Dr Jelka M. Crnobrnja-Isailović

Redovni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Општи биографски подаци

      Датум и место рођења: 28. 08. 1962., Београд.

      Основне студије: 1981-1986, Одсек за биолошке науке, Општа биологија (смер Биологија популација), Природно-математички факултет Универзитета у Београду (просечна оцена 9,52).

     Магистратура: 1986 -1988, последипломске студије (смер Генетика) Одсек за биолошке науке, Општа биологија (смер Биологија популација), Природно-математички факултет Универзитета у Београду (назив теме „Генетичка структурираност популација великог мрмољка (Triturus cristatus complex) у Југославији“).

     Докторска дисертација: 1990 - 1997, област Еволуциона биологија, Биолошки факултет Универзитета у Београду  (назив теме “Биогеографске, генетичке и морфолошке карактеристике гуштера (Lacertilia) oбласти Скадарског језера”).  

1. Наставни рад

             1994. -1997. предавач у оквиру изборног курса „Популациона и еволуциона биологија гмизаваца“, Биолошки факултет Универзитета у Београду.

             1999. - 2003. предавач у оквиру курса „Човек и животна средина-изазов за науку, технологију, друштво“,  и ко-организатор (са др Алексејем Тарасјевим) изборног курса „Еколошка и конзервациона генетика“, Алтернативна Академска Образовна Мрежа (ААОМ).

             2001. изабрана у звање доцента на Биолошком факултету у Београду.

            2001. - 2006. хонорарни предавач на Биолошком факултету у Београду, основне студије Екологије и заштите животне средине (курс Органска еволуција).

           2003. - 2008. хонорарни предавач на Одсеку за Биологију и екологију Природно математичког факултета Универзитета у Нишу (курс Органска еволуција, основне студије Биологије и екологије).      

           2004. -2008.  хонорарни предавач на Одсеку за Биологију и екологију Природно математичког факултета Универзитета у Нишу (курс Конзерваторска биологија, основне студије Биологије и екологије).

           2008. - 2013.изабрана у звање ванредног професора на Департману за биологију и екологију Природно математичког факултета Универзитета у Нишу (курсеви Органска еволуција и Основи конзервационе биологије, основне студије Биологије; курсеви Конзервациона биологија и Екологија животиња, дипломске студије Екологије; курсеви Екологија животиња и Теорија еволуције, дипломске студије Биологије).

           2008. -        предавач на докторским студијама Биологије на Биолошком факултету Универзитета у Београду (курсеви Примена систематике у биолошкој конзервацији и Популациона и еволуциона биологија одабраног таксона - гмизавци, модул Морфологија, филогенија и систематика животиња; курс Еволуциони аспекти конзервационе биологије, модул Еволуциона биологија).

          2013. изабрана у звање редовног професора на Департману за биологију и екологију Природно математичког факултета Универзитета у Нишу .

          Ментор дипломски радови: 43 ПМФ Универзитет у Нишу, 9 Биолошки факултет Универзитет у Београду

                      магистарски радови: 1 ПМФ Универзитет у Нишу, 1 Биолошки факултет Универзитет у Београду

                      мастер радови:  18 ПМФ Универзитет у Нишу, 1 Биолошки факултет Универзитет у Београду

                     докторске дисертације: 1 и 2 у изради ПМФ Универзитет у Нишу, 1 ПМФ Универзитет у Крагујевцу, 4  Биолошки факултет Универзитет у Београду


        Члан комисије за преглед и оцену

                     дипломски радови: 4    

                     магистарски радови: 2 Биолошки факултет Универзитет у Београду

                    мастер радови: 1 ПМФ Универзитет у Нишу

                    докторске дисертације: 4 Биолошки факултет Универзитет у Београду

2. Научно-истраживачки рад

                  1986. - 1990. асистент, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Универзитет у Београду, Одељење за генетику.

