Dr Danijela A. Кostić

Redovni profesor
Departman za hemiju

1.1    Лични подаци

 

Данијела А. Костић рођена је 27.3.1969 године у Нишу.

Живи у Нишу,  у улици Ћирила и Методија бр.4. Удата је и има две ћерке.

 

  1. Подаци о досадашњем образовању

 

Данијела Костић је уписала Филозофски факултет у Нишу, (група хемија) школске 1987/88 године. Дипломирала је 3.октобра 1991. године године са просечном оценом 9,46 и оценом 10 на дипломском раду. Те године добила је награду Универзитета у Нишу као најбољи дипломирани студент и награду и Српског хемијског друштва.  Била је стипендиста Српске академије наука и уметности.

 

Магистарске студије је уписала школске 1992/1993 године на Филозофском факултету у Нишу. Магистарску тезу под називом: „Кинетичко одређивање витамина C, B6 i B1 у фармацеутским препаратима“, одбранила је 1998 године (научна област органска хемија и биохемија).

 

Докторску дисертацију под називом:“Испитивање оксидационог утицаја селена и природних полифенола у феропероксидним модел системима“ одбранила је 2002 године на Природно-математичком факултету у Нишу (научна област органска хемија и биохемија).

 

  1. Професионална каријера

Институција

Предмет, научна област

 

 

Индустрија гуме Вулкан Ниш

 

Инжењер развоја

1991 -1994

Универзитет у Нишу Филозофски факултет,

 група за хемију

Хемија природних производа

Асистент приправник,

асистент

1994–1998

1998—2002

Универзитет у Нишу Природно-математички факултет, Одсек за хемију

Органска хемија и биохемија

доцент

2003-2008

Универзитет у Нишу Природно-математички факултет, Департман  за хемију

Органска хемија и биохемија

Ванредни професор

2008-2013

Универзитет у Нишу Природно-математички факултет, Департман  за хемију

Органска хемија и биохемија

Редовни професор

22.4.2013

 

 

 Била је члан Наставно-научног већа природно-математичког факултета у Нишу у периоду од 2006. до 2010. године. Била је члан Комисије за акредитацију студијских програма на Одсеку за хемију као представник катедре за Органску хемију и биохемију.

Члан је Српског хемијског друштва.

Данијела Костић је учествовала у реализацији четири домаћа пројекта и једног међународног пројекта. Сада је ангажована на пројекту ОИ172047 (4 месеца).

  1.  02M14 "Разрада нових аналитичких метода ѕа анализу у узорцима природног и вештачког порекла у воденим и неводеним срединама” Министарство за науку, технологију и  развој Републике Србије(1996-2000.)
  2.  1211 "Развој нових и побољшање постојећих аналитичких метода ѕа праћење квалитета индустријских производа и животне средине, Министарство за науку, технологију и  развој Републике Србије (2001-2005.)

3.142015 "Развој и примена метода за праћење квалитета индустријских производа и животне средине, Министарство науке и ѕаштитет животне средине  Републике Србије, (2006- 2010)

4.- " Природни производа биљака и лишајева: изоловање, идентификација, биолошка активност и примена”, Министарство просвете и науке, Републике Србије,

  1. European Union [FP7-REG-POT-2007-3-01]; KBBE: Food, Agriculture and Biotechnology project "CHROMOLAB-ANTIOXIDANT" [204756]; EU 2008-2O11 (participant)

 

Detalji o nastavniku