Dr Jelena Z. Mitrović

Vanredni profesor
Departman za hemiju

Dr Jelena Z. Mitrović je rođena 10.06.1981. godine u Požarevcu. Osnovnu i srednju školu je završila u Vlasotincu sa odličnim uspehom.

Studije na Departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Nišu, upisala je 2000. godine gde je diplomirala 2005. godine, odbranivši diplomski rad pod nazivom „Kompleksurajuće osobine metilovane huminske kiseline“ na Katedri za primenjenu i industrijsku hemiju. Doktorske studije na Departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu upisala je školske 2006/2007. godine. U zvanje asistenta na Katedri za primenjenu i industrijsku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Nišu, izabrana je decembra 2011. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Degradacija organskih polutanata u vodi unapređenim oksidacionim procesima: optimizacija parametara procesa i analiza degradacionih proizvoda” odbranila je decembra 2013. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Nišu.

Od 2008. do 2011. godine učestvovala je kao stipendista-doktorant na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj pod nazivom „Modulatori target mesta genomiksa i proteomiksa redoks ćelijske signalizacije, profileracije, inflamacije: nove dijagnostičke i terapijske mogućnosti“ (број 145081Б). Od 2011. godine učestvuje kao istraživač u realizaciji projekta „Razvoj i karakterizacija novog biosorbenta za prečišćavanje prirodnih i otpadnih voda” (TR34008).

Detalji o nastavniku