                   1990.-1998. истраживач сарадник, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Универзитет у Београду, Одељење за генетику, а затим Одељење за еволуциону биологију.

                   1998.- 2006. научни сарадник, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Универзитет у Београду, Одељење за еволуциону биологију.

                   2006.- 2011.виши научни сарадник, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Универзитет у Београду, Одељење за еволуциону биологију.

                   2011. - научни саветник, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Универзитет у Београду, Одељење за еволуциону биологију.   

Учешће на пројектима и руковођење у научно-истраживачком раду    

                 1986. - 1990. Генетички и еколошки механизми еволуционих адаптација (руководилац проф. др Драгослав Маринковић).

                 1991. - 2000. Популационо-биолошки аспекти процеса специјација (руководилац проф. др Никола Туцић).

                 2002. - 2005. Б1725 „Eволуција у хетерогеним срединама“ (руководилац пројекта), Министарство науке и технолошког развоја Р. Србије.

                 2006. - 2010. 143040 – „Eволуција у хетерогеним срединама“ (руководилац др Алексеј Тарасјев), Министарство Науке Р. Србије .

                 2011. - 2019. ОН173025 „Eволуција у хетерогеним срединама: механизми адаптација, биомониторинг и конзервација          биодиверзитета“ (руководилац проф. др Предраг Симоновић), Министарство просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије.

                 2008. - 2010. TР23012 „Методологија побољшања технологије узгајања поскока, Vipera ammodytes, за потребе експлоатације“, (руководилац пројекта), Министарство Науке Р. Србије .

                 2012. „Диверзитет водоземаца и гмизаваца националног парка Ђердап“ (извршилац пројекта), Национални парк "Ђердап".

Цитираност радова (без аутоцитата)

             Science Citation Index (1987-2006) & Web of Science (2007 -2011) - 96 библиографских јединица (без магистарске тезе и докторске дисертације) цитирано је више од 389 пута.

Импакт фактор радова

              Укупни импакт фактор радова у којима је коаутор износи 44.246, а од избора у звање ванредни професор 26.43.

 Награде и признања за научни рад

            2002 – DAAD- Deutscher Akademischer Austauschdienst –Природњачки музеј „Dр Alexander Koenig“, Бон, Немачка.

            2003 - DAPTF SEED GRANTS: "Status of Great crested newt (Triturus cristatus superspecies) breeding sites in Serbia, The Central Balkans" (руководилац пројекта);

            2003 - SOCIETAS EUROPAEA HERPETOLOGICA AWARD IN HERPETOLOGY: "Population structure, threats and protection of Orsinii viper (Vipera ursinii macrops) on Bjelasica mountain (Montenegro)" (руководилац пројекта).

 Уводна предавања и друга предавања по позиву

            2006 – пленарно предавање на I  International Symposium of Ecologists of Montenegro, Kotor, 20-24. September 2006 

            2008, 2009 и 2013 - Предавања/презентације резултата сопствених истраживања по позиву у Француској и Мађарској за LIFE пројекте EU.

            2010 – предавање по позиву у оквиру Science Online 2010 Conference у Ralleigh Durham, North Carolina, USA

            2018 - предавање по позиву у оквиру 10th Symposium on the lacertid lizards of the Mediterranean Basin & 2nd Symposium on the lizards of the Mediterranean Basin, Tel-Aviv, Israel, June 18th-20th 2018

             2019 - предавање по позиву у оквиру 2nd National Conference on Mexican Vipers and Ophidism, Aguascalientes, Mexico, May 20th-24th 2019.

             2021 - предавање по позиву у оквиру 13th National conference Societas Herpetologica Italica, Italy, September 2021.

Чланства у одборима међународних научних конференција и одборима научних друштава

            2008. – Учешће у научном одбору међународног симпозијума 3rd International Symposium of ecologists of Montenegro ISEM3. Herceg Novi, Montenegro, October 2008.

