Dr Jelena Mrmošanin

Docent
Departman za hemiju

Лични подаци

Др Јелена Мрмошанин (рођ. Брцановић) је рођена је 09.07.1986. године у Нишу. Место њеног сталног боравка је Ниш.

Подаци о досадашњем образовању

Завршила је основну школу „Моша Пијаде“ и медицинску школу „Др Миленко Хаџић“ у Нишу.

Основне студије на Департману за хемију Природно-математичког факултета у Нишу, уписала је школске 2005/2006. године. Дипломирала је 23.09.2011. године просечном оценом 9,52 (девет педесет два) и оценом 10 (десет) је одбранила дипломски рад под називом „Утицај пестицида алахлора и трифлуралина на расподелу хрома(III) између земљишта и течне фазе.

Докторске академске студије на Департману за хемију Природно-математичког факултета у Нишу уписала је школске 2011/2012. године и исте је завршила просечном оценом 10,00 (десет). Дана 25.10.2019. године одбранила је докторску дисертацију под називом Анализа катехина, процијанидина, макро и микроелемената у црној, млечној, и белој чоколади и какаоу у праху и њихов антиоксидативни потенцијал“ на Природно-математичком факултету у Нишу.

 Стручна усавршавања, сертификати и обуке

Др Јелена Мрмошанин је била полазник шесте и седме међународне летње школе масене спектрометрије у организацији Универзитета у Нишу, Природно-математичког факултета у Нишу и Универзитета Пјер и Марија Кири у Паризу (Universite Pierre et Marie Curie):

  • 6th Mass Spectrometry Schiool “The Mass Spectrometry in Environmental Pollutans Detection”, 2011. године на Природно-математичком факултету у Нишу,
  • 7th Mass Spectrometry Schiool “The Mass Spectrometry in Environmental Pollutans Detection”, 2012. год. на Природно-математичком факултету у Нишу.

Положила је испит за Саветника за хемикалије (Уверење о положеном испиту за Саветника за хемикалије, бр. 153-01-00017/2011-01, Агенција за хемикалије РС).

  1. Стипендије, награде и признања
  • Стипендија Министарства просвете Републике Србије све четири године средње школе;
  • Стипендија града Ниша за подстицање развоја талентованих ученика и студената у школској 2009/10. год.;
  • Награда града Ниша за најуспешније студенте и стипендисте града у школској 2009/10. год.;
  • Награда фонда „Ана Бјелетић и Иван Марковић“ за најбољег дипломираног студента и студента генерације на Департману за хемију Природно-математичког факултета у Нишу 2011. год.;
  • Признање градске општине Палилула за најбољег студента на Департману за хемију на Природно-математичком факултету у Нишу у школској 2008/09. и 2009/10. год.;
  • Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја за студенте докторских академских студија и укључивање у научно-истраживачке пројекте Министарства од 2012. год.

Професионална каријера

Школске 2012/13., 2013/14., 2014/15., 2016/17. и 2017/18. године, као студент докторских студија, била је ангажована у извођењу експерименталних вежби из предмета: Инструментална аналитичка хемија, Одабрана поглавља инструменталне анализе, Физичка хемија 1 и Физичка хемија 2 на основним академским студијама и Савремене оптичке методе инструменталне анализе на дипломским академским студијама.

Радни однос на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу, у звању асистента на Департману за хемију на Катедри за аналитичку и физичку хемијује засновала је 28.09.2018. године. Од заснивања радног односа била је ангажована у извођењу вежби из предмета Инструментална аналитичка хемија и Физичка хемија 2 на основним академским студијама.

Као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја, била је ангажована као млади истраживач  на пројекту Министарства под називом „Природни производи биљка и лишајева: изоловање, идентификација, биолошка активност и примена“ евиденциони број 172047 од 27.03.2012. до 29.02.2016. године.

Као истраживач је ангажована на пројекту Министарства просвете науке и технолошког развоја под називом “Развој и побољшање постојећих електрохемијских, спектроскопских и проточних (ФИА) метода за праћење квалитета животне средине“, евиденциони број 172051, од 01.04.2019.

Detalji o nastavniku