Dr Danica S. Bogdanović

Istraživač saradnik
Departman za hemiju

Даница С. Богдановић

Научно звање: Истраживач-сарадник

Департман за хемију

Даница С. Богдановић (рођена Милојковић) рођена је 04.09.1987. године. Основну школу „Душан Тасковић Срећко“ у Сићеву завршила је 2002. године и носилац је Вукове дипломе. Гимназију „Стеван Сремац“ у Нишу завршила је 2006. године и носилац је Вукове дипломе.

Основне студије на Природно-математичком факултету – одсек Хемија уписала је школске 2006/2007. године. Школске 2007/2008. године је била стипендиста Министарства просвете Републике Србије. Од школске 2007/2008. до школске 2010/2011. године била је стипендиста града Ниша за талентоване ученике и студенте. Основне студије завршила је 03.10.2011. године са просечном оценом 9,48 (девет, 48/100) и оценом 10 на дипломском испиту.

Докторске академске студије, студијски програм Хемија, уписала је школске 2011/2012. године на Природно-математичкогм факултету у Нишу. Положила је све испите предвиђене студијским програмом са просечном оценом 10,00 (десет) и остварила 150 ЕСПБ. 2013. године добила је стипендију за нај-студента природних наука коју додељује Фондација Хемофарм.

Докторску дисертацију под називом „Контаминација хране фталатима услед њихове миграције из пластичне амбалаже“ одбранила је 30. 09. 2021. године на Департману за Хемију Природно-математичког факултета у Нишу.

На седници Наставно-научног већа Природно-математичког факултета 04.04.2012. године изабрана је у звање истраживач-приправник, 25.03.2015. године изабрана је у звање истраживач-сарадник и 20.03.2019. године реизабрана је у звање истраживач-сарадник.

Од 20.02.2012. године до 31.12.2019. године била је ангажована као истраживач на пројекту „Производња нових дијететских млечних производа за ризичне популације заснована на квалитативној и квантитативној анализи маркера здравственог ризика конзумирања млека“ (евиденциони број Пројекта – ТР 31060), финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године била је ангажована као истраживач-сарадник на основу Плана истраживања Природно-математичког факултета у Нишу (број Уговора 451-03-68/2020-14/200124).

Од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године ангажована је као истраживач-сарадник на основу Плана истраживања Природно-математичког факултета у Нишу (број Уговора 451-03-9/2021-14/200124).

Од 2019. године до 2023. године ангажована је као истраживач на пројекту „COST Action CA18221, PARIAMAR, Pesticide Risk AssessMent for Amphibians and Reptiles“, финансиран од стране Европске комисије.

Школске 2013/2014. године ангажована је у својству сарадника за извођење вежби из предмета Хемија животне средине И и Загађивачи и заштита од загађивања, школске 2014/2015. године из предмета Загађивачи и заштита од загађивања, школске 2017/2018. године из предмета Хемија вода и земљишта, школске 2018/2019. и 2019/2020. године из предмета Хемија вода и земљишта и Хемодинамика загађујућих супстанци, школске 2020/2021. године из предмета Основе хемије животне средине и Хемодинамика загађујућих супстанци, школске 2021/2022. године из предмета Примена софтвера у хемији, Основе хемије животне средине и Хемодинамика загађујућих супстанци.

Била је полазник школе „The Mass Spectrometry in Environmental Pollutants Detection“ 2011., 2012., 2013., 2015. и 2019. године, у организацији Природно-математичког факултета у Нишу. Добитник је одговарајућих сертификата. Од 2011.-2013. године учествовала је на Фестивалу науке „Наук није баук“ у организацији гимназије „Светозар Марковић“ у Нишу. Члан је Српско хемијског друштва (евиденциони број 3114).

Даница Богдановић је аутор и коаутор једног рада објављеног у истакнутом међународном часопису (М22), два рада објављена у међународним часописима (М23), једног рада објављеног у националном часопису међународног значаја (М24), једног рада објављеног у истакнутом националном часопису (М52), два рада у националном часопису (М53), девет радова саопштених на скуповима међународног значаја објављени у целини (М33), пет радова саопштених на скуповима међународног значаја објављених у изводу (М34), два рада саопштена на скуповима националног значаја објављена у целини (М63) и једног рада саопштеног на скупу националног значаја објављени у изводу (М64).

Detalji o nastavniku