Dr Кatarina V. Mitić

Viši naučni saradnik
Departman za biologiju i ekologiju

 

 

 

BIOGRAFIJA dr sc. KATARINE V. MITIĆ

 

 

Datum i mesto rođenja         21.04.1979.; Leskovac

 

Mesto stanovanja                 Opština Voždovac, Beograd

 

E-mail                                     katarinavmitic@yahoo.com

 

Kontakt telefon                     063/ 306-389

 

 

 

 

 

Obrazovanje             

 

1998

Farmaceutski tehničar, Medicinska škola, Leskovac

 

2004

 

Diplomirani molekularni biolog i fiziolog, izborna oblast Eksperimentalna biomedicina, Biološki fakultet, Beograd; prosek ocena 9.14 i ocena 10 na diplomskom ispitu. Eksperimentalni deo diplomskog rada iz oblasti imunofarmakologije pod nazivom "Uticaj stresa i beta-endorfina na inflamatorni odgovor u dva inbredna soja pacova" urađen u Centru za imunološka istraživanja "Branislav Janković", Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" u Beogradu

 

2004/2005

 

Upisane postdiplomske studije iz oblasti Imunobiologija, Katedra za opštu fiziologiju i biofiziku, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

2006/2007

 

Usled reforme obrazovanja u skladu sa konvencijom univerziteta u Bolonji i svih položenih ispita sa postdiplomskih studija, upisana na drugu godinu doktorskih studija iz oblasti Animalna i humana fiziologija, modul Biomedicinska fiziologija, Katedra za uporednu fiziologiju i ekofiziologiju, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

2011

 

Odbranjena doktorska disertacija pod nazivom "Modulatorna svojstva neuropeptida Y (NPY) i njemu srodnih peptida u inflamatornom odgovoru pacova" na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Eksperimentalni deo doktorske disertacije urađen u Centru za imunološka istraživanja "Branislav Janković", Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" u Beogradu

 

Profesionalno iskustvo

 

2005-2007

 

Istraživač-pripravnik u Centru za imunološka istraživanja "Branislav Janković", Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak", Beograd, na projektima Osnovnih istraživanja Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije pod nazivom "Uloga hormona, neuropeptida i kateholamina u modulaciji sazrevanja limfocita i funkcija zrelih ćelija imunskog sistema" /1239/ i "Neuroendokrina modulacija imunskog odgovora: uloga simpato-adrenomedularnog sistema" /145049/

 

2008-2012

 

Istraživač-saradnik u Centru za imunološka istraživanja "Branislav Janković", Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak", Beograd, na projektima Osnovnih istraživanja Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije pod nazivom "Neuroendokrina modulacija imunskog odgovora: uloga simpato-adrenomedularnog sistema" /145049/ i "Plastičnost imunskog sistema tokom starenja: imunomodulatorni potencijal estrogena" /175050/

 

2012-2013

 

Naučni saradnik u Centru za imunološka istraživanja "Branislav Janković", Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak", Beograd, na projektu Osnovnih istraživanja Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije pod nazivom "Plastičnost imunskog sistema tokom starenja: imunomodulatorni potencijal estrogena" /175050/

 

2013-2017

 

Naučni saradnik Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu na projektu Osnovnih istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod nazivom "Kombinatorne biblioteke heterogenih katalizatora, prirodnih proizvoda, modifikovanih prirodnih proizvoda i njihovih analoga: put ka novim biološki aktivnim agensima" /172061/ (rukovodilac prof. dr Niko Radulović)

 

2017-

 

Viši naučni saradnik Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu na projektu Osnovnih istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod nazivom "Kombinatorne biblioteke heterogenih katalizatora, prirodnih proizvoda, modifikovanih prirodnih proizvoda i njihovih analoga: put ka novim biološki aktivnim agensima" /172061/ (rukovodilac prof. dr Niko Radulović)

 

Laboratorijsko iskustvo

 

