Dr Milena N. Miljković

Redovni profesor
Departman za hemiju

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име

Милена

Презиме

Миљковић

Година рођења

1960

Звање

Редовни професор

Титула

Доктор хемијских наука

e-mail

milenabmv@gmail.com

Телефон

065/42 92 621

Катедра

Катедра за примењену и индустријску хемију

Област и ужа научна област

Хемија; уже научне области: индустријска хемија, прехрамбена хемија, хемијска текстилна технологија, методика наставе хемије

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Кратка стручна биографија

Милена Бачевић - Миљковић рођена је 31.01.1960. године у Урошевцу, САП Косово. Основну школу завршила је делом у Косовској Митровици а делом у Нишу и то са одличним успехом. У Нишу је завршила и гимназију "Бора Станковић", природно-математички смер. Као одличан ђак и носилац дипломе “Михајло Петровић – Алас” за математику била је ослобођена полагања матуре.

Студије на групи хемија Филозофског факултета у Нишу уписала је школске 1978/79. године. Дипломирала је марта 1983. године са просечном оценом 9.40 у току студија и оценом 10 на дипломском испиту.

Након дипломирања радила је према Самоуправном споразуму основне заједнице науке региона Ниш као технолог за хемијску технологију у Развојном сектору РО "Ратко Павловић" - NITEX Ниш.

На групи за хемију Филозофског факултета почела је да ради као асистент приправник 01.12.1987.године.

Последипломске студије уписала је школске 1987/88. године на неорганско-аналитичком смеру групе за хемију Филозофског факултета у Нишу.

Магистарску тезу под насловом "Спектрофотометријско одређивање концентрације реактивних боја у технолошким растворима и на обојеним текстилним материјалима" под менторством др Тодора Пецева одбранила је 08.07.1991. године.

У звање асистента за предмет Аналитичка хемија 2 на Студијској групи хемија при Филозофском факултету Универзитета у Нишу изабрана је 04.04.1992. године.

Докторску дисертацију под називом "Утицај органских и неорганских киселина на обојеност и механизам бојења полиестарских влакана дисперзним бојама" одбранила је на Филозофском факултету у Нишу 29.12.1994. године.

У звање доцента за предмете Аналитичка хемија 1 и Индустријска хемија на Студијској групи хемија Филозофског факултета у Нишу изабрана је 01.03.1996. године.

Од школске 1999/2000. године др Милени Миљковић, доценту Студијске групе за хемију, поверена је настава из предмета Основи технолошких процеса на Студијској групи за физику.

У звање ванредног професора за предмете Индустријска хемија 2 и Основи технолошких процеса на Природно-математичком факултету у Нишу изабрана је 02.10.2001. године.

На основним академским студијама држи наставу из предмета Прехрамбени адитиви; на мастер академским студијама из предмета: Хемија текстилних материјала и индустријских боја, Индустријска хемија 2 и Методика наставе хемије 1.

Поред наставе на основним и мастер академским студијама др Милена Миљковић је ангажована и на докторским академским студијама за предметe: Површински активне материје, Хемија боја и Метрика боја.

Почев од школске 2011/2012. године ангажована је по основу допунског радног односа на Технолошком факултету у Лесковцу, на Катедри за текстилне науке.

Области бављења: одређивање концентрације реактивних боја у технолошким растворима и на обојеним текстилним материјалима UV/VIS спектрофотометријом; каталитичко разлагање редукционих боја у отпадним водама текстилне индустрије; анализа боје композитних материјала у стоматолошкој протетици; одређивање концентрације прехрамбених боја и адитива; примена рефлексионе спектрофотометрије у текстилној индустрији; метрика боја CIELAB системом; хемијско-текстилна технологија.  

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ЗВАЊА

Р.бр.

Година избора (реизбора)

НАСТАВНО-НАУЧНА ЗВАЊА:

Асистент-приправник, Асистент, Доцент, Ванредни професор, Редовни професор

1.

1987.

Асистент-приправник

2.

1992.

Асистент

3.

1996.

Доцент

4.

2001.

Ванредни професор

5.

2006.

Редовни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ДИПЛОМЕ

ДИПЛОМА

Година

1983

Место

Ниш

Институција

Филозофски факултет

Наслов дипломског рада

Изоловање и идентификација изофлавона из детелине Trifolium alpestre

Област

Хемија - Органска хемија и биохемија

МАГИСТАРСКА ТЕЗА

Година

1991

Место

Ниш

Институција

Филозофски факултет

Наслов тезе

Спектрофотометријско одређивање концентрације реактивних боја у технолошким растворима и  на обојеним текстилним материјалима

Област

Хемија

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА

Година

1994

Место

Ниш

Институција

Филозофски факултет

Наслов дисертације

Утицај органских и неорганских киселина на обојеност и механизам бојења полиестарских влакана дисперзним бојама

Област

Хемија

Detalji o nastavniku