Dr Ljiljana Т. Stevanović

Redovni profesor
Departman za fiziku

Рођена је у Лебану 17. 10. 1966. године.

Завршила је основну и средњу школу у Лебану са одличним успехом. Студијску групу за физику на Филозофском факултету Универзитета у Нишу уписала је 1985. године и дипломирала јуна 1990. године са просечном оценом 9.62 и оценом 10 на дипломском испиту. Академски назив магистра физичких наука стекла је 1997. године на Физичком факултету Универзитета у Београду, након завршених последипломских студија на смеру Теоријска физика атома и молекула, са просечном оценом 10 и одбране магистарске тезе под називом Анализа аутојонизационих стања у фотојонизацији неких чланова изоелектронског низа Xe. Докторску дисертацију, под називом Теоријски третман вибронске и спинорбитне спреге у линеарним четвороатомским молекулима, одбранила је 9. јануара 2004. године на Физичком факултету Универзитета у Београду и стекла научни степен доктора физичких наука.

Служи се руским и енглеским језиком.

Започела је професионалну каријеру на Групи за физику Филозофског факултета Универзитета у Нишу 1991. године, избором у звање асистента-приправника. На истом факултету изабрана је у звање асистента 1997. године. У звање доцент за ужу научну област Теоријска физика на Одсеку за физику Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу изабрана је 2004. године. Бирана је у звање ванредни професор за ужу научну област Теоријска физика на Департману за физику Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу 2009. године и поново 2014. године. У звање редовни професор  за ужу научну област Теоријска физика и примене изабрана је 2019. године.

Као асистент-приправник и асистент била је ангажована на извођењу лабораторијских вежби из предмета Физика јонизованих гасова и Физика атома и молекула на Групи за физику Филозофског факултета у Нишу и  лабораторијских вежби из предмета Физика на Групи за хемију Филозофског факултета у Нишу. Поред тога, била је ангажована на извођењу рачунских вежби из предмета Физика атома и молекула, Квантна механика, Математичка физика 2 и Електродинамика на Групи за физику Филозофског факултета у Нишу.

Од 2004. године до 2009. године била је ангажована за извођење наставе из предмета Електродинамика на смеру Општа физика (двосеместрални курс) и Електродинамика на смеру Експериментална и примењена физика (једносеместрални курс) на Департману за физику Природно-математичког факултета у Нишу. У периоду 2007-2009. година била је ангажована и на извођењу  рачунских вежби из предмета Теоријска механика.

Од 2009. године ангажована је на извођењу наставе из обавезних и изборних предмета на основним и мастер академским студијама на Департману за физику: Основи електродинамике, Основи биофизике, Електродинамика и Моделовање и симулација физичких система. У периоду од 2010. године до 2012. године такође је  изводила и рачунске вежбе из предмета Основи електродинамике и Електродинамика. Школске 2013/2014. године била је ангажована за извођење наставе из предмета Класична теоријска физика на мастер академским студијама на Департману за математику на модулу Математика у физици. Од 2009. године ангажована је за извођење наставе из предмета Структура атома и молекула на докторским академским студијама на Департману за физику.

Detalji o nastavniku