Dr Dejan R. Dimitrijević

Docent
Departman za fiziku

DATUM I MESTO ROĐENJA: 01.10.1968. u Nišu.

 

ADRESA NA POSLU: Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Višegradska 33, PF 224, 18001 Niš, Srbija, Telefon: +381 18 533 015 lokal 44

 

PORODIČNI STATUS: Oženjen, dvoje dece.

 

OBRAZOVANJE:

 

1987: Gimnazija  "Svetozar Marković", Niš, Laboratorijski tehničar za fiziku.

1996: Diplomirao na Odseku za fiziku Filozofskog fakulteta u Nišu, sa prosečnom ocenom 9,16. Naslov Diplomskog rada: “Nelinearni procesi pri prostiranju elektromagnetnog zračenja kroz plazmu”.

- Stipendista Ministarstva za nauku i tehnologije R. Srbije od 1997. do 1999. god.

2003: Magistrirao na grupi za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Prosečna ocena na magistarskim studijama: 10,00. Naslov magistarskog rada: “Prilog nelinearnoj teoriji dvoplazmonskog raspada u laserski proizvedenoj plazmi”.

2010: Doktorirao na Odseku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Naslov doktorske disertacije: „Parametarska zavisnost dvoplazmonskog raspada u homogenoj plazmi“.

 

RADNO ISKUSTVO:

 

1996-1997: Saradnik na grupi za fiziku Filozofskog fakulteta u Nišu

1999-2003: Asistent-pripravnik, a od 2003. do 2010. asistent na Odseku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, na predmetima: Elektrodinamika, Fizika plazme, Matematička fizika, Statistička fizika, Oscilacije i talasi, Klasična teorijska fizika, Teorijska mehanika.

Od 2004: Honorarno angažovan kao nastavnik u Odeljenju za učenike sa posebnim sklonostima za fiziku i prirodne nauke pri Gimnaziji „Svetozar Marković“ u Nišu.

Od 2010: Docent na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, za užu naučnu oblast Teorijska fizika. Držao ili trenutno drži nastavu i računske vežbe iz predmeta: Elektromagnetizam, Osnovi fizike plazme, Istorija i filozofija fizike, Statistička fizika, Osnovi elektrodinamike, Fizika plazme (na doktorskim studijama fizike), kao i predmeta Fizika okoline na departmanu za geografiju.

 

UČEŠĆE NA PROJEKTIMA:

 

1996-1998: Projekat 01E11 - Fizika fuzione plazme, Min. za nauku i tehnologije R. Srbije.

2002-2005: Projekat 1964 - Kompleksni fenomeni u fuzionoj plazmi, Min. za nauku i tehnologije R. Srbije.

2006-2010: Projekat 141034 - Kompleksni fenomeni u fizici plazme, kondenzovane materije i nelinearnoj optici, Min. za nauku i zaštitu životne sredine R. Srbije.

 

ČLANSTVO U DRUGIM RELEVANTNIM ORGANIZACIJAMA:

 

  • Društvo fizičara Srbije;
  • SEENET MTP – Mreža za matematičku i teorijsku fiziku u jugoistočnoj Evropi;
  • Astronomsko društvo »Alfa«, Niš.

 

Detalji o nastavniku