Dr Aleksandar Lj. Bojić

Redovni profesor
Departman za hemiju

Лични подаци

Место рођења:       Ниш, Србија

Датум рођења:       3. јун 1966.

Држављанство:      Српско

Брачно стање:        Ожењен, једно дете

Поље, Област:        Природно-математичке науке, Хемија

Образовање

1991

Дипломирани хемичар: Студијска група за хемију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, наслов дипломског рада: Утицај физичко-хемијских особина специјалних стакала на механичке карактеристике спојева керамика-керамика,

1997  

Магистар хемијских наука: Студијска група за хемију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, наслов магистарске тезе: Испитивање физичко-хемијских појава при хетерогеној спонтаној електрокатализи у воденим растворима неких органских и неорганских једињења применом чврстог металног катализатора на бази микролегираног алуминијума,

2002

Доктор хемијских наука: Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, наслов докторске дисертације: Проучавање механизма деловања композита на бази електрохемијски активног микролегираног алуминијума на микроорганизме у воденој средини.

Професионално искуство

Период

Институција

Позиција

1992 -1993

Институт за квалитет животне и радне средине „1. Мај“ Ниш,

Истраживач

1993 - 1998

Студијска група за хемију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу,

Асистент приправник

1998 - 2003

Одсек за хемију, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу,

Асистент

2003 - 2008

Одсек за хемију, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу,

Доцент

2008 - 2013

Департман за хемију, Природно-матeматички факултет, Универзитет у Нишу,

Ванредни професор

2013 - данас

Департман за хемију, Природно-матeматички факултет, Универзитет у Нишу.

Редовни професор

Наставне активности

·       Основне академске студије: Основе индустријске хемије, Корозија и заштита метала,

·       Мастер академске студије: Индустријска хемија 1, Хемија воде и земљишта, Хемија воде и отпадних вода,

·       Докторске академске студије: Савремени поступци пречишћавања воде, Ремедијационе технологије.

Професионалне позиције

·       Шеф Катедре за примењену хемију и хемију животне средине, Департман за хемију, ПМФ у Нишу (2011 - данас),

·       Члан Наставно-научног већа ПМФ у Нишу (2004 – 2008; 2011 – 2019; 2021 – данас),

·       Члан Комисије за квалитет на ПМФ у Нишу (2007 – данас),

·       Председник Комисије за акредитацију на Департману за хемију (2011 – данас),

·       Председник Комисије за квалитет на Департману за хемију (2011 – данас),

·       Члан Научно-стручног већа за мултидисциплинарне студије (2016 – 2018, 2019 – 2021),

·       Члан Посебне радне групе за израду „Програма заштите животне средине Града Ниша“ за период од 2017-2027. године.

Научне области

Главне

·       Примењена хемија; Хемија и инжењерство животне средине

Специфичне

·       Третмани воде: унапређени оксидациони процеси (UV/Ox, фотокатализа, Фентон и фото Фентон), сорпциони процеси (биосорбенти, активни угљеви, зеолити, оксиди и соли метала), електрохемијски процеси (електроксидација, електроредукција, електро-коагулација-флотација, електро-дезинфекција),

·       Наука о материјалима: сорбенти, катализатори, MeOx аноде, композитни електрохемијски активни материјали, вакуумски тесни спојеви стакло-керамика-метал,

·       Анализе воде, ваздуха, земљишта и хране (атомска спектрофотометрија, молекулска спектрофотометрија, масена спектрометрија, течна хроматографија, гасна хроматографија),

·       Санитарна микробиологија,

·       Корозија,

·       Хемијска и електрохемијска заштита метала.

Објављени уџбеници

1.     Милован Пуреновић, Александар Бојић (2005) Основни принципи и процеси у индустријској хемији. Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, Ниш, 308. ИСБН: 86-85227-43-7

2.     Александар Бојић, Александра Зарубица (2007) Практикум за вежбе из индустријске хемије. Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, Ниш, 128. ИСБН: 978-86-83481-47-7

Научни пројекти

Руководилац пројекта

1.     Унапређење хемијско-технолошких процеса и реконструкција постојећих система у производњи аудио електронских цеви, МХТ 6725 (2005-2008), Реализатор: Природно-математички факултет у Нишу, Финансијер: Министарство науке и технолошког развоја

2.     Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и отпадних вода, ТР34008 (2011-2019), Реализатор: Природно-математички факултет у Нишу, Финансијер: Министарство науке и технолошког развоја

Истраживач на пројекту

1.     Израда и примена каталитичког реакторског система за изградњу и пречишћавање отпадних боја у технологији дораде тканина у Д.П. НИТЕКС Ниш, I 3.1231 (1996-1997), Реализатор: Филозофски факултет у Нишу, Финансијер: Министарство науке и технолошког развоја,

2.     Нови поступак издвајања бакра, разлагања амонијака и других штетних материјала из отпадних електролита базног амонијачног комплекса бакра и киселог бакра(I) и (II) хлорида Еи Штампана кола, I 3.1791 (1998-1999), Реализатор: Филозофски факултет у Нишу, Финансијер: Министарство науке и технолошког развоја,

