Dr Nataša Joković

Vanredni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Nataša Joković rođena je 28. 07. 1972 godine u Leskovcu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Biološki fakultet u Beogradu, smer Molekularna biologija i fiziologija upisala je školske 1991/92. godine, završila 1998. godine. Na istom fakultetu upisala je magistarske studije šk. 2001/02. godine, na smeru Molekularna genetika i genetičko inženjerstvo. Magistarsku tezu pod naslovom “Izolacija i karakterizacija bakterija mlečne kiseline iz sira sa planine Radan” odbranila je 25. 11. 2004. godine. Doktorsku tezu pod naslovom “Diverzitet mlečno kiselinskih bakterija izolovanih iz kajmaka” odbranila je 28. 05. 2010. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Februara 2001. godine, Nataša Joković zasnovala je radni odnos na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu kao asistent–pripravnik na predmetima Opšta mikrobiologija, Mikrobiološka genetika i Biologija. U zvanje asistent za naučnu oblast Biohemijsko-prehrambena grupa predmeta izabrana je 2. 2. 2005. godine.U periodu od 2002-2003. godine kao i 2006-2008. godine radila je kao asistent na Prirodno matematičkom fakultetu, Univerziteta u Nišu na predmetima Biohemija i Genetika. U zvanje docent, za užu naučnu oblast Eksperimentalna biologija i biotehnologija, Departmana za biologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, izabrana je 04.03.2011. godine. U zvanje vanredni profesor izabrana je 08.02.2016. godine. Od školske 2011/2012. godine nastavnik je na predmetima Biohemija, Mikrobiologija hrane, Mikrobiološki praktikum i Biotehnologija na osnovnim i master akademskim studijama, kao i na predmetima Mikroorganizmi u biotehnologiji i Molekularna genetika mikroorganizama na doktorskim akademskim studijama.

 

 

Detalji o nastavniku