Dr Ivana S. Кostić

Naučni saradnik

Departman za hemiju

Slika nije dostupna

Dr Ivana S. Кostić

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija 29

Biografija

Ivana Kostić rođena je 23.11.1983. godine u Nišu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je sa odličnim uspehom u Nišu. Upisala je osnovne studije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu, Departman za hemiju, školske 2002/03. godine, a 21.05.2007. godine odbranila diplomski rad pod nazivom „Korelacija HPK i BPK5 parametara organskih supstanci poznate strukture u vodi“. Doktorske studije na Departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu upislala je školske 2007/08. godine. Dana 30.09.2013. godine je odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Interakcija M(II) jona metala prelazne serije elemenata sa O-donor vezivnim mestima humisnkih kiselina i njihovih model supstanci“ i time stekla zvanje Doktor nauka – hemijske nauke.
Od maja 2008. do januara 2011. godine bila je stipendista Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Angažov
BiografijaAngažovanjaPublikacije