Dr Ljubiša B. Đorđević

Vanredni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

 BIOGRAFSKI PODACI

Ljubiša Đorđević rođen je 06. 08. 1961. u Ravnoj Dubravi, opština Gadžin Han, Republika Srbija. Osnovnu školu završio je u Gornjem Prisjanu, a Gimnaziju u Vlasotincu. Posle odsluženog vojnog roka upisuje se na Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, studijska grupa Biologija, gde je dana 03.09.1987. godine odbranio diplomski rad pod nazivom “Uticaj mangana na aktivnost superoksid-dizmutaze u tkivima šarana i srebrnog karaša”. Posle diplomiranja zapošljava se na određeno vreme u više osnovnih i srednjih škola, a od 01.09.1997. godine radi na Poljoprivrednom fakultetu u Prištini kao asistent pripravnik za predmet Zoologija. Tokom 1993/94. godine radio je na Institutu za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta u Nišu  istraživanja za svoj specijalistički rad. Tada su na Institutu bila u toku istraživanja započeta na međunarodnom projektu “Istraživanja efekata eter-glikola in vitro i in vivo” sa kolegama iz L’Hospital St. Louis u Parizu. Deo svojih rezultata iz tih istraživanja pripremio je kao specijalistički rad pod naslovom “Uticaj 2-butoksi etanola na hematopoezne organe i perifernu krv pacova”, koji je odbranio na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu 1998. godine. Tokom 1998/99. godine  Ljubiša Đorđević je učestvovao u istraživanjima u okviru inovacionog projekta “Razvoj biokompozitnih materijala za potrebe otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije”(I.3.1883/1998) koji je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Deo ovih istraživanja je nastavljen što je poslužilo kao osnova za prihvatanje naučno-istraživačkog projekta “Biokompatibilnost i primena kompozitnih materijala na bazi hidroksiapatita u osteorekonstruktivnoj hirurgiji - eksperimentalna i klinička studija” takođe kod Ministarstva za nauku Republike Srbije. Sa rezultatima iz navedenih istraživanja je prijavljena tema za magistarsku tezu “Promene biokompozita na bazi hidroksiapatita i reakcije tkiva posle eksperimentalne implantacije” koju je uspešno odbranio 12.06.2003. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, studijska grupa Biologija, smer animalna fiziologija. Iz ovih istraživanja biomaterijala  je neke rezultate kao koautor i autor prezentovao na više Konferencija društva za istraživanje materijala (YUCOMAT) u Herceg Novom, kao i radove u stranim i domaćim časopisima.

 

 PROFESIONALNA KARIJERA

• Profesor biologije Srednja škola “Nikola Tesla”, Boljevac od 1987-1993.

• Profesor biologije Osnovna škola “Vuk Karadžić”, Doljevac 1993.

• Profesor biologije Osnovna škola “Đura Jakšić”, Zaječar 1997.

• Asistent pripravnik za predmet Zoologija na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Prištini od 1997-2003.

• Asistent pripravnik za grupu predmeta Zoologija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu od 2003-2004.

• Asistent za predmete Biologija i humana genetika i Molekularna i humana genetika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu od 2002-2007

• Predavač za predmet Zoologija na Visokoj prehrambeno-poljoprivrednoj školi u Prokuplju od 2006-2010.

• U radnom odnosu na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Nišu je od 2004, u zvanju asistenta za grupu predmeta Zoologija, gde izvodi vežbe iz predmeta Razviće životinja, Opšta fiziologija životinja i Uporedna fiziologija životinja.

2011. izabran u zvanje docenta na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu, kursevi (Uporedna fiziologija životinja, Fiziologija životinja, Razviće životinja, Ekotoksikologija, Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima)

 

 STRUČNO USAVRŠAVANJE

• 2004. godine seminar Osnovi sterologije u organizaciji Društva anatoma Srbije i Instituta za anatomiju Medicinskog fakulteta u Nišu.

• 2006. godine International Workshop and Summer School: CELL AND TISSUE ENGINEERING organised by: Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade; Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade; Department of Biomedical Engineering, Boston University; Center for Multidisciplinary Studies, University of Belgrade.

• 2008. godine seminar Unapređivanje nastavničkih kompetencija za nastavnike i saradnike Bioloških i srodnih fakulteta u Srbiji, u okviru projekta Tempus Project H.E.R.B.S. (JEP_40094_2005) kroz tri nivoa obuke: bazični, supervizijski I i supervizijski II.

 

RAD U TELIMA NA FAKULTETU

• Član NN veća odlukom br.730/1-01 od 21.9.2004.

• Član Saveta PMF-a odlukom br. 618/1-01 od 09.10.2006.

• Član komisije za kontrolu kvaliteta za studijske programe na Odseku za biologiju i ekologiju odlukom NN veća PMF-a br.466/4-01 od 11.6.2008.

 

 UČEŠĆE NA PROJEKTIMA

• „Istraživanja efekata eter-glikola in vitro i in vivo“, međunarodni 1993/94 Medicinski fakultet u Nišu sa L’Hospital St. Louis u Parizu.

• „Razvoj biokompozitnih materijala za potrebe otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije“ (I.3.1883/1998), koji je finansiralo Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj republike Srbije.

• „Biokompatibilnost i primena kompozitnih materijala na bazi hidroksiapatita u osteorekonstruktivnoj hirurgiji - eksperimentalna i klinička studija“ 1678/ 2002-2004. godine koji je finansiralo Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj republike Srbije.

• „Regeneracija skeletnih tkiva pomognuta biomaterijalima kao tkivnim matricama – in vivo i in vitro studija“ 145072B 2006-2010. godine koji finansira Ministarstvo nauke Republike Srbije.

• Razvojno tehnoloski projekat TR-19035 2008/2010 “Razvoj formulacija i tehnologija nove generacije antiseptika prirodnog porekla” evidencioni broj ТR – 19035А Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj.

 

RECENZIJE NAUČNIH PUBLIKACIJA

Jedan od recenzenata monografije "Kako žive i umiru ćelije u nama" autora dr Vukomana Jokanovića, u izdanju INN "Vinča", Beograd, 2013.

Detalji o nastavniku