3.     Назив пројекта: Савремени правци развоја нових поступака бојења у циљу постизања оптималног еколошког оптерећења околине, S.5.30.60.0182 (1998-2000), Реализатор: Технолошки факултет у Лесковцу, Финансијер: Министарство науке и технолошког развоја,

4.     Иновација, мониторинг и реконструкција техничко-технолошког система за пречишћавање алкалних, цијанидних и киселих отпадних вода које садрже: Cr, Ni, Cu, Zn, Sn i Cd, 0279 (2002-2004), Реализатор: Природно-математички факултет у Нишу,

5.     Метаболизам нуклеинских киселина и пуринских нуклеотида-значај у регулацији ћелијског циклусам генској терапији и имуном одговору, 1721 (2002-2004), Реализатор: Медицински факултет у Нишу, Финансијер: Министарство науке и технолошког развоја,

6.     Нове технологије за мониторинг и заштиту животног окружења од штетних хемијских супстанци и радијационог оптерећења, ИИИ43009 (2011-2019), Реализатор истраживања: Институт за нуклеарне науке „Винча“, Финансијер: Министарство науке и технолошког развоја.

Међународни пројекти - истраживач

1.     TEMPUS, CD JEP-40053-2005: Science Teacher Education Revision and Upgrading Project holder: University of Debrecen, Hungary (2006-2009),

2.     Bilateral Scientific Cooperation CNRS (France) / MSTD (Serbia) (Call 2010): Heavy Metals Geochemical Modeling and Speciation in Groundwater and Soil using Soft Ionization Mass Spectrometry (2011-2012),

3.     TEMPUS, 511044-1-TEMPUS-2010-UK-JPCR: Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes, Project holder: University of Greenwich, GB (2010-2013),

4.     ERAZMUS+, 573885-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (2016 - 2586 / 001 - 001): Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education, Project holder: University of Nis, Serbia (2016-2019).

Центар за промоцију науке Р. Србије

Руководилац програма

·       Програм популаризације науке: Човекова околина под лупом хемије (2011),

Члан Организационог одбора програма

·       Програм популаризације науке, Масена спектрометрија: основе и примена (2010).

·       Програм перманентног стручног усавршавања, Хемија гасова у настави, природи и индустрији (2009-2011).

Стручно усавршавање у земљи и иностранству, студијски боравци, гостујући професор

1.     Стручно усавршавање, курс: Environmental Chemistry and Engineering, реализатор: Државни Универзитет у Мичигену, САД, курс одржан на Универзитету у Нишу (2004),

2.     Пост докторско усавршавање (Senior research) на Универзитету „Пјер и Марија Кири“ у Паризу, Универзитет Сорбона, Лабораторија за структурну органску хемију и биологију (Laboratory of Structural Organic Chemistry and Biology, LSCOB), Ментор: Жан-Клод Табе, редовни професор, Управник лабораторије LSCOB. Научна област: Хемија/Физичка хемија, Масена спектрометрија. Тема: Масена спектрометријска анализа деградационих производа органских супстанци UV/H2O2 третманом у води. Период боравка три месеца, финансијер “City of Paris”, Француска (2009),

3.     Стручно усавршавање: Mass spectrometry practical course in environmental analysis of persistent organic pollutants, Институција Универзитет „Пјер и Марија Кири“ у Паризу, Универзитет Сорбона, Лабораторија за структурну органску хемију и биологију (Laboratory of Structural Organic Chemistry and Biology, LSCOB). Финансијер: Министарство спољњих послова Републике Француске (2010),

4.     Стручно усавршавање: Mass spectrometry practical course in environmental analysis of pesticides and textile days and their degradation products in water, Институција Универзитет „Пјер и Марија Кири“ у Паризу, Универзитет Сорбона, Лабораторија за структурну органску хемију и биологију (Laboratory of Structural Organic Chemistry and Biology, LSCOB). Финансијер: Министарство спољњих послова Републике Француске (2011).

5.     Гостујући професор: Пројекат Erasmus+ program STAFF MOBILITY FOR TEACHING BWZ9301KA10716-P08, Уговор бр.: 2016-1-PL01-KA107-024870, Универзитет у Варшави, Хемијски факултет. Садржај наставног програма: Хемијске ремедијационе технологије (два предавања: Стабилизација/солидификација и Хемијска оксидације), Третман вода (два предавања: Унапређени оксидациони процеси и Сорпциони процеси).

Остварени резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету

Менторства одбрањених дипломских и мастер радова

·       Више од 50.

Менторства одбрањених магистарских теза

·       Александар Веселиновић, Фотолиза хуминских киселина у воденој средини, ПМФ Ниш, 2009.

Менторства одбрањених докторских дисертација

1.     Драгана-Линда Митић, Уклањање тешких метала из воде биосорбентом на бази Lagenaria vulgaris, ПМФ Ниш, 2012.

