Dr Aleksandar Lj. Bojić

Redovni profesor
Departman za hemiju

Лични подаци

Име и презиме:             Александар Љ. Бојић

Место рођења:               Ниш, Србија

Датум рођења:              3. јун 1966.

Држављанство:             Српско

Брачно стање:               Ожењен, ћерка Николија

Адреса

Департман за хемију, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Улица:                Вишеградска 33, 18 000 Ниш, Србија

Тел/факс:         +381 18 533-014

E-mail:                bojica@gmail.com; bojica@pmf.ni.ac.rs; aleksandar.bojic@pmf.edu.rs

Образовање

1991

Дипломирани хемичар: Студијска група за хемију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, наслов дипломског рада: Утицај физичко-хемијских особина специјалних стакала на механичке карактеристике спојева керамика-керамика,

1997  

Магистар хемијских наука: Студијска група за хемију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, наслов магистарске тезе: Испитивање физичко-хемијских појава при хетерогеној спонтаној електрокатализи у воденим растворима неких органских и неорганских једињења применом чврстог металног катализатора на бази микролегираног алуминијума,

2002

Доктор хемијских наука: Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, наслов докторске дисертације: Проучавање механизма деловања композита на бази електрохемијски активног микролегираног алуминијума на микроорганизме у воденој средини.

Професионално искуство

Датум

Институција

Позиција

1992 -1993

Институт за квалитет животне и радне средине „1 Мај“ Ниш,

Истраживач

1993 - 1998

Студијска група за хемију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу,

Асистент приправник

1998 - 2003

Одсек за хемију, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу,

Асистент

2003 - 2008

Одсек за хемију, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу,

Доцент

2008 - 2013

Департман за хемију, Природно-матeматички факултет, Универзитет у Нишу,

Ванредни професор

2013 - данас

Департман за хемију, Природно-матeматички факултет, Универзитет у Нишу.

Редовни професор

Наставне активности

 • Основне студије: Основе индустријске хемије, Корозија и заштита метала,
 • Мастер студије: Индустријска хемија 1, Хемија воде и отпадних вода, Технологија воде и отпадних вода,
 • Докторске студије: Савремени поступци пречишћавања воде, Одабрана поглавља пречишћавања и дезинфекције вода, Ремедијационе технологије

Професионалне позиције

 • Шеф Катедре за примењену хемију и хемију животне средине, Департман за хемију, ПМФ у Нишу (2011 - данас),
 • Члан Наставно-научног већа ПМФ у Нишу (2004 – 2008; 2011 - 2019),
 • Члан Комисије за квалитет ПМФ у Нишу (2007 - данас),
 • Председник Комисије за акредитацију Департмана за хемију (2011 - данас),
 • Председник Комисије за квалитет Департмана за хемију (2011 - данас),
 • Члан Посебне радне групе за израду „Програма заштите животне средине Града Ниша“ за период од 2017-2027. године.

Научне области

Главне

 • Примењена хемија и Хемија животне средине

Специфичне

 • Третмани воде: унапређени оксидациони процеси (UV/Ox, фотокатализа, Фентон и фото Фентон), сорпциони процеси (биосорбенти, активни угљеви, зеолити, MeOx), електрохемијски процеси (електроксидација, електроредукција, електро-коагулација-флотација, електро-дезинфекција),
 • Наука о материјалима: сорбенти, катализатори, MeOx аноде, композитнеи електрохемијски активни материјали, вакуумски тесни спојеви стакло-керамика-метал),
 • Анализе воде, ваздуха, земље и хране (атомска спектрофотометрија, молекулска спектрофотометрија, масена спектрометрија, течна хроматографија, гасна хроматографија),
 • Санитарна микробиологија,
 • Хемијска и електрохемијска заштита метала.

