KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA
ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

DRUGI UPISNI ROK

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu doktorskih akademsknh studija školske 2020/2021. godine II upisnom roku 20 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, i 33 samofinansirajuća studenta za studijske programe i u broju kako sledi:

 
Studijski programBudžetSamofinansiranje
Matematika08
Doktorska škola matematike25
Računarske nauke57
Fizika67
Hemija76
Biologija00
UKUPNO2033

U prvu godinu doktorskih studija može se upisati lice koje ima:

– završene odgovarajuće studije za sticanje VII-1 stepena stručne spreme sa prosečnom ocenom najmanje 8,00;

– završene odgovarajuće master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova ukupno na osnovnim i master akademskim studijama, i opštu prosečnu ocenu od najmanje 8,00 na prethodnim nivoima studija.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu doktorskih studija utvrđuje se na osnovu odgovarajućih pravilnika koji su dostupni na internet stranici Fakulteta: https://www.pmf.ni.ac.rs/akta-fakulteta.

Visina školarine za samofinansirajuće studente (60 ESPB) iznosi 96.000 dinara.

Studenti koji se sami finansiraju mogu platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa, ili u ratama u skladu sa Ugovorom koji će potpisati sa Fakultetom.

Podnošenje prijava kandidata biće od 09. novembra 2020. do 16. novembra 2020. godine, radnim danima u vremenu od 11 do 13 časova.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

– prijavu,
– neoverene fotokopije diploma i dodatka diploma prethodnih nivoa studija (ili uverenja o diplomiranju sa uverenjem o položenim ispitima prethodnih nivoa studija),
– originalna dokumenta na uvid,
– neoverena kopija izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih,
– očitana biometrijska lična karta ili fotokopija lične karte,
– dokaz o uplati za prijavu na konkurs DAS-a u iznosu od 3.000,00 din. (tri hiljade dinara).
– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 7.000,00 din. (sedam hiljada dinara) za srodne Fakultete.
Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714
Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je očitana biometrijska lična karta.

 1. Preliminarno rangiranje kandidata za upis, kao i određivanje kandidata koji su u obavezi da polažu prijemni ispit, biće obavljeno 16.11.2020.  godine;
 2. Prijemni ispit, za kandidate koji su u obavezi da isti polažu, biće obaviće se 17.11.2020. godine u 10 časova (prijemni ispit za upis DAS Matematika biće 17.11.2020. u 10 časova i 18.11.2020. u 10 časova).
 3. Uvid u rezultate prijemnog ispita 18.11.2020. u 13 časova
 4. Jedinstvena rang lista objavljuje se najkasnije 18.11.2020.03.11.2020. do 14 časova;
 5. Podnošenje prigovora dekanu na Jedinstvenu rang listu 18.11.2020. do 14:30 časova;
 6. Odgovor dekana 18.11.2020. do 15 časova;
 7. Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 18.11.2020. do 15:30 časova;
 8. Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata  19.11.2020. do 12 časova;
 9. Konačna rang lista 19.11.2020. do 12 časova;
 10. Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu doktorskih akademskih studija obaviće se 20.11.2020. godine od 10 do 13 časova i  23.11.2020. godine od 10 do 13 časova.
 11. Upis kandidata ispod crte na doktorske akademske studije obaviće se 23. novembra 2020. godine od 13 do 14 časova.

Kandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa.

TEKST KONKURSA

 

Strani državljanin može da se upiše na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin ako dostavi nostrifikovanu diplomu o završenim studijama i ostvarenim brojem ESPB bodova, pruži dokaz o poznavnju srpskog jezika i ako je zdravstveno osiguran. Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja osim ako međunarodnim sporazumom ili bilateralnim sporazumom Univerziteta nije drugačije određeno.