2.     Јелена Митровић, Деградација органских полутаната у води унапређеним оксидационим процесима: оптимизација параметара процеса и анализа деградационих производа, ПМФ Ниш, 2013.

3.     Милош Костић, Синтеза и карактеризација ксантованих биосорбената и њихова примена за уклањање катјонских полутаната из водених раствора, ПМФ Ниш, 2014.

4.     Милица Петровић, Синтеза и карактеризација анода на бази танких слојева бизмут-оксида и њихова примена за електрохемијску оксидативну деградацију синтетичких боја у води, ПМФ Ниш, 2015.

5.     Миљана Радовић, Примена хомогених и хетерогених унапређених оксидационих процеса за деградацију текстилне антрахинонске боје, ПМФ Ниш, 2015.

6.     Драгана Марковић-Николић, Синтеза катјонских лигно-целулозних сорбената и примена за уклањање ањонских полутаната из воде, ПМФ Ниш, 2018.

7.     Нена Велинов, Синтеза, карактеризација и примена биосорбената на бази различитих лигно-целулозних материјала хемијски модификованих помоћу Al2O3, ПМФ Ниш, 2019.

8.     Слободан Најдановић, Електрохемијска и хемијска синтеза и карактеризација катализатора и сорбената на бази једињења бизмута и њихова примена у третману воде, ПМФ Ниш, 2021.

Тренутно ментор једног студента докторских академских студија Хемија на Природно-математичком факултету у Нишу,

Члан већег броја комисија за оцену и одбрану магистарских теза и докторских дисертација,

Члан већег броја комисија за изборе у наставничка, истраживачка и научна звања.

Чланство у професионалним удружењима

·       Члан Међународне асоцијације електрохемичара (ISE),

·       Члан Српског хемијског друштва.

Чланство у организационим тимовима

·       Члан српско-француског тима за билатералну сарадњу између универзитета „Пјер и Марија Кири“, Париз-Француска, и Природно-математичког факултета, Универзитета у Нишу.

·       Члан „Хемијско-еколошког центра Града Ниша“ (анализе органских и неорганских полутаната у храни, води, земљишту и ваздуху) (http://www.hecnis.com/)

·       Члан организационих Одбора међународних школа Школа масене спектрометријеодржаних од 2008. до 2023. год. на Природно-математичком факултету, Универзитета у Нишу.

·       Члан Програмског одбора XIV симпозијума Савремене технологије и привредни развој, Технолошки факултет у Лесковцу, Универзитет у Нишу, 2021. године.

·       Члан Организационог одбора међународне конференције 71st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry (Electrochemistry towards Excellence), одржане од 30. августа – 4. септембра 2020., у Београду.

Уређивачке активности

·       Члан уређивачког одбора (Editorial Board) међународног часописа Water SA (М23) (2011-данас).

Рецензентске активности

Рецензија студијског програма

Председник рецензентске Комисије за оцену студијског програма докторских академских студија Хемија на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду (2021).

Часописи

Међународни часописи:

     Analytical Methods,

     Arabian Journal of Chemistry,

     BioResource,

     Chemical Engineering & Technology,

     Desalination and Water Treatment,

     Desalination,

     Environmental Engineering and Management Journal,

     Industrial & Engineering Chemistry Research,

     International Journal of Environmental Analytical Chemistry,

     International Journal of Phytoremediation,

     Journal of Applied Electrochemistry,

     Journal of Chemical & Engineering Data,

     Journal of Hazardous Materials,

     Periodica Polytechnica Chemical Engineering,

     Water SA,

Домаћи часописи:

     Advanced Technologies,

     Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly,

     Facta Universitatis,

     Hemijska industrija,

     Journal of the Serbian Chemical Society

Уџбеници

·       Помоћни уџбеник: Технологија воде и отпадних вода (практикум за лабораторијске вежбе), аутори др јелена Митровић ванред. проф. и др Миљана Радовић научни сарадник, ПМФ Ниш, 2019.,

·       Уџбеник: Хемија и технологија материјала, аутор др Александра Зарубица ванред. проф., ПМФ Ниш, 2015.,

·       Помоћни уџбеник: Практикум из хемије и технологије материјала, аутори др Александра Зарубица ванред. проф. и Марјан Ранђеловић асистент, ПМФ Ниш, 2012.

Пројекти

Еурека пројекти

·       Назив пројекта: Иновативна решења за третман отпадних вода које садрже хромате,  Институција: Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, Руководилац: др Рада Петровић.

Билатерални пројекти Србија-Француска

·       Назив пројекта: Црвени фосфори за беле светлеће диоде, Институција: Институт за нуклеарне науке Винча Универзитета у Београду, Руководилац: Весна Ђорђевић,

·       Назив пројекта: Синергистичка експлоатација иновативног хибридног процеса који укључује хладну плазму, соларну фотокатализу и фентонов процес као предтретман концентрованих водених ефлуената који садрже тешко разградљива органска једињења, Институција: Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Руководилац: Биљана Абрамовић.

 

Detalji o nastavniku