Научни пројекти

Руководилац пројекта

 • Унапређење хемијско-технолошких процеса и реконструкција постојећих система у производњи аудио електронских цеви, МХТ 6725 (2005-2008), Реализатор: Природно-математички факултет у Нишу, Финансијер: Министарство науке и технолошког развоја
 • Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и отпадних вода, ТР34008 (2011-2019), Реализатор: Природно-математички факултет у Нишу, Финансијер: Министарство науке и технолошког развоја
 • Програм популаризације науке: Човекова околина под лупом хемије (2011),
  Финансијер: Центар за промоцију науке Р. Србије

Истраживач на пројекту

 • Израда и примена каталитичког реакторског система за изградњу и пречишћавање отпадних боја у технологији дораде тканина у Д.П. НИТЕКС Ниш, I 3.1231 (1996-1997), Реализатор: Филозофски факултет у Нишу, Финансијер: Министарство науке и технолошког развоја,
 • Нови поступак издвајања бакра, разлагања амонијака и других штетних материјала из отпадних електролита базног амонијачног комплекса бакра и киселог бакра(I) и (II) хлорида Еи Штампана кола, I 3.1791 (1998-1999), Реализатор: Филозофски факултет у Нишу, Финансијер: Министарство науке и технолошког развоја,
 • Назив пројекта: Савремени правци развоја нових поступака бојења у циљу постизања оптималног еколошког оптерећења околине, S.5.30.60.0182 (1998-2000), Реализатор: Технолошки факултет у Лесковцу, Финансијер: Министарство науке и технолошког развоја,
 • Иновација, мониторинг и реконструкција техничко-технолошког система за пречишћавање алкалних, цијанидних и киселих отпадних вода које садрже: Cr, Ni, Cu, Zn, Sn i Cd, 0279 (2002-2004), Реализатор: Природно-математички факултет у Нишу,
 • Метаболизам нуклеинских киселина и пуринских нуклеотида-значај у регулацији ћелијског циклусам генској терапији и имуном одговору, 1721 (2002-2004), Реализатор: Медицински факултет у Нишу, Финансијер: Министарство науке и технолошког развоја,
 • Нове технологије за мониторинг и заштиту животног окружења од штетних хемијских супстанци и радијационог оптерећења, ИИИ43009 (2011-2018), Реализатор истраживања: Институт за нуклеарне науке „Винча“, Финансијер: Министарство науке и технолошког развоја.

Међународни пројекти

 • ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education, Erasmus+ NETCHEM (2016-2019).
 • Science Teacher Education Revision and Upgrading, TEMPUS JEP CD 40053-2005 (2006-2008)
 • Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes,  TEMPUS, 511044-1-TEMPUS-2010-UK-JPCR (2010-2013),
 • Heavy Metals Geochemical Modeling and Speciation in Groundwater and Soil using Soft Ionization Mass Spectrometry, Bilateral Scientific Cooperation CNRS (France) / MSTD (Serbia) (Call 2010) (2011-2012).

Центар за промоцију науке Р. Србије

 • Програм популаризације науке, Масена спектрометрија: основе и примена (2010)

Акредитовани програм перманентног стручног усавршавања

 • Хемија гасова у настави, природи и индустрији (2009-2011)

Стручно усавршавање

 • Курс: Environmental Chemistry and Engineering у организацији Michigan State University одржан на Универзитету у Нишу (2004),
 • Пост докторске студије на Универзитету „Пјер и Марија Кири“ у Паризу, финансијер “City of Paris” (2009),
 • Стручно усавршавање: Mass spectrometry practical course in environmental analysis of persistent organic pollutants, на Универзитету „Пјер и Марија Кири“ у Паризу, финансијер: француско министарство спољњих послова (2010),
 • Стручно усавршавање: Mass spectrometry practical course in environmental analysis of pesticides and textile days and their degradation products in water, на Универзитету „Пјер и Марија Кири“ у Паризу, финансијер: француско министарство спољњих послова (2011)

Остварени резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету

Менторства одбрањених дипломских и мастер радова

Више од 50

Менторства одбрањених магистарских теза

 • Фотолиза хуминских киселина у воденој средини, Александар Веселиновић, ПМФ Ниш, 2010.

