Dr Jelena Z. Mitrović

Vanredni profesor
Departman za hemiju

Др Јелена З. Митровић је рођена 10.06.1981. године у Пожаревцу. Основну и средњу школу је завршила у Власотинцу са одличним успехом.

Студије на Департману за хемију Природно-математичког факултета, Универзитета у Нишу, уписала је 2000. године где је дипломирала 2005. године, одбранивши дипломски рад под називом „Комплексурајуће особине метиловане хуминске киселине“ на Катедри за примењену и индустријску хемију. Докторске студије на Департману за хемију Природно-математичког факултета у Нишу уписала је школске 2006/2007. године. Докторску дисертацију под називом “Деградација органских полутаната у води унапређеним оксидационим процесима: оптимизација параметара процеса и анализа деградационих производа” одбранила је децембра 2013. године на Природно-математичком факултету, Универзитета у Нишу.

Од 2008. до 2011. године учествовала је као стипендиста-докторант на пројекту Министарства за науку и технолошки развој под називом „Модулатори таргет места геномикса и протеомикса редокс ћелијске сигнализације, профилерације, инфламације: нове дијагностичке и терапијске могућности“ (145081Б). Од јануара 2011. до децембра 2011. године је била истраживач-сарадник на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије под називом Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и отпадних вода (ТР34008).

У звање асистент за ужу научну област Примењена и индустријска хемија на Департману за хемију, Природно-математичког факултета у Нишу је изабрана децембра 2011. године. У звање доцент за ужу научну област Примењена и индустријска хемија на Природно-математичком факултету у Нишу је изабрана октобра 2014. године. 

Detalji o nastavniku