom. Elektronski fakultet u Nišu smer Računarska tehnika i informatika upisao sam 1984. godine i diplomirao na istom januara 1991. godine sa prosečnom ocenom 8,80 i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Kao asistent-pripravnik zasnovao sam radni odnos na SG Matematika Filozofskog fakulteta u Nišu oktobra 1991. godine, gde sam i upisao Magistarske studije smer Računarstvo i informatika. Položio sam sve ispite sa ocenom 10. Magistarsku tezu pod nazivom "Primena Lispa u realizaciji nekih metoda matematičkog programiranja" odbranio sam 6. 10. 1997. na Filozofskom fakultetu u Nišu. Sa koautorima sam objavio više radova u naučnim časopisima. Uzeo sam i učešće u radu medjunarodnih i domaćih konferencija, a prezentovani radovi su publikovani
BiografijaAngažovanjaPublikacije