Dr Zorica S. Mitić

Vanredni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

IME I PREZIME: Zorica Mitić (rođ. Šarac)

E-MAIL: zorica.sarac@pmf.edu.rs

DATUM I MESTO ROĐENJA: 03.10.1982. godine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

OBRAZOVANJE:

·       2007–2014: Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet (www.bio.bg.ac.rs), Doktorske akademske studije, Smer: Eksperimentalna i primenjena botanika. Naziv doktorske disertacije: „Utvrđivanje varijabilnosti i diferencijacije prirodnih populacija Pinus nigra Arnold u Srbiji korišćenjem fitohemijskih i molekularnih markera”. Prosečna ocena studiranja: 10,00. Stečeno naučno zvanje: doktor nauka biološke nauke.

·       2001–2007: Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet (www.pmf.ni.ac.rs), Odsek za biologiju i ekologiju, Osnovne akademske studije. Naziv diplomskog rada: „Horološka, fitogeografska i ekološka analiza flore paparatnica Srbije”. Prosečna ocena studiranja: 9,77. Stečeno naučno zvanje: Diplomirani biolog.

·       1997–2001: Gimnazija “Stevan Sremac”, Niš.

 STIPENDIJE:

·       2007–2009: Stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

·       2003–2006: Stipendiranje talentovanih učenika i studenata, Grad Niš.

 KRETANJE U SLUŽBI:

·       Januar 2021-u toku: Vanredni profesor na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu za užu naučnu oblast Botanika.

·       Mart 2015–Januar 2021: Docent na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu za užu naučnu oblast Botanika.

·       Februar 2011–Mart 2015: Asistent na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu za užu naučnu oblast Botanika.

·       Februar 2009–Februar 2011: Saradnik u nastavi na Odseku za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu za užu naučnu oblast Botanika.

 OBLAST ISTRAŽIVANJA:

·       Sistematika i filogenija biljaka;

·       Hemotaksonomija;

·       Fitohemija;

·       Mikromorfologija;

·       Biološka aktivnost sekundarnih metabolita biljaka.

 UČEŠĆE NA NAUČNIM PROJEKTIMA:

·       2020-2023: “Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs (ECOBIAS)”, ERASMUS+ (609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP), EU, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Nišu i univerzitetske institiucije partnerskih zemalja ERASMUS programa.

·       2019–2020: “Inventarizacija i procena stanja ključnih elemenata (flore, faune, fizičko-hemijskih karakteristika staništa), u predelu zaštite III stepena, zaštićenog prirodnog dobra spomenik prirode Lalinačka slatina”. Naručilac posla: JP Direkcija za izgradnju grada Niša. Nosilac posla: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu.

·       2011–2019: “Mikromorfološka, fitohemijska i molekularna istraživanja biljaka – sistematski, ekološki i primenjivi aspekti”. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (br. 173029). Rukovodilac projekta: dr Petar Marin, redovni profesor Biološkog fakulteta u Beogradu.

·       2018–2019: “Inventarizacija i procena stanja ključnih elemenata (flore, faune, fizičko-hemijskih karakteristika staništa) zaštićenog prirodnog dobra Spomenik prirode Lalinačka slatina”. Naručilac posla: JP Direkcija za izgradnju grada Niša. Nosilac posla: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu.

·       2018: „Headspace profil komercijalnih začina“. Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU), Ogranak SANU u Nišu.

·       2018: „Pribavljanje podataka i druge usluge u cilju nastavka uspostavljanja ekološke mreže u Republici Srbiji“. Zavod za zaštitu životne sredine Republike Srbije (br. JNOP 01).

·       2018: „Pribavljanje podataka i druge usluge u cilju nastavka izrade crvenih lista pojedinačnih grupa organizama flore, faune i gljiva u Republici Srbiji“. Zavod za zaštitu životne sredine Republike Srbije (br. JNOP 03).

·       2016: „Dostavljanje podataka i obavljanje usluga za tipove staništa i ostale grupe (mahovine, vaskularne biljake, fauna beskičmenjaka, fauna riba, fauna vodozemaca, fauna gmizavaca, fauna sisara i gljive) vezanim za uspostavljanje ekološke mreže na teritoriji Republike Srbije“. Zavod za zaštitu prirode Srbije (br. 057-2102/14) i Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu (br. 876/1).

·       2016: „Dostavljanje podataka i usluga vezanih za izradu Crvenih lista odabranih grupa biljaka, beskičmenjaka, kičmenjaka i gljiva“. Zavod za zaštitu prirode Srbije (br. 057-2103/14) i Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu (br. 875/1).

·       2007–2010: “Razvoj i primena metoda za praćenje kvaliteta industrijskih proizvoda i životne sredine“. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Srbije (br. 142015). Rukovodilac projekta: dr Snežana Mitić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

 KURSEVI:

·       2008: Škola tečne hromatografije, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

·       2008: Letnja škola masene spektrometrije, Prirodno-matematički  fakultet, Univerzitet u Nišu.

 

RECENZIRANJE I OCENJIVANJE RADOVA I PROJEKATA:

  • Recenzija predloga projekta u okviru bilateralne naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Turske. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, Srbija – Turska, 2021-2023.
  • Recenziranje radova u međunarodnim časopisima sa SCI liste: Industrial Crops and Products, Chemistry & Biodiversity, Biochemical Systematics and Ecology i Journal of Essential Oil Bearing Plants.
  • Recenziranje radova u istaknutom nacionalnom časopisu Biologica Nyssana.

 ORGANIZACIJA I VOĐENJE NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH NAUČNIH KONFERENCIJA I SKUPOVA:

·       2010–2019: Član organizacionog odbora Simpozijuma o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona.

 UČEŠĆE NA NAUČNO-POPULARNIM MANIFESTACIJAMA:

·       2021: Koordinator i nosilac programa Prolećne škole prirodnih nauka. Regionalni centar Niš.

·    2008–2017: Učestvuje u pripremnoj nastavi učenika i Izbornom takmičenju (gradivo iz biologije) za Međunarodnu juniorsku naučnu olimpijadu (International Junior Science Olympiad – IJSO).

·       2008–2017: Učesnik festivala „Nauk nije bauk“ u Nišu.

 

Detalji o nastavniku