Dr Ana M. Mančić

Redovni profesor
Departman za fiziku

OBRAZOVANJE:

 • 2010: Doktorirala na Politehničkoj školi (Ecole Polytechnique) u Francuskoj i stekla zvanje doktora fizičkih nauka. Naslov doktorske disertacije: "Generation and probing of warm dense matter created by laser-accelerated proton beam" (“Dobijanje i ispitivanje guste i vruće materije stvorene laserski ubrzanim snopom protona”).
 • 2005: Magistrirala na grupi za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, smer Teorijska fizika plazme. Prosečna ocena na magistarskim studijama: 10,00. Naslov magistarskog rada: “Elektromagnetni solitoni u relativističkoj interakciji laserskog zračenja i plazme”.
 • 2002: Diplomirala na Odseku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, sa prosečnom ocenom 9,73. Naslov diplomskog rada: “Neki aspekti gravitacionog delovanja u Sunčevom sistemu sa stanovišta klasične mehanike”.
 • 1995: Gimnazija "Bora Stanković", Niš, prirodno-matematički smer.

 

STIPENDIJE

 • 2006-2009: Conseil Régional de l'Ile de France, stipendija za doktorske studije.

 

UČEŠĆE NA PROJEKTIMA

 • 2011- do danas: Projekat 450101 “Fotonika mikro i nano strukturnih materijala”, nosilac projekta Institut za nuklearne nauke, Vinča, rukovodilac projekta dr Ljupčo Hadžievski, naučni savetnik.
 • 2006- 2010: Projekat 141034 “Kompleksni fenomeni u fizici plazme, kondenzovane materije i nelinearnoj optici”, nosilac projekta Institut za nuklearne nauke, Vinča, rukovodilac projekta dr Ljupčo Hadžievski, naučni savetnik.
 • 2003-2005: Projekat 1964 “Kompleksni fenomeni u fuzionoj plazmi”, nosilac projekta Institut za nuklearne nauke, Vinča, rukovodilac projekta dr Miloš Škorić, naučni savetnik.

 

RADNO ISKUSTVO


 • 2023 - do danas: redovni profesor na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu
 • 2018 - 2023: vanredni profesor na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.
 • 2011- 2017: docent na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu
 • 2007- 2011: asistent na Odseku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.
 • 2003-2007: asistent-pripravnik na Odesku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.
Detalji o nastavniku