●          Rad sa eksperimentalnim životinjama (pacovi, miševi): kardijalna punkcija; punkcija repne vene; izolovanje limfoidnih organa, mozga i kičmene moždine; izolovanje ćelija imunskog sistema /makrofaga, neutrofila, limfocita/; subkutano, intramuskularno i intraperitonealno ubrizgavanje farmakološki aktivnih supstanci

●          In vivo indukcija inflamacije šape i "air pouch" /dorzalnog vazdušnog mehura/ (modeli akutne inflamacije); indukcija i praćenje kliničkog toka eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa i adjuvatnog artritisa (modeli hronične inflamacije)

●          ELISA test; IHA test; SDS PAGE elektroforeza; Western blot

●          Ispitivanje aktivnosti ćelija imunskog sistema u funkcionalnim testovima u in vitro uslovima (sposobnost adherence ćelija; sposobnost fagocitoze; produkcija reaktivnih vrtsa kiseonika i azota; sinteza citokina; aktivnost makrofagnih enzima)

●          Imunocitohemija

●          MACS separacija

●          Protočna citofluorimetrija

●          Osnovi konfokalne mikroskopije

 

Naučnoistraživačka aktivnost

 

●          Ispitivanje uticaja endogenih opioida (enkefalina, endorfina) i neuropeptida u modulaciji inflamatornog odgovora

●          Ispitivanje efekata potencijalno biološki aktivnih molekula (sintetisanih organskih jedinjenja i sekundarnih biljnih metabolita) na imunski sistema u in vitro uslovima i različitim in vivo modelima

●          Pretklinička ispitivanja imunogenosti sezonske vakcine protiv gripa proizvedene u Institutu "Torlak" (sezona 2011/2012)- optimizacija i validacija ELISA eseja za detekciju mišjih antitela specifičnih za celovirusne antigene vakcine protiv gripa; određivanje biohemijskih i hematoloških parametara miševa Intor:Swiss albino soja, korišćenih u eksperimentima pretkliničkih ispitivanja

 

Usavršavanja i kongresi

 

●          Međunarodna letnja škola "Ćelijski i tkivni inženjering", 03.07.-08.07.2006., Beograd, u saradnji Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Odeljenja za biomedicinski inženjering Univerziteta u Bostonu, SAD

 

●          Kurs konfokalne mikroskopije, jul 2012. god., Centar za imunološka istraživanja "Branislav Janković", Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak", Beograd

 

●          8. Svetski kongres inflamacije, 16.06.-21.06.2007., Kopenhagen, finalista takmičenja za mlade istraživače i osvajač prve nagrade

 

●          2. Evropski kongres imunologa, 13.09.-16.09.2009., Berlin

●          45. Internacionalni simpozijum o esencijalnim uljima, 07.09.-10.09.2014., Istanbul

 

●          2. Internacionalna konferencija o primeni prirodnih produkata, 14.10.-17.10.2015., Plovdiv

 

●          47. Internacionalni simpozijum o esencijalnim uljima, 11.09.-14.09.2016., Nica

 

Profesionalne organizacije

 

Društvo imunologa Srbije

Srpsko biološko društvo

 

Ostalo

 

●          Fluentni engleski jezik; odlično poznavaje nemačkog jezika

●          Rad na računaru: Word; Excel; Internet; statistički programi SPSS 20.0 i OriginPro8

●          Priprema maturanata za polaganje prijemnog ispita iz biologije i hemije na Stomatološkom, Medicinskom i Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

●          Ocenjivač kvaliteta rukopisa udžbenika iz biologije (odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od avgusta 2016. godine)

 

Lične osobine

 

●          Preduzimljiva, motivisana za izvršavanje radnih zadataka bez obzira na pritisak i ostale radne uslove

●          Spremna za dalja usavršavanja i razvijanje ličnih sposobnosti

 

 

BIBLIOGRAFIJA dr sc. KATARINE V. MITIĆ

 

Radovi i kongresna saopštenja iz uže naučne oblasti:

 

OBJAVLJENI RADOVI I SAOPŠTENJA PRE IZBORA U ZVANJE NAUČNI SARADNIK

 

M21. Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M = 8)

 

