Dr Mrđan M. Đokić

Docent
Departman za geografiju

Мр Мрђан Ђокић је рођен у Пожаревцу 11.03.1975. године. Школске 1995/96. године је уписао редовне студије на Одсеку за географију Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини. Студије је завршио јуна 2000. године са просечном оценом 9.50. Школске 2000/01. године уписао је последипломске студије на  Географском факултету Универзитета у Београду, смер Физичка географија. На другој години определио се за научну област Хидрологија. Све испите предвиђене наставним планом и програмом Географског факултета Универзитета у Београду положио је са просечном оценом 9.83 и одбранио магистарски рад 24.09.2010. године на тему "ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЈЕРМЕ", чиме је стекао академски назив Магистар географије.

Detalji o nastavniku