Dr Milica M. Petrović

Viši naučni saradnik
Departman za hemiju

Dr Milica M Petrović

Naučni saradnik

Departman za hemiju

 

Obrazovanje

2008: Osnovne akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2015: Doktorske akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

 

Kretanje u službi

2011: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2012: Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2016: Naučni saradnik/ Prirodno-matematički fakultet u Nišu

 

Oblasti naučnog interesovanja:

Glavne

Primenjena hemija i Hemija životne sredine

Specifične

Tretmani vode: elektrohemijski procesi (elektroksidacija, elektroredukcija, elektrokoagulacija),

unapređeni oksidacioni procesi (UV/Ox, fotokataliza, plazma kataliza), sorpcioni procesi (biosorbenti)

Nauka o materijalima: sorbenti, katalizatori, MeOx anode, kompozitni elektrohemijski aktivni materijali

Analize vode (atomska spektrofotometrija, molekularna spektrofotometrija, masena spektrometrija, tečna hromatografija, gasna hromatografija),

Hemijska i elektrohemijska zaštita metala.

 

Identifikacioni broj istraživača

Scopus: 56745016400

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7537-0327

RIS: https://ris2.mpn.gov.rs/istrazivac-karton/233491113

E – CRIS: 12028

Profesionalno iskustvo

2009-2011 – kao Stipendista doktorant Ministarstva prosvete, nauke tehnološkog razvoja angažovana je na projektu TR19031 pod nazivom „Razvoj elektrohemijski aktivnih mikrolegiranih i strukturno modifikovanih kompozitnih materijala“ (NIO realizator Prirodno-matematički fakultet u Nišu, rukovodilac prof. dr Milovan Purenović).

2012-2019 –  angažovana je kao istraživač na projektu TR34008 pod nazivom „Razvoj i karakterizacija novog biosorbenta za prečišćavanje prirodnih i otpadnih voda“ (NIO realizator Prirodno-matematički fakultet u Nišu, rukovodilac prof. dr Aleksandar Bojić).

2020-2021 – kao istraživač-saradnik angažovana je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu

U periodu 2015 – 2018 radila u preduzeću za izradu komponenti za optoelektronske uređaje „Photon Optronics d.o.o“ kao tahnolog tehnohemijskih operacija, a potom i kao vodeći tehnolog tehnohemijskih operacija.

Naučni-projekti

„Razvoj elektrohemijski aktivnih mikrolegiranih i strukturno modifikovanih kompozitnih materijala“, TR19031; Razvoj i karakterizacija novog biosorbenta za prečišćavanje prirodnih i otpadnih voda, TR34008.

 

 

Angažovanje u nastavi

Vežbe: Galvanski procesi (H-136)

           Тehnologija vode i otpadnih voda (H-274-B)

 

Detalji o nastavniku