Dr Zorica Z. Stojanović-Radić

Vanredni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

РАДНА  БИОГРАФИЈА

 

 

Име и презиме: Зорица Стојановић-Радић

Рођенa:          15.07.1981. у Зајечару

Адреса на послу: Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, Вишеградска 33, 18000 Ниш

е-mail: zstojanovicradic@yahoo.com, zstojanovic@pmf.ni.ac.rs

Основно и средње образовање: Основна школа «Десанка Максимовић», Зајечар; Медицинска школа Зајечар, Зајечар (одличан успех).

Високо образовање: Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Одсек за биологију са екологијом, смер: дипломирани биолог-еколог (датум уписа: 01.10.2000; датум дипломирања: 30.12.2004; просечна оцена у току студирања: 9,17; Назив теме: «Одлике планктонске и бентоске заједнице инвертебрата у Грлишком језеру и притокама», оцена на дипломском испиту: 10).

Награде: Током студирања добила је награду као најбољи студент у генерацији (01.06.2004.), а такође је награђена и као најбољи дипломирани студент на Одсеку за биологију (09.11.2005.)

Докторска дисертација: Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Одсек за биологију, смер Микробиологија (датум уписа: школска 2007/2008. година; датум одбране докторске дисертације: 27. 01. 2012; просечна оцена у току студирања: 9,66; Назив теме: «Биотичка активност етарских уља одабраних биљака из фамилије Asteraceae и механизми њиховог антибактеријског деловања у условима in vitro.»).

Професионална каријера: 2005: запошљена на Природно математичком факултету, Одсек за биологију са екологијом као стручни сарадник-лаборант; 2008: изабрана у звање истраживач-приправник (Природно-математички факултет у Нишу); 24.11.2010: изабрана у звање асистент за ужу научну област Биотехнологија  (Одсек за биологију са екологијом, Природно-математички факултет у Нишу), што је и тренутни радни статус.

Академске активности: Зорица Стојановић-Радић ради на Природно-математичком факултету у Нишу од 03.10.2005. године као стручни сарадник-лаборант на Одсеку за биологију са екологијом. У току рада на Природно-математичком факултету у Нишу, ангажована је као стручни сарадник на предметима Морфологија и систематика бескичмењака, Морфологија и систематика кичмењака и Екологија животиња са зоогеографијом. Такође, школске 2005/2006. учествовала је у извођењу вежби из предмета Методика наставе биологије. Школске 2007/2008. године била је ангажована као предавач на предмету Биологија специјалном одељењу за физику у гимназији '' Светозар Марковић'' у Нишу, где је наставу држала до школске 2009/2010. године. Године 2008/2009. пребачена је на смер Биотехнологија, где је учествовала у извођењу наставе на предметима Микробиологија, Алгологија, микологија и лихенологија, Биохемија, Општа физиологија животиња и Упоредна физиологија животиња.

Од 2010. године ради као асистент за ужу научну област Биотехнологија и реализује практичну наставу на предметима Микробиологија, Алгологија и микологија, Екологија микроорганизама и Методологија научно-истраживачког рада. Као доцент ради од 28.01.2013. године.

Научно истраживачки рад: Резултати научно истраживачког рада Зорице Стојановић-Радић објављени су у виду укупно 28 научних публикација, при чему су још три прихваћене за штампу (један категорије М21,  један категорије М22 и један категорије М13). Од укупног броја публикованих радова, 3 су у категорији М21, 4 категорије М22, 10 категорије М23, 2 категорије М33, 6 категорије М34, 1 категорије М52, 1 категорије М53, и 1 категорије М12. Укупан број остварених поена је 83,5, док је збир импакт фактора 29,179.

Рецензентска активност: Укупно пет радова у међународним научним часописима Journal of Medicinal Plants Research (3), Journal of Essential Oil Bearing Plants (1)  и Journal of Pharmacy and Pharmacology (1).

Пројекти: 2011-: Министарство просвете и науке Републике Србије (172061 –  «Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и аналога: пут ка новим биолошки активним агенсима» и 172034 – «Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала»).

Област интересовања: микробиологија, микологија, хемијска и биолошка контрола микроорганизама, антимикробна активност секундарних метаболита биљака, механизми дејства антимикробних једињења.

Користи се енглеским (full working knowledge) језиком. 

 

 

 

 

Detalji o nastavniku