PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U NIŠU
o b j a v lj u j e

III KONKURSNI ROK
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA
ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu doktorskih akademsknh studija školske 2019/2020. godine u trećem upisnom roku 23 studenta čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, i 34 samofinansirajućih studenata za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski programBudžetSamofinansiranje
Matematika48
Doktorska škola matematike25
Računarske nauke46
Fizika67
Hemija76
Biologija02
UKUPNO2334

U prvu godinu doktorskih studija može se upisati lice koje ima:

– završene odgovarajuće studije za sticanje VII-1 stepena stručne spreme sa prosečnom ocenom najmanje 8,00;

– završene odgovarajuće master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova ukupno na osnovnim i master akademskim studijama, i opštu prosečnu ocenu od najmanje 8,00 na prethodnim nivoima studija.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu doktorskih studija utvrđuje se na osnovu odgovarajućih pravilnika koji su dostupni na internet stranici Fakulteta: https://www.pmf.ni.ac.rs/akta-fakulteta.

Visina školarine za samofinansirajuće studente (60 ESPB) iznosi 96.000 dinara.

Studenti koji se sami finansiraju mogu platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa, ili u ratama u skladu sa Ugovorom koji će potpisati sa Fakultetom.

 1. Podnošenje prijava kandidata biće od 28.10.2019.godine do 08.11.2019.godine, radnim danima u vremenu od 11 do 13 časova;
 2. Preliminarno rangiranje kandidata za upis, kao i određivanje kandidata koji su u obavezi da polažu prijemni ispit, biće obavljeno 08.11.2019. godine;
 3. Prijemni ispit, za kandidate koji su u obavezi da isti polažu, biće obavljen 09.11.2019. godine u 10 časova (prijemni ispit za upis DAS Matematika biće 09.11.2019. u 10 časova i 12.11.2019. u 10 časova).
 4. Uvid u rezultate prijemnog ispita 12.11.2019. u 13 časova
 5. Jedinstvena rang lista objavljuje se najkasnije 13.11.2019. do 14 časova;
 6. Podnošenje prigovora dekanu na Jedinstvenu rang listu 13.11.2019. do 14:30 časova;
 7. Odgovor dekana 13.11.2019. do 15 časova;
 8. Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 13.11.2019. do 15:30 časova;
 9. Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata  14.11.2019. do 11 časova;
 10. Konačna rang lista 14.11. 2019. do 12 časova;
 11. Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu doktorskih akademskih studija obaviće se 15. novembra 2019. godine od 10 do 13 časova.
 12. Upis kandidata ispod crte na doktorske akademske studije obaviće se 15. novembra 2019. godine od 13 do 14 časova.

Kandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa.

TEKST KONKURSA

 

Konačne rang liste u trećem konkursnom roku

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI PRILIKOM PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS ZA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE ZA šk. 2019/20.

– prijava (kupuje se na Fakultetu)

neoverena fotokopije diploma i dodataka diploma predhodnih nivoa studija ili uverenja o diplomiranju sa uverenjem o položenim ispitima predhodnih nivoa studija;

– originalna dokumenta na uvid

neoverena kopija izvoda matične knjige rođenih/venčanih

– očitana biometrijska karta ili fotokopija lične karte

– dokaz o uplati za prijavu na konkurs DAS-a, u iznosu od 3000,00 (tri hiljade dinara) na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 sa poziv na broj 714

– kandidati koji polažu prijemni ispit treba da izvrše uplatu u iznosu od 7000,00 (sedam hiljada dinara) na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 sa poz. na broj 714

Celokupna dokumentacija se predaje na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu , Višegradska 33 (kancelarija br.15)

Uplata se može izvršiti i na fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714.
Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je očitana biometrijska lična karta.

Strani državljanin može da se upiše na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin ako dostavi nostrifikovanu diplomu o završenim studijama i ostvarenim brojem ESPB bodova, pruži dokaz o poznavnju srpskog jezika i ako je zdravstveno osiguran. Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja osim ako međunarodnim sporazumom ili bilateralnim sporazumom Univerziteta nije drugačije određeno.

 

Visina školarine za samofinansirajuće studente (60 ESPB) iznosi 96.000 dinara. Studenti koji se samofinansiraju mogu platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa, ili u ratama u skladu sa Ugovorom koji će potpisati sa Fakultetom.

Dodatne informacije​

Bliže informacije o konkursu, pravima i obavezama kandidata oko prijavljivanja, polaganja i upisa mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta na telefon: 018/533-015 lok. 112 i na sajtu Fakulteta – www.pmf.ni.ac.rs

Akta i uputstva