 1. Stanojević S, Vujić V, Kovačević-Jovanović V, Mitić K, Kosec D, vön Horsten S, Dimitrijević M. Age-related effect of peptide YY (PYY) on paw edema in the rat: The function of Y1 receptors on inflammatory cells. Experimental Gerontology 2006, 41 (8): 793- 799. (Gerijatrija i gerontologija 6/29; 2005: IF 3.008)

 

 1. Stanojević S, Mitić K, Vujić V, Kovačević-Jovanović V, Dimitrijević M. Exposure to acute physical and psychological stress alters the response of rat macrophages to corticosterone, neuropeptide Y and beta-endorphin. Stress-the International Journal On The Biology Of Stress 2007, 10 (1): 65-73. (Bihevioralne nauke 14/47; 2008: IF 2.952)

 

M22. Rad u istaknutom međunarodnom časopisu (M = 5)

 

 1. Dimitrijević M, Stanojević S, Mićić S, Vujić V, Kovačević-Jovanović V, Mitić K, vön Horsten S, Kosec D. Neuropeptide Y (NPY) modulates oxidative burst and nitric oxide production in carrageenan-elicited granulocytes from rat air pouch. Peptides 2006, 27 (12): 3208-3215. (Farmakologija i farmacija 65/199; 2006: IF 2.701)

 

 1. Stanojević S, Mitić K, Vujić V, Kovačević-Jovanović V, Dimitrijević M. Beta-endorphin differentially affects inflammation in two inbred rat strains. European Journal Of Pharmacology 2006, 549 (1-3): 157-165. (Farmakologija i farmacija 72/199; 2006: IF 2.522)

 

 1. Miletić T, Kovačević-Jovanović V, Vujić V, Stanojević S, Mitić K, Lazarević-Macanović M, Dimitrijević M. Reactive oxygen species (ROS), but not nitric oxide (NO), contribute to strain differences in the susceptibility to experimental arthritis in rats. Immunobiology 2007, 212 (2): 95-105. (Imunologija 38/121; 2008: IF 3.461)

 

 1. Stanojević S, Mitić K, Vujić V, Kovačević-Jovanović V, Dimitrijević M. The influence of stress and methionine-enkephalin on macrophage functions in two inbred rat strains. Life Sciences 2007, 80 (10): 901-909. (Farmakologija i farmacija 89/219; 2008: IF 2.583)
 2. Stanojević S, Vujić V, Mitić K, Kuštrimović N, Kovačević-Jovanović V, Miletić T, Dimitrijević M. Methionine-enkephalin modulation of hydrogene peroxide (H2O2) release by rat peritoneal macrophages involves different types of opioid receptors. Neuropeptides 2008, 42: 147-158. (Neuronauke 98/211; 2008: IF 2.492)

 

 1. Dimitrijević M, Stanojević S, Mitić K, Kuštrimović N, Vujić V, Miletić T, Kovačević-Jovanović V. The anti-inflammatory effect of neuropeptide Y (NPY) in rats is dependent on dipeptidyl peptidase 4 (DP4) activity and age. Peptides 2008, 29: 2179-2187. (Farmakologija i farmacija 93/236; 2009: IF 2.705)

 

 1. Dimitrijević M, Pilipović I, Stanojević S, Mitić K, Radojević K, Pešić V, Leposavić G. Chronic propranolol treatment affects expression of adrenoceptors on peritoneal macrophages and their ability to produce hydrogen peroxide and nitric oxide. Journal of Neuroimmunology 2009, 211: 56-65. (Imunologija 49/121; 2008: IF 3.159)

 

 1. Dimitrijević M, Stanojević S, Mitić K, Kuštrimović N, Vujić V, Miletić T, Kovačević-Jovanović V. Modulation of granulocyte functions by peptide YY in the rat: age-related differences in Y receptors expression and plasma dipeptidyl peptidase 4 activity. Regulatory Peptides 2010, 159: 100-109. (Fiziologija 36/74; 2010: IF 2.473)

 