Jedinstvene rang-liste

PRVI UPISNI ROK

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu doktorskih akademsknh studija školske 2020/2021. godine 40 studenta čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta i 36 samofinansirajućih studenata za studijske programe u broju kako sledi:
Studijski programBudžetSamofinansiranje
Matematika78
Doktorska škola matematike25
Računarske nauke87
Fizika77
Hemija96
Biologija73
UKUPNO4036

U prvu godinu doktorskih studija može se upisati lice koje ima:

– završene odgovarajuće studije za sticanje VII-1 stepena stručne spreme sa prosečnom ocenom najmanje 8,00;

– završene odgovarajuće master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova ukupno na osnovnim i master akademskim studijama, i opštu prosečnu ocenu od najmanje 8,00 na prethodnim nivoima studija.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu doktorskih studija utvrđuje se na osnovu odgovarajućih pravilnika koji su dostupni na internet stranici Fakulteta: https://www.pmf.ni.ac.rs/akta-fakulteta.

Visina školarine za samofinansirajuće studente (60 ESPB) iznosi 96.000 dinara.

Studenti koji se sami finansiraju mogu platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa, ili u ratama u skladu sa Ugovorom koji će potpisati sa Fakultetom.

 
 1. Podnošenje prijava kandidata biće od 19.10.2020.godine do 30.10.2020.godine, radnim danima u vremenu od 11 do 13 časova;
 2. Preliminarno rangiranje kandidata za upis, kao i određivanje kandidata koji su u obavezi da polažu prijemni ispit, biće obavljeno 30.10.2020. godine;
 3. Prijemni ispit, za kandidate koji su u obavezi da isti polažu, biće obaviće se 02.11.2020. godine u 10 časova (prijemni ispit za upis DAS Matematika biće 02.11.2020. u 10 časova i 03.11.2020. u 10 časova).
 4. Uvid u rezultate prijemnog ispita 03.11.2020. u 13 časova
 5. Jedinstvena rang lista objavljuje se najkasnije 03.11.2020. do 14 časova;
 6. Podnošenje prigovora dekanu na Jedinstvenu rang listu 03.11.2020. do 14:30 časova;
 7. Odgovor dekana 03.11.2020. do 15 časova;
 8. Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 03.11.2020. do 16:00 časova;
 9. Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata  04.11.2020. do 12 časova;
 10. Konačna rang lista 04.11. 2020. do 12 časova;
 11. Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu doktorskih akademskih studija obaviće se 05. novembra 2020. godine od 10 do 13 časova i  06. novembra 2020. godine od 10 do 13 časova.
 12. Upis kandidata ispod crte na doktorske akademske studije obaviće se 06. novembra 2020. godine od 13 do 14 časova.

Kandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa.

TEKST KONKURSA

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI PRILIKOM PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS ZA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE ZA šk. 2020/21.

– prijava (kupuje se na Fakultetu)

neoverena fotokopije diploma i dodataka diploma predhodnih nivoa studija ili uverenja o diplomiranju sa uverenjem o položenim ispitima predhodnih nivoa studija;

– originalna dokumenta na uvid

neoverena kopija izvoda matične knjige rođenih/venčanih

– očitana biometrijska karta ili fotokopija lične karte

– dokaz o uplati za prijavu na konkurs DAS-a, u iznosu od 3000,00 (tri hiljade dinara) na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 sa poziv na broj 714

– kandidati koji polažu prijemni ispit treba da izvrše uplatu u iznosu od 7000,00 (sedam hiljada dinara) na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 sa poz. na broj 714

Uplata se može izvršiti i na fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714.
Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je očitana biometrijska lična karta.

 

Strani državljanin može da se upiše na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin ako dostavi nostrifikovanu diplomu o završenim studijama i ostvarenim brojem ESPB bodova, pruži dokaz o poznavnju srpskog jezika i ako je zdravstveno osiguran. Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja osim ako međunarodnim sporazumom ili bilateralnim sporazumom Univerziteta nije drugačije određeno.

Preliminarne rang-liste

Jedinstvene rang-liste

Konačne rang-liste

Dodatne informacije​

Bliže informacije o konkursu, pravima i obavezama kandidata oko prijavljivanja, polaganja i upisa mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta na telefon: 018/533-015 lok. 112 i na sajtu Fakulteta – www.pmf.ni.ac.rs

 

Akta i uputstva