Dr Miloš M. Кostić

Viši naučni saradnik
Departman za hemiju

Др Милош М Костић

Виши научни сарадник

Департман за хемију

 

Образовање

2006: Основне академске студије - Хемијске науке, Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет у Нишу

2014: Докторске академске студије - Хемијске науке, Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет у Нишу

Докторска дисертација: Синтеза и карактеризација ксантованих биосорбената и њихова примена за уклањање катјонских полутаната из водених раствора

 

Кретање у служби

2009: Истраживач-приправник / Природно-математички факултет у Нишу

2013: Истраживач-сарадник / Природно-математички факултет у Нишу

2015: Научни сарадник / Природно-математички факултет у Нишу

2020: Виши научни сарадник / Природно-математички факултет у Нишу

 

Области научног интересовања

Главне: Примењена хемија и Хемија животне средине

Специфичне:

 • Третмани воде: унапређени оксидациони процеси (UV/Ox, фотокатализа, Фентон и фото Фентон), сорпциони процеси (биосорбенти, активни угљеви, зеолити, MeOx), електрохемијски процеси (електроксидација, електроредукција, електро-коагулација-флотација, електро-дезинфекција),
 • Наука о материјалима: сорбенти, катализатори, MeOx аноде, композитни електрохемијски активни материјали),
 • Хемија животне средине:анализа воде, земљишта и ваздуха, различите спектроскопије (UV-VIS, FTIR и MS) и хроматографске технике (HPLC, HPLC-MS и GC-MS).

 

Идентификациони број истраживача

Scopus: 57210606470

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6488-5184

E-CRIS: 11535

 

Чланство у професионалним удружењима

 • Члан Српског хемијског друштва.

 

Рецензентске активности

Часописи

 • Environmental Progress and Sustainable Energy
 • Desalination and Water Treatment
 • Chemistry and Ecology
 • International Journal of Environmental Analytical Chemistry
 • Research on Chemical Intermediates
 • Chemical Engineering Research and Design
 • Nanoscale Advances
 • Water SA
 • Advanced Sustainable Systems
 • Desalination and Water Treatment
 • International Journal of Phytoremediation
 • Facta Universitatis
 • Industrial & Engineering Chemistry Research
 • RSC Advances - Royal Society of Chemistry
 • African Journal of Environmental Science and Technology
 • Ecohydrology & hydrobiology

 

Ангажовање у настави

Предавања: Одабрана поглавља пречишћавања и дезинфекције вода (Х-314-Б)

Detalji o nastavniku