Dr Jelena Z. Mitrović

Vanredni profesor

Departman za hemiju

Slika nije dostupna

Dr Jelena Z. Mitrović

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

Dr Jelena Z. Mitrović je rođena 10.06.1981. godine u Požarevcu. Osnovnu i srednju školu je završila u Vlasotincu sa odličnim uspehom. Studije na Departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Nišu, upisala je 2000. godine gde je diplomirala 2005. godine, odbranivši diplomski rad pod nazivom „Kompleksurajuće osobine metilovane huminske kiseline“ na Katedri za primenjenu i industrijsku hemiju. Doktorske studije na Departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu upisala je školske 2006/2007. godine. U zvanje asistenta na Katedri za primenjenu i industrijsku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Nišu, izabrana je decembra 2011. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Degradacija organskih polutanata u vodi unapređenim oksidacionim procesima: optimizacija parametara procesa i analiza degradacionih proizvoda” odbranila je decembra 2013. godine na Prirodno
BiografijaAngažovanjaPublikacije