Dr Ivana S. Dimitrijević

Naučni saradnik
Departman za hemiju

Ивана С. Димитријевић (девојачко Зрнзевић) рођена је 21.08.1988. у Краљеву. Основну школу похађала је у Призрену и Врњачкој Бањи. Гимназију у Врњачкој Бањи завршила је са одличним успехом 2007. године. Основне академске студије уписала је 2007. године на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу, на Департману за хемију, а исте завршила 2010. године са просечном оценом 8,55 и стекла звање Хемичар. Дипломске академске студије (смер примењена хемија) завршила је у року, са просечном оценом 9,42. Одбранила је мастер рад са оценом 10, на катедри за Органску и биохемију на тему “Изоловање конституената ацетонског екстракта лишаја Flavoparmelia caperata (L.) Hale“ и стекла звање Мастер хемичар. Током дипломских академских студија била је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Докторске академске студије уписала је 2012. године на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу, на Департману за хемију, под менторством проф. др Гордане Стојановић. Од маја 2013. године ангажована је као истраживач-приправник, а од априла 2017. године као истраживач-сарадник на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под називом “Природни  производи биљака и лишајева: изоловање, идентификација, биолошка активност и примена”, евиденциони број ОИ 172047. Од 2020. године је ангажована на Природно-математичком факултету у Нишу као истраживач-сарадник на основу уговора о финансирању научноистраживачког рада НИО, број 451-03-9/2021-14/200124. У току докторских академских студија била је анагажована у својству сарадника у настави на предметима основних и мастер студија: Хемија примарних биомолекула, Динамичка биохемија и Експериментална органска хемија на Департману за хемију и Органска хемија на Департману за биологију и екологију. Учествовала је на научним скуповима у земљи и иностранству и као аутор или коаутор публиковала је резултате истраживања у часописима међународног и националног значаја. 

Detalji o nastavniku