Dr Svetozar R. Rančić

Vanredni profesor
Departman za računarske nauke

BIOGRAFIJA

Rodjen sam 30. 11. 1965. u Gnjilanu. U Babušnici sam završio osnovnu školu 19980 i srednju školu "Bora Stanković" u Nišu 1984. sa odličnim uspehom. Elektronski fakultet u Nišu smer Računarska tehnika i informatika upisao sam 1984. godine i diplomirao na istom januara 1991. godine sa prosečnom ocenom 8,80 i ocenom 10 na diplomskom ispitu.

Kao asistent-pripravnik zasnovao sam radni odnos na SG Matematika Filozofskog fakulteta u Nišu oktobra 1991. godine, gde sam i upisao Magistarske studije smer Računarstvo i informatika. Položio sam sve ispite sa ocenom 10. Magistarsku tezu pod nazivom "Primena Lispa u realizaciji nekih metoda matematičkog programiranja" odbranio sam 6. 10. 1997. na Filozofskom fakultetu u Nišu. Sa koautorima sam objavio više radova u naučnim časopisima. Uzeo sam i učešće u radu medjunarodnih i domaćih konferencija, a prezentovani radovi su publikovani u zbornicima radova.

U zvanje asistenta za užu naučnu oblast informatika na Odseku za matematiku i informatiku Prirodnomatematičkog fakulteta u Nišu izabran sam 1. jula. 1998. godine. Držao sam vežbe iz sledećih predmeta na Odseku za matematiku i infomatiku: Strukture i baze podataka, Programski jezici, Prevodioci i interpretatori, Operativni sistemi, Integrisani programski paketi, Uvod u arhitekturu i organizaciju računara. Takodje sam na Odseku za fiziku držao vežbe iz predmeta Programiranje i Računarstvo i programiranje, kao i predmeta Uvod u infomatiku na Odseku za biologiju sa ekologijom.

Doktorirao sam marta 2011. na Prirodnomatematičkom fakultetu u Nišu, disertacijom pod nazivom: Vizuelizacija beskonačno malih savijanja krivih i površi. Izabran sam u zvanje docenta oktobra 2011 na Departmanu za računarske nauke, gde učestvujem u izvodenju nastave iz predmeta: Uvod u softversko inženjerstvo, Razvoj softvera, Konstrukcija prevodioca i Napredni kurs iz računarske grafike.

Učesnik sam projekata “Geometrija, Obrazovanje i Vizuelizacija sa primenama“ pod brojem 174012 i „Teorija grafova i matematičko programiranje sa primenama u hemiji i racunarstvu” pod brojem 1740333

Do sada sam objavio 12 naučnih radova, od čega 3 u vodećim časopisima medjunarodnog značaja, 5 u istaknutim domaćim časopisima, a 4 u zbornicima radova sa medjunarodnih konferencija. Rezultate istraživanja sam saopštio na 4 naučne konferencije. Bio sam član organizacionih odbora međunarodnih naučnih skupova XVI Geometrijski Seminar u Vrnjačkoj Banji 2010 i XVII Geometrijski Seminar na Zlatobiru 2012. Talkodjen sam bio član i organizacionih odbora i aktivno učestvovao u organizaciji i realizaciji medjunarodnih naučnoh skupova XIII Srpski matematički kongres 2014 i XVIII Geometrijski seminar 2014.

Detalji o nastavniku