Dr Dragan M. Đorđević

Redovni profesor

Departman za hemiju

Slika nije dostupna

Dr Dragan M. Đorđević

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

kancelarija 103

CV

Biografija

Rođen sam 02.03.1973. godine u Pirotu. Osnovnu školu "Vuk Karadžić" u Pirotu završio sam sa odličnim uspehom 1988. godine. Iste godine upisao sam gimnaziju u Pirotu, koju sam završio 1992. godine sa odličnim uspehom i stekao zvanje saradnik u prirodnim naukama. Studije hemije na Filozofskom fakultetu u Nišu upisao sam školske 1992/1993. godine, ali mi je status redovnog studenta mirovao te godine zbog odsluženja vojnog roka. Diplomirao sam 30.03.1998. godine sa ocenom 10 i sa prosečnom ocenom u toku studija 8.70. Školske 1998/1999. godine upisao sam poslediplomske studije na Filozofskom fakultetu u Nišu, na Odseku za hemiju, neorganski smer, pod mentorstvom Dr Pavla I. Premovića, redovnog profesora. Položio sam sve planom predviđene ispite sa prosečnom ocenom 10. Odbranio sam magistarsku tezu 13.01.2003. godine pod nazivom "Geohemijska ispitivanja vanadil-porfirina u geopolimerima". Od 04.05.199
BiografijaAngažovanjaPublikacije