            2010 – Учешће у научном одбору међународног симпозијума 4rd International Symposium of ecologists of Montenegro ISEM4. Budva, Montenegro, 6-10 October 2010.

http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=266&ved=0CF0QFjAFOIQC&url=http%3A%2F%2Fwww.mwwd.org%2Fimages%2Fmwwd2010%2Fdownloads%2FISEM4FirstAnnouncement.doc&ei=OQMOUfewL8OJ4ATM8YHQDg&usg=AFQjCNEEDaH8NDQAokvWnnZNEpMz-QF_Sw&sig2=GPuw7JWHwR1qRZ1KxHyxDg

            2013- Учешће у научном одбору међународног симпозијума 8th International Symposium on the Lacertids of the  Mediterranean Basin, Koper, Slovenia, 3-6 June 2013. https://sites.google.com/site/8thlacertidsymposium/participation

 Чланства у уређивачким одборима časopisa

            2002. - 2005. члан уређивачког одбора (Advisory Editorial Board) међународног часописа Amphibia-Reptilia.

            2011. -           члан је рецензентског одбора новоформираног научног часописа Biologica Nysanna http://biologicanyssana.com/editorial-board.html

3. Стручно-професионални допринос

              1994. - 1995. учествовала је у припреми "Atlas of Amphibians and Reptiles of Europe", вођеног од стране Комитета за мапирање Societas Europaea Herpetologica, као стручни консултант за Србију и Црну Гору.

              2004. -           сарадник IUCN (International Union of Conservation of Nature, www.iucn.com).

              2010. -            члан IUCN Viper Specialist Group http://www.oriannesociety.org/iucn-viper-specialist-group

              2010. -             члан IUCN Amphibian Red List Assessor Team (http://amphibianrla.pbworks.com/w/page/29072677/RLA-membership)

               2008. -           члан Конзервационог комитета европског друштва херпетолога (http://seh-cc.org/members.shtml).         

              2005. - 2006.    национални експерт, пројекат „Support for the implementation of the Carpathian Convention“, Italian Ministry for the Environment, Land and Sea, REC и EURAC. Коаутор је публикације „National Assessments of the policy, legislative and institutional frameworks related to Carpathian Convention – Republic of Serbia“.

            2009. - 2010.      експерт, израда националног акционог плана заштите врсте Vipera ursinii у Републици Хрватској. https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2052331&SecMode=1&DocId=1812168&Usage=2

            2012. -               регионални координатор за Европу у оквиру Viper Specialist Group  IUCN

            2013. - 2016.      регионални координатор за Европу у оквиру Amphibian Specialist Group.

            1999. - 2010.      члан Научног већа ИБИСС-а (изборна функција).

            2006. -               члан Етичке комисије ИБИСС-а за рад са експерименталним животињама.

            2009. - 2011.       члан пројектног тима УНДП – стручни консултант, у изради Стратегије заштите биодиверзитета Републике Србије 2010. - 2018.(http://www.pzzp.rs/uploadimage/04%20strategija_bioloske_raznovrsnosti.pdf ).

            2002. -               члан Стручног савета за биолошку сигурност при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

Рецензије научних публикација и пројеката      

       Међународни часописи: Biological Journal of Linnean Society, Amphibia-Reptilia, Journal of Herpetology, Herpetological Journal, Contributions to Zoology, Biota, Journal of North American Herpetology, Herpetological Conservation and Biology.

              Национални часописи:Ахив биолошких наука, Заштита природе, Билтен природњачког музеја у Београду.

             Један од рецензената монографије „World of The Carpathians. Handbook for Environmental Education

             Рецензент уџбеника биологије за основне и средње школе (Завод за уџбенике Београд)

             Рецензент универзитетског помоћног уџбеника из анатомије и морфологије хордата (ПМФ Универзитет у Нишу)

http://www.carpates.org/docs/2010/svetkarp_an_web.pdf

            2008 године рецензирала је предлог једног технолошког пројекта на захтев Министарства науке Републике Србије.

