Dr Ljiljana Т. Кostić

Vanredni profesor
Departman za fiziku

Ljiljana T. Kostić, vanredni profesor na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, rodjena je 26. novembra 1965. godine u Leskovcu. Živi u Nišu sa dvoje dece.

Dosadašnje obrazovanje

Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Leskovcu kao nosilac Vukove diplome. Studije fizike upisala je 1984. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu, gde je 1991. godine odbranila diplomski rad pod nazivom: Proučavanje optičkih i mikrostrukturnih osobina anodno oksidovanog aluminijuma i stekla zvanje diplomirani fizičar.

Magistarske studije fizike upisala je 1992. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu, a magistarski rad Vrednovanje i ocenjivanje učenika u nastavi fizike odbranila je 2005. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu.

Doktorsku disertaciju pod nazivom Fizičke karakteristike hibridnog kolektora sa koncentrisanim sunčevim zračenjem odbranila je 2010. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu i stekla zvanje doktor fizičkih nauka.

Profesionalna karijera

Od 1993-2000. godine Ljiljana Kostić je bila angažovana kao asistent pripravnik na Grupi za fiziku Filozofskog fakulteta u Nišu, a od 2000-2005. godine je bila zaposlena na Odseku za fiziku Prirodno-matematičkog fakultetu u Nišu u istom zvanju.

Nakon magistriranja, od 2005-2011. godine, radila je kao asistent na Odseku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

Od 2011-2016. godine radila je kao docent na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, za užu naučnu oblast Eksperimentalna i primenjena fizika.

Od 2016. godine radi kao vanredni profesor na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, za užu naučnu oblast Eksperimentalna i primenjena fizika.

U dopunskom radnom odnosu, kao nastavnik u Gimnaziji „Svetozar Marković“ u Nišu, u kontinuitetu od 2005. godine do sada, izvodi nastavu iz predmeta Atomska i molekularna fizika u Odeljenju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku. U periodu od 1998. do 2000. godine bila je angažovana u Gimnaziji ''Stanimir Veljković Zele'' u Leskovcu za izvođenje dodatne nastave i pripremu za takmičenja učenika specijalnog odeljenja za matematiku.

Pedagoški rad

U svom dosadašnjem pedagoškom radu izvodila je nastavu iz velikog broja predmeta na osnovnim, master i doktorskim studijama fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu.

Do izbora u zvanje docent, 2011. godine, kao asistent je izvodila računske i laboratorijske vežbe iz sledećih predmeta: Fizika površina i tankih slojeva, Obnovljivi izvori energije, Atomska i molekularna fizika, Fizika II, Fizika (za studente na Departmanu za hemiju) i Metodika nastave fizike.

Nakon izbora u docentsko zvanje, bila je angažovana kao predmetni nastavnik za sledeće predmete: Osnovi fizike čvrstog stanja (na osnovnim studijama fizike), Fizika materijala, Fizika u školi i Školska praksa (na master studijama fizike). U ovom periodu, takođe, je izvodila i vežbe iz predmeta: Fizika materijala, Atomska i molekularna fizika, Fizika u školi i Školska praksa, kao i vežbe iz Fizike okoline (za studente Departmana za geografiju).

Od izbora u zvanje vanrednog profesora, angažovana je kao predmetni nastavnik za sledeće predmete: Osnove fizike čvrstog stanja (na osnovnim studijama fizike); Fizika čvrstog stanja, Fizika materijala, Osnove energetike, Fizika u školi i Školska praksa (na master studijama fizike); Fizika čvrstog stanja i Fizika materijala (na doktorskim studijama fizike). Trenutno je angažovana, takođe, i za izvođenje vežbi iz: Osnova atomske i molekularne fizike i Školske prakse.

Bila je mentor za izradu jednog diplomskog rada (Jovana Rajković, ''Kompozitni materijali-fizičke karakteristike i primena u automobilskoj industriji'', 2014.) i 3 master rada (Jelena Aleksić, ''Rendgenska difrakciona analiza strukture materijala primenjena na praškaste uzorke'', 2016., Ivana Ilić, '' Problemska nastava fizike-karakteristike i primena'', 2017., Jelena Popović, ''Individualni obrazovni plan u nastavi fizike u osnovnom obrazovanju - primeri i problemi u realizaciji IOP-1 i IOP-2'', 2020.); Bila je član komisije za ocenu i odbranu jedne doktorske disertacije (Dejan Milić, ''Karakterizacija termoelektričnih modula primenjenih za napajanje čvorova bežičnih senzorskih mreža'', Elektronski fakultet, Niš, 2019.), kao i član komisija za odbranu više diplomskih i master radova. Trenutno je mentor jednog kandidata na doktorskim studijama fizike.

Autor je udžbenika ''Fizika materijala'', koji se koristi u nastavi iz istoimenog predmeta na master studijama fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu.

