Dr Marija S. Кrstić

Vanredni profesor
Departman za matematiku

Rođena sam 12.05.1983. u Pirotu, gde sam završila Osnovnu školu "Sveti Sava" i Gimnaziju, prirodno-matematički smer sa odličnim uspehom i kao nosilac diploma "Vuk Karadžić".

Godine 2002. sam upisala Prirodno-matematički fakultet u Nišu, odsek za matematiku i informatiku, smer matematika ekonomije. Diplomirala sam 28.12.2006. godine sa prosečnom ocenom 9.33 tokom studija i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Tema diplomskog ispita mi je bila Stohastičko modeliranje u neživotnom osiguranju, koju sam pisala pod mentorstvom  dr Svetlane Janković, redovnog profesora Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu  u penziji.

Po završetku osnovnih studija, 2007. godine, sam upisala doktorske studije na Departmanu za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Za vreme studija sam položla sve programom predviđene ispite sa prosečnom ocenom 10, i, pod mentorstvom profesorke Miljane Jovanović, počela sam da se bavim stohastičkim diferencijalnim jednačinama i njihovom stabilnošću, posebno u populacionim i epidemiološkim modelima. To je rezultiralo pisanjem doktorske disertacije pod nazivom Uticaj Gaussovog belog šuma na stabilnost nekih populacionih i epidemioloških modela, koju sam odbranila 29. maja 2013. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu.

Zaposlena sam na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu kao vanredni profesor na Departmanu za matematiku. Na istom fakultetu sam u radnom odnosu od 2007. godine, i to u periodu od 2007. do 2010. sam bila raspoređena na poslovima istraživača-pripravnika, a od 2010. do 2014. na poslovima istraživača-saradnika. Od maja 2014.  do marta 2019. sam radila kao docent na Departmanu za matematiku. U zimskom i letnjem semstru školske 2012/13. i u zimskom semestru 2013/14. sam, kao saradnik u nastavi, bila angažovana za držanje vežbi iz grupe matematičkih  predmeta na Gradjevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Od 2007. do 2010. godine sam bila učesnik projekta 144003 Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije pod nazivom "Teorija operatora, stohastička analiza i primene", a od 2011. godine sam učesnik projekta 174007 Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije pod nazivom "Funkcionalna analiza, stohastička analiza i primene".

Kao član Komisije za promociju Departmana za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, učestvovala sam u pripremi i prezentovanju postavki Departmana na manifestacijama Nauk nije bauk i Noć istraživača. Bila sam i jedan od organizatora i učesnik manifestacije Maj mesec matematike na Prirodno-matematičom fakultetu u Nišu u okviru koje je održan niz popularnih predavanja i radionica iz matematike. Takodje sam, kao član Komisije za promociju Departmana za matematiku, učestvovala u izradi Informatora Departmana za matematiku koji je štampan od strane Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 2017. i 2019. godine, ISBN: 978-86-6275-048-8.

Koautor sam udžbenika sa zadacima Verovatnoća i statistika u biologiji, ISBN: 978-86-6275-084-6, koji je štampan od strane Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 2019. godine, i 8 naučnih radova koji su objavljeni u vrhunskim međunarodnim časopisima. Za vreme doktorskih studija sam pohadjala i intenzivne kurseve i letnje škole iz oblasti verovatnoće i primena u zemlji i inostranstvu, a učestvovala sam i na 9 međunarodnih i domaćih konferencija na kojima sam prezentovala svoje naučne rezultate.

Detalji o nastavniku