Dr Nenad Lj. Milojević

Vanredni profesor
Departman za fiziku

 

Nenad Lj. Milojević je rodjen 10.07.1981. godine u Leskovcu. Osnovnu školu ,,8. oktobar” i gimnaziju ,, Stevan Jakovljević” je završio u Vlasotincu sa odličnim uspehom, za šta je dobio diplome  ,,Vuk Karadžić”.

Osnovne studije fizike je upisao 2003. godine na Odseku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Studije je završio 2008. godine sa prosečnom ocenom 9.83 i odbranjenim diplomskim radom ,,Fotonski kristali” sa ocenom 10.

Proglašen je za najboljeg studenta fizike školske 2004/2005., a 2006. za studenta generacije. Dobitnik je Eurobank EFG stipendije za 100 najboljih studenata Srbije 2006. godine.

Učestvovao je 2008. godine na  ,,Summer School in Cosmology” u Trstu u okviru Federalnog programa koji postoji izmedju Prirodno-matematičkog fakulteta i Medjunarodnog instituta za teorijsku fiziku Abdus Salam u Trstu (ICTP, Trieste, Italy).

Doktorske akademske studije fizike (oblast: Fizika atoma i molekula), na Odseku za fiziku, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu upisao je 14.11.2008. godine. Položio je u roku sve ispite predvidjene planom i programom sa prosečnom ocenom 10. Doktorirao je 23.01.2014. godine, sa temom pod nazivom ,,Preraspodelni procesi u brzim-jon atomskim sudarima”.

Za istraživača pripravnika je izabran 2008. godine. U zvanje asistenta za užu naučnu oblast teorijska fizika na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu izabran je 01.09.2009. a reizabran 01.09.2012. godine. Trenutno je angažovan na izvodjenju vežbi iz predmeta osnovi atomske i molekularne fizike, osnovi teorijske mehanike i osnovi kvantne mehanike na osnovnim studijama, kao i iz predmeta kvantne mehanike, teorijske mehanike, matematičke fizike i fizke atoma i molekula na diplomskim studijama. Školske 2009/2010. i 2012/2013. godine je bio sekretar na Departmanu za fiziku. Takodje je školske 2009/2010. godine bio tehnički asistent časopisa Facta Universitatis.

U školskoj 2008/2009.  godini  bio je stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

Od 2010. godine je angažovan na projektu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije broj 171020 – Fizika sudara i fotoprocesa u atomskim (bio) molekulskim i nanodimenzionim sistemima  

Detalji o nastavniku