Naučno-istraživački rad – učešće na projektima

Ljiljana Kostić se bavi naučno-istraživačkim radom u oblasti solarne energetike, fizike materijala,  kao i u oblasti nastave fizike. U dosadašnjem periodu bila je angažovana kao istraživač na 2 međunarodna projekta i 4 projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Međunarodni projekti

1.   WUS CDP+ projekat: Physics and Technics of Solar Energy, 003/2006, (2006-2007).

2.   E.CO.LOC. projekat: Energetic efficiency and environmental awareness. Experimentation and training for a selfsustainable local development u okviru programa Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG/CARDS-PHARE, finansiran od strane European Agency Reconstruction (2007-2008).

Projekti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

1.   Razvoj i primena fotonaponskih solarnih sistema kao izvora svetlosti u individualnim stambenim objektima, EE541-4B, (2006).

2.   Razvoj i ispitivanje toplotnog i hibridnog prijemnika sa koncentrisanim sunčevim zračenjem, ЕЕ-273009Б, (2007-2008).

3.   Podsticajna okolina za učenje prirodnih nauka, po Programu promocije i popularizacije nauke (2010.).

4.   Razvoj, optimizacija i primena tehnologija samonapajajućih senzora, TR32026 (2011-2020.).

Do sada je kao autor ili koautor objavila 4 rada u međunarodnim časopisima izuzetnih vrednosti (kategorije M21a), jedan rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (kategorije M21), jedan rad u istaknutom međunarodnom časopisu (kategorije M22), 2 rada u međunarodnim časopisima (kategorije M23), 3 rada u vodećim časopisima nacionalnog značaja (kategorije M51), 3 rada u časopisima nacionalnog značaja (kategorije M52), 7 saopštenja na naučnim skupovima međunarodnog značaja štampanih u celini (kategorije M33), 5 saopštenja na naučnim skupovima međunarodnog značaja štampanih u izvodu (kategorije M34), 7 saopštenja na naučnim skupovima nacionalnog značaja štampanih u celini (kategorije M63), 1 saopštenje na naučnom skupu nacionalnog značaja štampano u izvodu (kategorije M64), 4 rada kategorije M44, 1 rad kategorije M43, kao i 5 radova izložena i štampana u celini u zbornicima radova sa seminara o nastavi fizike.

Učešće u radu tela fakulteta i rukovođenje aktivnostima na fakultetu

Član je Nastavno-naučnog veća PMF-a u Nišu u kontinuitetu od 2011. godine; bila je član komisija za izbor nastavnika (Ivana M. Krulj), asistenata (Jelena S. Aleksić, Lazar G. Radenković), kao i istraživača-saradnika (Željko Mladenović); bila je član komisije Departmana za fiziku za prelazak na odgovarajući studijski program (2016-2019.); kao i član komisije za akreditaciju studijskih programa na Departmanu za fiziku (2019. i 2020.).

Bila je vršilac dužnosti šefa Katedre za eksperimentalnu i primenjenu fiziku u periodu 01.06.2017. do 31.08.2017. godine; i šef Katedre za eksperimentalnu i primenjenu fiziku u trogodišnjem mandatu od 01.12.2017. do 30.11.2020. godine.

Recenzentske aktivnosti

Od 2010. godine bila je recenzent naučnih radova za veći broj međunarodnih časopisa (Progress in Photovoltaics; Applied Energy; Energy Conversion and Management; Solar Energy; Energy and Buildings; Journal of Intelligent Manufacturing; International Journal of Exergy; Iranian Journal of Science & Technology, Transactions of Mechanical Engineering; Journal of Renewable Energy; Energy Reports; Sustainable Cities and Society; Facta Universitatis, series: Electronics and Energetics).

U oblasti nastave bila je recenzent monografije: Metodika nastave fizike, autora Ljubiše Nešića, PMF, Niš, 2015., kao i većeg broja radova za domaći časopis Nastava fizike.

Ostale aktivnosti

Bila je jedan od organizatora učešća Departmana za fiziku na festivalu Nauk nije bauk (2015-2019.); učestvovala je u organizaciji manifestacija Smotra učeničkih radova (2017. i 2019.) i  Veče fizike (2018. i 2019.); učestvovala je, takodje, na manifestacijama: Dani Sunca (2010.), Otvorena vrata fizike (2010), Noć istraživača (2019.), kao i nekoliko puta na Republičkom seminaru o nastavi fizike.

Bila je član radne grupe za izradu Nastavnog plana i programa za gimnaziju za Odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za fiziku (ZUOV 2016/17.). Više puta je bila član komisija koje su pratile i vrednovale rad ovog odeljenja.

Organizuje i izvodi pripremnu nastavu za učenike osnovnih škola za upis u Odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku (u kontinuitetu od 2004.). Učestvuje u ostalim aktivnostima rada ovog odeljenja što je rezultovalo velikim brojem maturskih radova koje su učenici uradili pod njenim mentorstvom.

Radi u komisijama za pregledavanje zadataka na takmičenjima iz fizike za osnovne i srednje škole na svim nivoima (u kontinuitetu od 1994.) itd.

Detalji o nastavniku