Dr Bojan К. Zlatković

Redovni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Бојан Златковић је рођен 1970. године у Нишу. Основну и средњу школу завршио је у родном граду, стекавши квалификацију Лабораториски техничар за биологију. Природно-математички факултет је уписао школске 1989/90. године на Универзитету у Новом Саду. Студије на Одеску за Биологију, смер професор биологије, завршио је 1999. године са општим успехом 9,10 у току студија. Дипломски рад под називом “Флора Сићевачке клисуре“ одбранио је са оценом 10 на дипломском испиту.

Последипломске студије уписао је школске 1999/2000. године на Биолошком факултету Универзитета у Београду, смер Екологија биљака. Докторскe студијe уписао je школске 2006/2007 године на Биолошком Факултету, Универзитета у Београду на студијском програму Екологија, биогеографија и заштита биодиверзитета, модул Екологија и географија биљака.

Докторску дисертацију под насловом “Флора и фитогеографска припадност долине реке Пчиње у југоисточној Србији” успешно је одбранио 01.10.2011. године пред Комисијом Биолошког факултета, на Универзитету у Београду.

Од 1999. до 2004. године је био запослен у Заводу за заштиту природе Србије (радна јединица Ниш) на радном месту Млађи стручни сарадник-ботаничар.

Школске 2004/2005. године  изабран је на радно место асистента приправника за научну област ботаника на Одсеку за биологију са екологијом, Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу. Школске 2011/2012. године изабран је најпре на место асистента, a  потом и доцента за научну област ботаника на Одсеку за биологију и екологијом, Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу где је и данас запослен. На факултету је задужен за предавања и извођење наставе на следећим предметима: Систематика и филогенија биљака, Теренска истраживања у биологији 1, Заштићене врсте и подручја Србије и Вегетација света на студијским програмима дипломирани биолог и дипломирани биолог-еколог.

Поред наведених пројеката, до сада је био ангажован и на изради већег броја елабората и Студија заштите природе израђених у циљу валоризације природних вредности и заштите појединих подручја у Србији и на тај начин дао вредан допринос заштити природе. Треба нагласити улогу коју је имао као координатор истраживања, односно аутор Студија заштите природних добара међу којима треба издвојити: Предео изузетних одлика „Клисура Ђетиње (Ужице)“; и студију заштите јединог станишта папрати Аdiantum capillus-veneris у Србији у склопу Специјалног резервата природе „Венерина падина (Бабушница)“.

Бојан Златковић је чалан стручних удружења Друштва еколога Србије и Биолошког Друштва “Др Сава Петровић”. Као члан Организационог одбора, у својству секретара научног скупа, учествовао је у организацији III Симпозијума о флори југоисточне Србије, као и VII, VIII, и IX Симпозијума о флори југоисточне Србије и суседних подручја.

 

Пројекти:

 

1) 1998-1999 Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине Републике Србије, „Црвена књига флоре Србије 1, Ишчезли и Крајње угрожени таксони“

2) 2003-2004 Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине Републике Србије, „IPA (Important Plant Area) - Ботанички значајна подручја  Србије“

3) 2003-2005 Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине Републике Србије, „Хармонизација националне номенклатуре у класификацији станишта са стандардима Међународне заједнице“

4) 2006-2010 Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 142054B „Секундарни метаболити: састав, биолошка и антиоксидантна активност“

5) 2000-2003 Regional Environment Center of Southern and Southeastern Europe, „Transboundary Cooperation Through the Management of Shared natural Resources – REReP Promotion of Networks and Exchanges between the Countries of South Eastern Europe“

6) 2006-2009 TEMPUS CD JEP 40094, „Higher Еducation Reform of Biological Sciences (H.E.R.B.S.)“

7) 2011-2014 Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 173030 „Биодиверзитет биљног света Србије и Балканског полуострва – процена, одрживо коришћење и заштита“

8) 2011-2014 Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 172047 „Природни производи биљака и лишајева: изоловање и идентификација, биолошка активност и примена“

Detalji o nastavniku