Dr Ivana S. Кostić

Naučni saradnik
Departman za hemiju

Ivana Kostić rođena je 23.11.1983. godine u Nišu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je sa odličnim uspehom u Nišu. Upisala je osnovne studije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu, Departman za hemiju, školske 2002/03. godine, a 21.05.2007. godine odbranila diplomski rad pod nazivom „Korelacija HPK i BPK5 parametara organskih supstanci poznate strukture u vodi“. Doktorske studije na Departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu upislala je školske 2007/08. godine. Dana 30.09.2013. godine je odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Interakcija M(II) jona metala prelazne serije elemenata sa O-donor vezivnim mestima humisnkih kiselina i njihovih model supstanci“ i time stekla zvanje Doktor nauka – hemijske nauke.
Od maja 2008. do januara 2011. godine bila je stipendista Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Angažovana je kao istraživač na projektu „Preventivni, terapijski i etički pristup prekliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferativnom odgovoru ćelije“ od februara 2011. godine, a od februara 2016. godine kao naučni saradnik. Od školske 2009/10. angažovana je za izvođenje nastave iz grupe predmeta Hemije životne sredine (Hemija životne sredine I, Osnove hemije životne sredine, Zagađivači i zaštita od zagađivanja i Hemodinamika zagađujućih supstanci - na osnovnim akademskim studijama, kao i Hemija životne sredine II, Hemija voda i zemljišta, Hemija zemljišta i atmosfere, Hemija životne sredine - na master akademskim studijama). Od školske 2016/17. godine anagažovana je kao nastavnik iz predmeta Huminske supstance u životnoj sredini na doktorskim akademskim studijama.
Postdoktorsko usavršavanje obavila je 2018. godine na Tehnološkom Univerzitetu u Bratislavi, kao stipendista Vlade Republike Slovačke.
Učestvovala je u realizaciji više domaćih i međunarodnih projekata (Program popularizacije nauke, Tempus, Erasmus+, Program Partnerstva za obrazovanje i razvoj zajednice, itd.)

Detalji o nastavniku