 1. Mitić K, Stanojević S, Kuštrimović N, Vujić V, Dimitrijević M. Neuropeptide Y modulates functions of inflammatory cells in the rat: Distinct role for Y1, Y2 and Y5 receptors. Peptides 2011, 32: 1626-1633. (Farmakologija i farmacija 99/249; 2010: IF 2.654)

 

M23. Rad u međunarodnom časopisu (M = 3)

 

 1. Miletić T, Kovačević-Jovanović V, Stanojević S, Vujić V, Kosec D, Mitić K, Dimitrijević M. Strain differences and the role for HSP47 and HSP70 in adjuvant arthritis in rats. Scandinavian Journal Of Immunology 2006, 64 (6): 623-632. (Imunologija74/117; 2006: IF 2.09)

 

 1. Stanojević S, Kuštrimović N, Mitić K, Miletić T, Vujić V, Kovačević-Jovanović V, Dimitrijević M. The effects of corticosterone and beta-endorphin on adherence, phagocytosis and hydrogen peroxide production of macrophages isolated from Dark Agouti rats exposed to acute stress. Neuroimmunomodulation 2008, 15: 108-116. (Imunologija 92/128; 2009: IF 2.034)

 

 1. Kovačević-Jovanović V, Mitić K, Stanojević S, Miletić T, Vujić V, Dimitrijević M. Production of H2O2 and NO by rat peritoneal macrophages in response to gut commensal bacteria. Acta Veterinaria 2009, 59: 111-122. (Veterinarske nauke 118/141; 2009: IF 0.179)

 

 1. Mitić K, Miletić T, Kovačević-Jovanović V, Kuštrimović N, Kosec D, Dimitrijević M, Stanojević S. Phenotype changes induced by immunization with encephalitogen affected the functions of peritoneal macropahges in two rat strains with different sensitivity to experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) induction. Acta Veterinaria 2010, 60: 105-121. (Veterinarske nauke 118/141; 2009: IF 0.179)

 

 1. Kuštrimović N, Mitić K, Dimitrijević M, Vujić V, Kovačević-Jovanović V, Miletić T, Stanojević S. Strain differences in concanavalin A- induced paw edema in the rat: Involvement of histamine H1 and H2 receptors. Acta Veterinaria 2011, 61: 119-132. (Veterinarske nauke 127/145; 2010: IF 0.169)

 

1.4. M33. Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u celini (M = 1)

 1. Mitić K, Stanojević S, Kuštrimović N, Dimitrijević M. Strain differences in peritoneal macrophage activity and susceptibility to experimental allergic encephalomyelitis induction in rats. Inflammation Research 2007, 56 Suppl. 3: S495-S498.

 

M34. Saopštenje sa međunarodnog naučnog skupa štampano u izvodu - u saplementu odgovarajućeg međunarodnog časopisa (M = 0.5)

 

 1. Mitić K, Dimitrijević M, Vujić V, Kovačević-Jovanović V, Stanojević S. The influence of restraint stress and beta-endorphin on inflammatory edema and macrophage function in AO rats. Journal of Neuroimmunology 2004, 154, p 140.

 

 1. Mitić K, Stanojević S, Kuštrimović N, Dimitrijević M. Strain differences in peritoneal macrophage activity and susceptibility to experimental allergic encephalomyelitis induction in rats. Inflammation Research 2007, vol. 56, Suppl. 3, S454.

 

 1. Kuštrimović N, Mitić K, Kovačević-Jovanović V, Miletić T, Vujić V, Dimitrijević M, Stanojević S. Pharmacological characterization of the Concanavalin A-induced paw edema in two inbred rat strains. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2008, vol. 9, Suppl. No. 1, p 95.

 

 1. Mitić K, Kuštrimović N, Kovačević-Jovanović V, Miletić T, Vujić V, Dimitrijević M, Stanojević S. Strain differences in peritoneal macrophage activity in experimental autoimmune encephalomyelitis in rats. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2008, vol. 9, Suppl. No. 1, p 97.

 

 1. Stanojević S, Mitić K, Kuštrimović N, Kovačević-Jovanović V, Miletić T, Vujić V, Dimitrijević M. Strain differences in the effect of acute restraint stress on peritoneal macrophage activity in rats. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2008, vol. 9, Suppl. No. 1, p 101.

