PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U NIŠU
o b j a v lj u j e

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA
ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

PRELIMINARNE LISTE

UPIS SТUDENAТA DOКТORSКIH SТUDIJA U NAREDNU GODINU SТUDIRANjA 2018/19

Upis školske 2018/2019. godine počinje 15.10.2018. god, traje do 29.10.2018. god. Za upis je potrebno sledeće:
– INDEКS
– 2 ŠV obrasca popunjena ćirilicom
Napomena:
– Obrazac za upis studenata – ŠV 20 (preuzeti sa ove stranice)
– Obrazac mora biti odštampan obostrano na jednom listu A4 papira
– Popunjena lista predmeta- (preuzeti sa ove stranice)

-uplata u iznosu od 1000 din na z.r.840-1789666-80 poziv na br 12 , svrha upis naredne godine
– Uplata od 300,00 dinara za osiguranje na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 sa pozivom na broj 715
– Za samofinansirajuće studente cena boda je 1600 dinara i množi se sa ukupnim brojem bodova koje student odabere ( uplatu izvršiti na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 sa pozivom na broj 12), minimum 37 ESPB za upis u narednu godinu-

* ugovor se dobija i potpisuje na Fakultetu.

* za strane državljane potrebno je dostaviti potvrdu o osiguranju na teritoriji Republike Srbije u periodu trajanja školske 2018/19.

* SТUDENТI SТUDIJSКOG PROGRAMA BIOLOGIJA I HEMIJA MORAJU VODIТI RAČUNA O POŠТOVANjU IZBORNIH BLOКOVA PREDMEТA ZA КOJE SE OPREDELjUJU

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI PRILIKOM PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS ZA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE ZA šk. 2018/19

– prijava (kupuje se na Fakultetu)

– dokaz o uplati za prijavu na konkurs, u iznosu od 3000,00 (tri hiljade dinara) na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 sa poz. na broj 12

– kandidati koji polažu prijemni ispit treba da izvrše uplatu u iznosu od 7000,00 (sedam hiljada dinara) na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 sa poz. na broj 12

neoverena kopija diplome i dodatka diplome ili uverenja o diplomiranju (za studente kojima još uvek nije izdata diploma) prethodnog nivoa studija

– uverenje o položenim ispitima/neoveren dodatak diploma sa položenim ispitima svih prethodnih novoa studija (za studente koji su završili osnovne studije po starom programu ne treba uverenje o položenim ispitima)

neoverena kopija izvoda matične knjige rođenih/venčanih

– očitana biometrijska karta ili fotokopija lične karte

– originalna dokumenta na uvid

Akta i uputstva