Dr Dragan M. Đorđević

Redovni profesor
Departman za hemiju

Rođen sam 02.03.1973. godine u Pirotu. Osnovnu školu "Vuk Karadžić" u Pirotu završio sam sa odličnim uspehom 1988. godine. Iste godine upisao sam gimnaziju u Pirotu, koju sam završio 1992. godine sa odličnim uspehom i stekao zvanje saradnik u prirodnim naukama.

Studije hemije na Filozofskom fakultetu u Nišu upisao sam školske 1992/1993. godine, ali mi je status redovnog studenta mirovao te godine zbog odsluženja vojnog roka. Diplomirao sam 30.03.1998. godine sa ocenom 10 i sa prosečnom ocenom u toku studija 8.70.

Školske 1998/1999. godine upisao sam poslediplomske studije na Filozofskom fakultetu u Nišu, na Odseku za hemiju, neorganski smer, pod mentorstvom Dr Pavla I. Premovića, redovnog profesora. Položio sam sve planom predviđene ispite sa prosečnom ocenom 10.

Odbranio sam magistarsku tezu 13.01.2003. godine pod nazivom "Geohemijska ispitivanja vanadil-porfirina u geopolimerima".

Od 04.05.1998. godine radio sam kao saradnik na projektu "Ravnoteže u kompleksirajućim sredinama" u okviru podprojekta "Proučavanje prirode, strukture i porekla hemijskih vrsta u prirodnim sredinama", kod Dr Pavla I. Premovića u Laboratoriji za geohemiju i kosmohemiju na Filozofskom fakultetu u Nišu.

Od 2002. godine istraživač sam na projektu "Fizičkohemijska karakterizacija teških metala u strukturama sintetičkih minerala glina, prirodnih minerala glina i glina od industrijskog i ekološkog značaja sa područja šire Srbije", finansiranog od strane MNTR-a.

15.03.2001. godine izabran sam za asistenta-pripravnika na Odseku za hemiju, Prirodno matematičkog fakulteta u Nišu, za predmete Viša neorganska hemija i Hemija na Odseku za Biologiju a 25.04.2003. za asistenta za užu naučnu oblast Opšta i neorganska hemija. Vodio sam do sada vežbe iz sledećih predmeta: Viša neorganska hemija, Hemija na Odseku za Biologiju, Neorganska i analitička hemija na Odseku za biologiju, Opšta i neorganska hemija i Školski ogledi u nastavi hemije.

2002. godine bio sam stipendista WUS-a (World University Service) kao najbolji asistent-pripravnik na fakultetu.

Odbranio sam doktorsku disertaciju 16.01.2009. godine pod nazivom "Termalna stabilnost vanadil-porfirina u sedimentnim kerogenima" pod mentorstvom Dr Pavla I. Premovića.

15.06.2009. godine izabran sam za docenta za užu naučnu oblast Opšta i neorganska hemija na PMF-u u Nišu. Izvodio sam nastavu iz sledećih predmeta: Opšta i neorganska hemija na Departmanu za biologiju, Zaštita i sigurnost u hemijskoj laboratoriji, Osnovne metode i tehnike karakterizacije neorganskih jedinjenja, Viši kurs metoda i tehnika karakterizacije neorganskih jedinjenja, Prehrambena neorganska hemija, Neorganska hemija životne sredine.

Od 2009. Do 2012. Bio sam zamenik predsednika Saveta PMF-a u Nišu.

Za Upravnika Departmana za hemiju izabran sam oktobra 2012.

Detalji o nastavniku