Редни број

Шифра предмета

 

Назив предмета

Се м.

Број часова активне наставе

Остали часови

 

ЕСПБ

П

В

ДОН

ИР

ПРВА ГОДИНА

1.

МА.М1001

Математичка логика и теорија скупова

1

30

30

0

0

0

6

2.

МА.М1002

Математичка анализа 1

1

45

45

0

0

0

8

3.

МА.М1003

Линеарна алгебра

1

45

45

0

0

0

8

4.

МА.М1004

Теорија бројева и полинома

1

45

30

0

0

0

7

5.

МА.М1005

Математичка анализа 2

2

45

45

0

0

0

8

6.

МА.М1006

Аналитичка геометрија

2

45

30

0

0

0

7

7.

МА.М1007

Елементарна математика 1

2

30

45

0

0

0

7

 

8.

 

МА.МОАI1

Изборни предмет 1 (студент

бира један од два понуђена предмета)

 

2

 

45

 

45

 

0

 

0

 

0

 

9

Укупно часова активне наставе

645

 

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

9.

MA.M1010

Увод у алгебарске структуре

3

45

45

0

0

0

8

10.

МА.М1011

Математичка анализа 3

3

45

45

0

0

0

8

11.

МА.М1012

Увод у нумеричку анализу

3

30

30

0

0

0

7

 

12.

 

MA.MOAI2

Изборни предмет 2 (студент

бира један од два понуђена предмета)

 

3

 

30

 

30

 

0

 

0

 

0

 

7

13.

МА.М1015

Математичка анализа 4

4

45

45

0

0

0

8

14.

МА.М1016

Теорија мера и интеграла

4

30

30

0

0

0

7

15.

МА.М1017

Увод у вероватноћу

4

45

45

0

0

0

8

 

16.

 

MA.MOAI3

Изборни предмет 3 (студент

бира један од три понуђена предмета)

 

4

 

30

 

30

 

0

 

0

 

0

 

7

Укупно часова активне наставе

600

 

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

17.

МА.М1021

Увод у комплексну анализу

5

45

45

0

0

0

7

18.

МА.М1022

Увод у математичку статистику

5

45

45

0

0

0

7

19.

МА.М1023

Увод у топологију

5

45

45

0

0

0

8

20.

МА.М1024

Геометрија

5

45

45

0

0

0

8

21.

МА.М1025

Функционална анализа

6

45

45

0

0

0

7

22.

МА.М1026

Увод у диференцијалне једначине

6

45

45

0

0

0

7

 

23.

 

MA.MOAI4

Изборни предмет 4 (студент бира један од два понуђена

предмета)

 

6

30

– 45

0

– 15

 

0

 

0

 

0

 

6

 

24.

 

MA.MOAI5

Изборни предмет 5 (студент

бира један од три понуђена предмета)

 

6

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

7

            

 

25.

МА.М1033

Стручна пракса

6

0

0

0

0

90

3

Укупно часова активне наставе

660

90

 

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија

1905

90

 

Укупно ЕСПБ

60

Укупно ЕСПБ бодова у свим годинама студија

180

 

 

Изборни предмети

 

Изборни предмет 1 (Студент бира један од понуђена два предмета)

 

МА.М ОАI1

МА.М1008

Програмирање 1

2

45

45

0

0

0

9

МА.М1009

Програмирање 2

2

45

45

0

0

0

9

 

Изборни предмет 2 (Студент бира један од понуђена два предмета)

 

МА.М ОАI2

МА.М1013

Коначно димензионални векторски простори

3

30

30

0

0

0

7

МА.М1014

Елементарна математика 2

3

30

30

0

0

0

7

 

Изборни предмет 3 (Студент бира један од понуђена три предмета)

 

 

МА.М ОАI3

МА.М1018

Елементарна геометрија

4

30

30

0

0

0

7

МА.М1019

Метрички простори и

Риман-Стилтјесов интеграл

4

30

30

0

0

0

7

МА.М1020

Финансијска математика

4

30

30

0

0

0

7

 

Изборни предмет 4 (Студент бира један од понуђена два предмета)

 

МА.М ОАI4

МА.М1027

Историја и филозофија математике

6

45

0

0

0

0

6

МА.М1028

Енглески језик Б1.2

6

30

15

0

0

0

6

 

Изборни предмет 5 (Студент бира један од понуђена три предмета)

 

 

МА.М ОАI5

МА.М1030

Статистичко моделирање

6

45

30

0

0

0

7

МА.М1031

Методе нацртне геометрије

6

45

30

0

0

0

7

МА.М1032

Програмски пакети у настави математике

6

45

30

0

0

0

7