Dr Nataša Joković

Vanredni profesor

Departman za biologiju i ekologiju

Dr Nataša Joković

Dr Nataša Joković

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 404

Biografija

Nataša Joković rođena je 28. 07. 1972 godine u Leskovcu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Biološki fakultet u Beogradu, smer Molekularna biologija i fiziologija upisala je školske 1991/92. godine, završila 1998. godine. Na istom fakultetu upisala je magistarske studije šk. 2001/02. godine, na smeru Molekularna genetika i genetičko inženjerstvo. Magistarsku tezu pod naslovom “Izolacija i karakterizacija bakterija mlečne kiseline iz sira sa planine Radan” odbranila je 25. 11. 2004. godine. Doktorsku tezu pod naslovom “Diverzitet mlečno kiselinskih bakterija izolovanih iz kajmaka” odbranila je 28. 05. 2010. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Februara 2001. godine, Nataša Joković zasnovala je radni odnos na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu kao asistent–pripravnik na predmetima Opšta mikrobiologija, Mikrobiološka genetika i Biologija. U zvan
BiografijaAngažovanjaPublikacije