Dr Milica D. Branković

Naučni saradnik
Departman za hemiju

Milica Branković je rođena u Nišu. Osnovne studije na departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu upisala je školske 2010/11, a diplomirala je školske 2012/13. Naredne školske godine 2013/14 upisala je master studije hemije na istom fakultetu, a diplomirala je školske 2014/15 odbranom master rada pod nazivom Uticaj temperature čuvanja na sadržaj ukupnih flavonoida i monomernih antocijana u soku i sirupu od aronije. Doktorske akademske studije na departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakultelta u Nišu upisala je školske 2015/16. U 2016. godini izabrana je u zvanje istraživača-pripravnika i počela rad na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod nazivom Proizvodnja novih dijetetskih mlečnih proizvoda za rizične populacije zasnovana na kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi markera zdravstvenog rizika konzumiranja mleka (TR 31060). U školskoj 2016/17 i 2017/18 bila je angažovana kao saradnik u nastavi na predmetu Hemodinamika zagađujućih supstanci. U 2019. godini promovisana je u zvanje istraživač-saradnik. Dana 05.10.2023. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Razvoj i primena preliminarnih skrining metoda za procenu sadržaja rezidualnih pesticida u jabukama tehnikama masene spektrometrije i stekla titulu Doktor nauka - hemijske nauke.

Bavi se naučnim istraživanjima u oblasti hemije životne sredine sa akcentom na primeni masene spektometrije u analizi ksenobiotika u hrani. Usavršava se učešćem na radionicama, seminarima i konferencijama u oblasti istraživanja (škola masene spektrometrije The Mass Spectrometry in Environmental and Biochemical Analysis” (2013); radionica “Annual Workshops with DSP Chromatography 2018” (2018); Seminar ''Inteligentni GC'' (2019); digitalna konferencija “Applications in a field of biomedicine and analytical science” (2020)). Registrovana je u E-CRIS.SR informacionom sistemu o istraživačkoj delatnosti u Srbiji pod brojem 11538 i u ORCID bazi istraživača pod brojem 0000-0002-8671-7066.

Bila je učesnik u realizaciji programa “Noć istraživača 2016.” u okviru projekta “Тhe Road to Friday of Science – ReFocuS”, finansiranog od strane Evropske Komisije u okviru “Horizon 2020” i učesnik na projektu Evropske Unije ERASMUS+ KA2 Capacity building in Higher Education „ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education“ – acronym NETCHEM, 573885-EPP-1-2016-1- RS-EPPKA2-CBHE-JP (2016-2020, aplikant organizacija Univerzitet u Nišu). Bila je član organizacionog odbora 10. i 11. škole masene spektrometrije, organizovanih u saradnji Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu i Univerziteta „Pjer i Marija Kiri“ iz Pariza, održanih 2016. i 2019. godine.

Nagrađena je stipendijom Fonda za mlade talente Republike Srbije (2012/13) i Grada Niša (2015). Dobitnik je Specijalnog priznanja Srpskog Hemijskog društva (2013), čiji je stalni član od 2014. godine.

Detalji o nastavniku