 

 1. Dimitrijević M, Stanojević S, Mitić K, Kuštrimović N, Vujić V, Miletić T, Kovačević-Jovanović V. The anti-inflammatory effect of neuropeptide Y (NPY) in rats is dependent on dipeptidyl peptidase IV (DPIV) activity and age. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2008, vol. 9, Suppl. No. 1, p 93.

 

 1. Dimitrijević M, Pilipović I, Stanojević S, Mitić K, Radojević K, Pešić V, Leposavić G. Chronic propranolol treatment affects expression of adrenoceptors on peritoneal macrophages and their ability to produce hydrogen peroxide and nitric oxide. European Journal of Immunology 2009, vol. 39, No. S1, S98 (PA07/94).

 

 1. Stanojević S, Mitić K, Kuštrimović N, Miletić T, Kovačević-Jovanović V, Kosec D, Dimitrijević M. The changes in peritoneal macrophage phenotype and functions at the early stages following immunization for experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) reflected different susceptibility to EAE induction in two rat strains. European Journal of Immunology 2009, vol. 39, No. S1, S99 (PA07/94).

 

 1. Kuštrimović N, Mitić K, Dimitrijević M, Vujić V, Stanojević S. Concanavalin A-induced paw edema: The contribution of C-sensory neurons and mast cells. Inflammation Research 2011, vol. 60, Suppl. 1, S87.

 

M34. Saopštenje sa međunarodnog naučnog skupa štampano u izvodu (M = 0.5)

 

 1. Mitić K, Stanojević S, Vujić V, Kovačević-Jovanović V, Dimitrijević M. Beta-endorphin potentiates rat paw edema through delta/kappa opioid receptor complexes. The First Joint Meeting of European National Societies of Immunology (16th European Congress of Immunology), Paris, 06.09.-09.09. 2006.

 

 1. Kuštrimović N, Mitić K, Stanojević S, Dimitrijević M. Opposing effects of endorphin and restraint stress on paw inflammation reflect changes in the functions of inflammatory cells. 2nd World Conference of Stress (3rd Cell Stress Society International Congress on Stress Responses in Biology and Medicine), Budapest, 23.08.-26.08. 2007.

 

 1. Stanojević S, Kuštrimović N, Mitić K, Vujić V, Kovačević-Jovanović V, Dimitrijević M. The effect of restraint stress on rat inflammatory edema: the role of specific receptors expressed in paw tissue. 6th World Congress on Stress, Vienna, 11.10.-13.10.2007.

 

 1. Stanojević S, Kuštrimović N, Mitić K, Vujić V, Aleksić I, Dimitrijević M. The effect of mast cells depletion on thioglycollate-induced peritoneal cells phenotype and function in two inbred rat strains. 25th Annual EMDS Meeting, Clinical and Fundamental Aspects of Monocyte, Macrophage and DC Plasticity, Brussels, 22.09.-24.09.2011.

 

M64. Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu (M = 0.2)

 

 1. Mitić K, Stanojević S, Kuštrimović N, Dimitrijević M. Sojne razlike u aktivnosti peritonealnih makrofaga i osetljivosti na indukciju eksperimentalnog alergijskog encefalomijelitisa kod pacova. Peti naučni sastanak Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Srbije i Društva imunologa Srbije, Beograd, 22.03.-24. 03. 2007.

 

 1. Miletić T, Kovačević-Jovanović V, Stanojević S, Vujić V, Kosec D, Mitić K, Dimitrijević M. Uloga HSP47 i HSP70 u adjuvantnom artritisu kod pacova. Peti naučni sastanak Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Srbije i Društva imunologa Srbije, Beograd, 22.03.-24. 03. 2007.
 2. Kuštrimović N, Mitić K, Stanojević S, Dimitrijević M. Efekti beta-endorfina i stresa na inflamatorni edem šape i aktivnost inflamatornih ćelija. Peti naučni sastanak Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Srbije i Društva imunologa Srbije, Beograd, 22.03.-24. 03. 2007.
 3. Kovačević-Jovanović V, Miletić T, Mitić K, Stanojević S, Vujić V, Dimitrijević M. Humoralni imunski odgovor na antigene bakterijske crevne flore u dva soja pacova. Peti naučni sastanak Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Srbije i Društva imunologa Srbije, Beograd, 22.03.-24. 03. 2007.

