Dr Zorica S. Mitić

Docent
Departman za biologiju i ekologiju

Зорица Шарац рођена је 03.10.1982. године у Сарајеву. Основну и средњу школу завршила је са одличним успехом у Нишу. Уписала је основне студије на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу, студијска група Биологија са екологијом, школске 2001/02. године и дипломирала 2007. године са просечном оценом 9,77 и оценом 10 на дипломском испиту. Докторске студије на смеру Експериментална и примењена ботаника Биолошког факултета Универзитета у Београду упислала је 2007/08. године. Дана 27.09.2014. године је одбранила докторску дисертацију под насловом „Утврђивање варијабилности и диференцијације природних популација Pinus nigra Arnold у Србији коришћењем фитохемијских и молекуларних маркера“ и тиме стекла научни назив Доктор биолошких наука, са просечном оценом 10,00.

Detalji o nastavniku