Руковођење научним и стручним друштвима

            2009. -2013.; 2013 - 2017. заменик генералног секретара у председништву Societas Europaea Herpetologica (Vice-Secretary of Societas Europaea Herpetologica) (http://www.seh-herpetology.org/structure/minutes/SEH-news-AMRE-2010-1-Kusadasi.pdf).

Стручне експертизе

            Од 2011. учестововала је у изради неколико студија утицаја на животну средину, а током 2011. као експертски вештак у једном судском процесу.

4. Допринос академској и широј заједници

            Године 2009 учествовала је у конципирању и реализацији изложбе о животу и раду Чарлса Дарвина (Mузеј науке и технике у Београду и Биолошки факултет), у склопу обележавања међународне године Чарлса Дарвина  (http://www.muzejnt.rs/sr/411  http://www.muzejnt.rs/sr/413 , http://www.danilokis.rs/sr/projekti/149-dani-carsla-darvina.html ).Изложба је представљена и у Кикинди, Суботици и Нишу. У оквиру међународне године Чарлса Дарвина одржала је предавања о његовом раду у галерији музеја Науке и Технике у Београду, у  гимназији у Суботици и на ПМФ-у у Нишу. У децембру 2010, на позив Музеја науке и технике у Београду, осмислила је и, у сарадњи са канцеларијом WWF-a у Београду, регионалном канцеларијом IUCN-a за југоисточну Европу и Министарством заштите животне средине и просторног планирања Републике Србије, реализовала циклус предавања „2010 – година биодиверзитета“ (http://www.muzejnt.rs/sr/447 ).

5. Успостављање сарадње са другим високообразовним и/или научним институцијама у земљи и иностранству

            1989. године студијски боравак у трајању од месец дана у Шпанији (Oдељење за генетику Биолошког факултета Универзитета у Валенсији);

            2002. године студијски боравак у трајању од месец дана у Немачкој као стипендиста DAAD фондације (Природњачки музеј “Aлександар Кениг” у Бону);

            2008. године студијски боравак у трајању од дест дана у Француској као стипендиста CNRS (Centre d` études biologiques de Chizé);

            2011 и 2012 године студијски боравци у трајању од по десет дана у Португалу у институту CIBIO (Centro de Investigacao em Biodiversidade e Recursos Geneticos) Универзитета у Портоу, Португал.

            2009 – 2010 учествовала је у реализацији билатералног пројекта „Impact of habitat changes on reptile populations“ Србија/Француска  (MNTR/CNRS), руководиоци dr Xavier Bonnet (CNRS, Centre d' Etudes Biologiques dr Chize) и др Љиљана Томовић (Биолошки факултет Универзитета у Београду).

            2010 Учествовала је у пројекту ТЕМПУС „Master Programme for Subject Teachers in Serbia“ JP511170-2010

http://www.ni.ac.rs/images/stories/dokumenti_b/ugovori/jp_511170_2010.pdf

            2011-2012 руководила је билатералним пројектом „Using Podarcis lizards as indicators of environmental disturbance“ Србија/Португал(MPN/FNP), у сарадњи са  dr Miguel A. Carretero (CIBIO, Vairao, Porto). http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=452&ved=0CDcQFjABOMID&url=http%3A%2F%2Fwww.mpn.gov.rs%2Fuserfiles%2Fnauka-medjunarodni%2520programi%2FBilaterala%2FPortugal%2FLista%2520usvojenih%2520projekata%2520PORTUGAL%25202011%25202012.doc&ei=KA4OUfWIG8Hg4QTOmIGwDg&usg=AFQjCNFgnilZX4wD3y6dRmK0GUhHu9W4Fg&sig2=D-UyfdE7UBDO7DIN8LijTQ

 

         

 

 

         

    

 

Detalji o nastavniku