Drugi upisni rok na doktorske akademske studije za one studijske programe za koje ima mesta posle prvog upisnog roka

Konačne liste

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu doktorskih akademsknh studija školske 2017/2018. godine 20 studenta čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, i 35 samofinansirajućih studenata za studijske programe i u broju kako sledi:
Studijski program Budžet Samofinansiranje
Matematika 0 8
Doktorska škola matematike 1 5
Računarske nauke 6 6
Fizika 6 7
Hemija 7 6
Biologija 0 3
UKUPNO 20 35

U prvu godinu doktorskih studija može se upisati lice koje ima:
 
– završene odgovarajuće studije za sticanje VII-1 stepena stručne spreme sa prosečnom ocenom najmanje 8,00;


– završene odgovarajuće master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova ukupno na osnovnim i master akademskim studijama, i opštu prosečnu ocenu od najmanje 8,00 na prethodnim nivoima studija.


Redosled kandidata za upis na prvu godinu doktorskih studija utvrđuje se na osnovu odgovarajućih pravilnika Fakulteta.

Visina školarine za samofinansirajuće studente (60 ESPB) iznosi 96.000 dinara.


Studenti koji se sami finansiraju mogu platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa, ili u ratama u skladu sa Ugovorom koji će potpisati sa Fakultetom.

 • Prijavljivanje za drugi upisni rok na doktorske akademske studije za upis prve godine biće od 29.10. do 06.11.2018. godine, u vremenu od 10 do 13 časova;
 • Preliminarno rangiranje kandidata za upis, kao i određivanje kandidata koji su u obavezi da polažu prijemni ispit, biće obavljeno 06.11.2018. godine;
 • Prijemni ispit, za kandidate koji su u obavezi da isti polažu, biće obavljen 08.11.2018. godine u 10 časova (prijemni ispit za upis DAS Matematika biće 08.11.2018. u 10 časova i 09.11.2018. u 09 časova)
 • Uvid u rezultate prijemnog ispita 09.11.2018. u 13 časova
 • Jedinstvena rang lista ističe se najkasnije 09.11.2018. do 14 časova;
 • Podnošenje prigovora dekanu na jedinstvenu rang listu 09.11.2018. do 14:30 časova;
 • Odgovor dekana 09.11.2018. do 15 časova;
 • Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 09.11.2018. do 16 časova;
 • Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata ponedeljak 12.11.2018. do 11 časova;
 • Konačna rang lista 12.11.2018. do 12 časova;
 • Upis na doktorske akademske studije u utorak 13.11. 2018. godine od 10 do 13 časova i sreda 14.11.2018. od 10 do 13 časova.
 • Upis ispod crte na doktorske akademske studije 14.11.2018. godine od 13 do 14 časova
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U NIŠU
o b j a v lj u j e

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA
ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

Кandidati koji su stekli pravo na upis na DOКТORSКE akademske studije podnose:

 

– overene fotokopije dokumenata koji su se predavali prilikom prijave na Кonkurs

– dva popunjena obrasca ŠV-20

(obrasci se mogu odštampati (obostrano) sa sajta Fakulteta http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/studenti/studenti.php ili sa sajta Republičkog zavoda za statistiku http://www.stat.gov.rs u oblasti Obrazovanje ili kupiti u knjižari na Fakultetu)

– indeks popuniti ćirilicom (dobija se na fakultetu)

– dve fotografije formata 4,5h3,5 cm

– lista izbornih predmeta (dobija se na Fakultetu ili se preuzima iz priloga)

– dokaz o uplati upisa u prvu godinu studija u iznosu od 2000 din. na žiro-račun Fakulteta broj 840-1789666-80, sa naznakom “za upis” sa pozivom na broj 714

– dokaz o uplati 300 dinara na žiro-račun Fakulteta 840-1789666-80 sa naznakom “za osiguranje” sa pozivom na broj 715

 

-DOКAZ O UPLAТI ŠКOLARINE ZA SAMOFINANSIRAJUĆE SТUDENТE shodno Ugovoru, na žiro račun Fakulteta broj 840-1789666-80, poziv na broj 12, svrha uplate: Školarina.

Samofinansirajući student prilikom upisa potpisuje ugovor sa Fakultetom o visini i rokovima uplate školarine. Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 96.000,- din. (60 ESPB)

KONAČNE LISTE
JEDINSTVENE LISTE
PRELIMINARNE LISTE

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI PRILIKOM PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS ZA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE ZA šk. 2018/19

– prijava (kupuje se na Fakultetu)

– dokaz o uplati za prijavu na konkurs, u iznosu od 3000,00 (tri hiljade dinara) na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 sa poz. na broj 12

– kandidati koji polažu prijemni ispit treba da izvrše uplatu u iznosu od 7000,00 (sedam hiljada dinara) na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 sa poz. na broj 12

neoverena kopija diplome i dodatka diplome ili uverenja o diplomiranju (za studente kojima još uvek nije izdata diploma) prethodnog nivoa studija

– uverenje o položenim ispitima/neoveren dodatak diploma sa položenim ispitima svih prethodnih novoa studija (za studente koji su završili osnovne studije po starom programu ne treba uverenje o položenim ispitima)

neoverena kopija izvoda matične knjige rođenih/venčanih

– očitana biometrijska karta ili fotokopija lične karte

– originalna dokumenta na uvid

Akta i uputstva