 

 1. Mitić K, Dimitrijević M, Kuštrimović N, Vujić V, Kovačević-Jovanović V, Stanojević S. Supresivni efekti NPY na funkcije granulocita kod pacova: uloga Y2 i Y5 receptora. Šesti naučni sastanak Društva imunologa Srbije, Beograd, 05.05.2011.

 

 1. Kuštrimović N, Mitić K, Vujić V, Dimitrijević M, Stanojević S. Uloga mast ćelija u inflamaciji šape u dva inbredna soja pacova, Dark Agouti i Albino Oxford. Šesti naučni sastanak Društva imunologa Srbije, Beograd, 05.05.2011.

 

OBJAVLJENI RADOVI I SAOPŠTENJA POSLE IZBORA U ZVANJE NAUČNI SARADNIK

M21. Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M = 8)

 

 1. Dimitrijević M, Stanojević S, Kuštrimović N, Mitić K, Vujić V, Aleksić I, Radojević K, Leposavić G. The influence of aging and estradiol to progesterone ratio on rat macrophage phenotypic profile and NO and TNF-α production. Experimental Gerontology 2013, 48 (11): 1243-1254. (Gerijatrija i gerontologija 10/47; 2012: IF 3.911)

 

 1. Radulović NS, Filipović SI, Zlatković DB, Đorđević MR, Stojanović NM, Randjelović PJ, Mitić KV, Jevtović-Stoimenov TM, Ranđelović VN. Immunomodulatory pinguisane-type sesquiterpenes from the liverwort Porella cordaeana (Porellaceae): The “new old” furanopinguisanol and its oxidation product exert mutually different effects on rat splenocytes. RSC Advances 2016, 6 (48): 41847-41860. (Hemija, multidisciplinarne nauke 33/157; 2014: IF 3.840)

 

M22. Rad u istaknutom međunarodnom časopisu (M = 5)

 

 1. Dimitrijević M, Mitić K, Kuštrimović N, Vujić V, Stanojević S. NPY suppressed development of experimental autoimmune encephalomyelitis in Dark Agouti rats by disrupting costimulatory molecule interactions. Journal of Neuroimmunology 2012, 245: 23-31. (Imunologija 63/137; 2012: IF 3.033)

 

 1. Stanojević S, Dimitrijević M, Kuštrimović N, Mitić K, Vujić V, Leposavić G. Adrenal hormone deprivation affects macrophage catecholamine metabolism and β2-adrenoceptor density, but not propranolol stimulation of tumour necrosis factor-α production. Experimental Physiology 2013, 98 (3): 665-678. (Fiziologija 24/79; 2011: IF 3.211)

 

 1. Stanojević S, Kuštrimović N, Mitić K, Vujić V, Aleksić I, Dimitrijević M. Peritoneal mast cell degranulation differently affected thioglycollate-induced macrophage phenotype and activity in Dark Agouti and Albino Oxford rats. Life Sciences 2013, 93 (16): 564-572. (Farmakologija i farmacija 103/255; 2014: IF 2.702)

 

 1. Radulović NS, Zlatković DB, Mitić KV, Randjelović PJ, Stojanović NM. Synthesis, spectral characterization, cytotoxicity and enzyme-inhibiting activity of new ferrocene-indole hybrids. Polyhedron 2014, 80: 134-141. (Hemija, neorganska i nuklearna 19/45; 2013: IF 2.047)

 

 1. Stanojević S, Kuštrimović N, Mitić K, Vujić V, Dimitrijević M. Role of mast cells and C-sensory fibers in concanavalin-A induced paw edema in two rat strains. Inflammation 2015, 38 (4): 1434-1449. (Biologija ćelije 111/187; 2015: IF 2.618)