Менторства одбрањених докторских дисертација

 • Уклањање тешких метала из воде биосорбентом на бази Lagenaria vulgaris, Драгана-Линда Митић, ПМФ Ниш, 2012.
 • Деградација органских полутаната у води унапређеним оксидационим процесима: оптимизација параметара процеса и анализа деградационих производа, Јелена Митровић, ПМФ Ниш, 2013.
 • Синтеза и карактеризација ксантованих биосорбената и њихова примена за уклањање катјонских полутаната из водених раствора Милош Костић, ПМФ Ниш, 2014.
 • Синтеза и карактеризација анода на бази танких слојева бизмут-оксида и њихова примена за електрохемијску оксидативну деградацију синтетичких боја у води, Милица Петровић, ПМФ Ниш, 2015.
 • Примена хомогених и хетерогених унапређених оксидационих процеса за деградацију текстилне антрахинонске боје Миљана Радовић, ПМФ Ниш, 2015.
 • Синтеза катјонских лигно-целулозних сорбената и примена за уклањање ањонских полутаната из воде, Драгана Марковић-Николић, ПМФ Ниш, 2018.
 • Синтеза, карактеризација и примена биосорбената на бази различитих лигно-целулозних материјала хемијски модификованих помоћу Al2O3, Нена Велинов, ПМФ Ниш, 2019.

 

Тренутно ментор 2 (два) кандидата на Докторским академским студијама на Природно-математичкоом факултету у Нишу (Слободан Најдановић и Тијана Јовановић)

Члан већег броја комисија за оцену и одбрану магистарских теза и докторских дисертација.

Члан већег броја комисија за изборе у наставничка, истраживачка и научна звања.

Чланство у професионалним удружењима

 • Члан Међународне организације електрохемичара (ISE),
 • Члан Српског хемијског друштва.

Чланство у организационим тимовима

 • Члан српско-француског тима за билатералну сарадњу између универзитета „Пјер и Марија Кири“, Париз-Француска, и Природно-математичког факултета, Универзитета у Нишу.
 • Члан „Хемијско-еколошког центра Града Ниша“ (анализе органских и неорганских полутаната у храни, води, земљишту и ваздуху) (http://www.hecnis.com/)
 • Члан организационог Одбора „Школе масене спектрометрије“ (једанаест међународних школа одржаних од 2008. до 2019. год. на Природно-математичком факултету, Универзитета у Нишу.

Уређивачке активности

 • Члан уређивачког одбора (Editorial Board) међународног часописа Water SA (2011-данас).

Рецензентске активности

Часописи

 • Analytical Methods,
 • Arabian Journal of Chemistry,
 • BioResource,
 • Chemical Engineering & Technology,
 • Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly,
 • Desalination,
 • Desalination and Water Treatment,
 • Environmental Engineering and Management Journal,
 • Facta Universitatis,
 • Hemijska industrija,
 • Journal of Applied Electrochemistry,
 • Journal of Hazardous Materials,
 • Water SA,
 • Journal of Chemical & Engineering Data.

Уџбеници

 • Уџбеник: „Хемија и технологија материјала“, аутор др Александра Зарубица ванред. проф., ПМФ Ниш, 2015
 • Помоћни уџбеник: „Практикум из хемије и технологије материјала“, аутори др Александра Зарубица ванред. проф. и Марјан Ранђеловић асистент, ПМФ Ниш, 2012

Пројекти

Еурека пројекти

 • Назив пројекта: Иновативна решења за третман отпадних вода које садрже хромате,  Институција: Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, Руководилац: др Рада Петровић

Билатерални пројекти Србија-Француска

 • Назив пројекта: Црвени фосфори за беле светлеће диоде, Институција: Институт за нуклеарне науке Винча Универзитета у Београду, Руководилац: Весна Ђорђевић,
 • Назив пројекта: Синергистичка експлоатација иновативног хибридног процеса који укључује хладну плазму, соларну фотокатализу и фентонов процес као предтретман концентрованих водених ефлуената који садрже тешко разградљива органска једињења, Институција: Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Руководилац: Биљана Абрамовић
Detalji o nastavniku