 

 1. Živković I, Rajnpreht I, Minić R, Mitić K, Aleksić I, Kadrić J, Petrušić V. Characterization of Intor:Swiss albino mice adopted in the Institute of Virology, Vaccines and Sera -Torlak, Belgrade in the early twentieth century. Acta Veterinaria 2016, 66 (3): 279-293. (Veterinarske nauke 82/138; 2015: IF 0.741)

 

 1. Radulović NS, Stojanović NM, Glišić BĐ, Randjelović PJ, Stojanović-Radić ZZ, Mitić KV, Nikolić MG, Djuran MI. Water-soluble gold(III) complexes with N-donor ligands as potential immunomodulatory and antibiofilm agents. Polyhedron 2017, (Hemija, neorganska i nuklearna 22/46; 2016: IF 1.926)

 

M23. Rad u međunarodnom časopisu (M = 3)

 

 1. Kovačević-Jovanović V, Miletić T, Stanojević S, Mitić K, Dimitrijević M. Strain differences in the humoral immune response to commensal bacterial antigens in rats. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 2013, 60 (3): 271-288. (Mikrobiologija 98/114; 2011: IF 0.787)

 

 1. Kovačević-Jovanović V, Miletić T, Stanojević S, Mitić K, Dimitrijević M. Immune response to gut Escherichia coli and susceptibility to adjuvant arthritis in rats. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 2015, 62 (1): 1-19. (Mikrobiologija 105/119; 2013: IF 0.780)

 

 1. Mitić K, Živković I, Muhandes L, Minić R, Petrušić V. Optimization and validation of ELISA for pre-clinical trials of influenza vaccine. Folia Biologica (Praha), 2016. (Biologija 57/85; 2014: IF 1.000)

 

M34. Saopštenje sa međunarodnog naučnog skupa štampano u izvodu (M = 0.5)

 

 1. Aleksić II, Kuštrimović NZ, Stanojević SS, Mitić KV, Vujić VD, Dimitrijević MI. Age associated changes in phenotype and function of peritoneal macrophages in rats. 26th Annual European Macrophage and Dendritic Cell Society (EMDS) Meeting- Debrecen, 01.09.-03.09.2012.

 

 1. Stojanović NM, Blagojević PD, Randjelović PJ, Mitić KV, Miltojević AB, Radulović NS. Polypharmacological properties of Choisya ternata Kunth essential oil constituents. Esters of N-methyl anthranilic acid- a new panacea? In: Programme, Book of Abstracts and Participants List of the 45th International Symposium on Essential Oils, Istanbul, 07.09.-10.09.2014, p.203.

 

 1. Stojanović NM, Radulović NS, Randjelović PJ, Ilić IR, Miltojević AB, Mitić KV, Krstić V, Blagojević PD. Effects of methyl and isopropil N-methylanthranilates from Choisya ternata Kunth (Ruthaceae) in rat models of different diseases. 2nd International Conference on Natural Product Utilization, Plovdiv, 14.10.-17.10.2015. In: Book of Abstracts, p. 293.

 

 1. Stojanović N, Radulović N, Filipović S, Zlatković D, Đorđević M, Randjelović P, Mitić K, Jevtović-Stoimenov T, Ranđelović V. Immunomodulatory activity of pinguisane-type sesquiterpenes from the essential oil of the liverwort Porella cordaeana (Hub.) Moore (Porellaceae). 47th International Symposium on Essential Oils, Nica, 11.09.-14.09.2016.

 

 

M64. Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu (M = 0.2)

 

 1. Stanojević S, Dimitrijević M, Kuštrimović N, Mitić K, Pilipović I, Radojević K, Vujić V, Leposavić G. Neuroendokrino/parakrino/autokrino modulatorno delovanje kateholamina na sekretornu aktivnost makrofaga: uticaj glukokortikoida. Svetski dan imunologije- Imunski sistem i patološka stanja: mehanizmi i modulacija. SANU, Beograd, 23.04.2013.

 

 

 

 

 

 

 


 

Detalji o nastavniku